Verslag openbare fractievergadering 30 maart 2012

Verslag openbare vergadering 30 maart 2012
`t Wapen van Terschelling aanvang 20.00 uur

Aantalbezoekers 35

Afwezig R.de Jong en R.Hoeve

Voorzitter is G.v.d. Beek

Agenda van de RC wordt gevolgd.

1.Welkom

Voorzitter heet een ieder welkom. Merkt op dat de opkomst groot is. Dit komt door de agenda. De vergadering staat in het teken van de bestemmingsplannen.

2 tm 3 n.v.t.

4. Mededelingen van het Vast

De vergadering hierover stond in het teken van eilander bevoegdheden. Beslissingen van het VAST en de onderscheiden Gemeenten kunnen tegen elkaar in druisen.  Het gaat er om dit te voorkomen. Maar het lijkt niet wenselijk dat het VAST bevoegdheden krijgt.

5. Bestemmingsplannen dorpen en verblijfsrecreatiegebieden.

Er liggen 30 zienswijzen. Het zal een lange raadscommissievergadering worden. Specifieke situaties worden belicht. Met name de mensen die al langer in een recreatiewoning wonen. Het blijkt dat er misverstand is i.z. het overgangsrecht in de  praktijk. Diverse mensen hebben een brief ontvangen waarin wordt aangekondigd dat het bewonen een  persoonsgebonden status krijgt. Dit verschil heeft wezenlijke consequenties voor de betreffende bewoners. De voormalige wethouder bevestigde dat hij op de hoogte was van de diverse toezeggingen voor bewoning.. Het zal nog heel veel rumoer geven alvorens de situatie op orde is, Het zou te ver voeren alle onregelmatigheden aan de orde te stellen. Hiervoor verwijzen wij naar de R.C.vergadering van 3 en 4 april. De leggers zijn door de wethouder nog summier toegelicht. Enige opmerkingen over de cupidopolder. Er slaat veel grond af aan het eiland. Hierover zijn de eilanders bezorgd. Dit geldt ook voor de Boschplaat.Er zijn veel problemen met de basis kustlijn. De bevolking zal zich krachtig moeten uitspreken. Op West worden we een beetje te pakken genomen aangaande deze lijn.Ze willen daar niets doen. Het kan dan gevaarlijke situatie opleveren. De discussie over de basiskustlijn loopt nog. Voor de zomer geen duidelijkheid. Ook wordt in de vergadering het probleem “Pals” apart besproken.

6. Tussenrapportage strandnotitie

Er zijn 5 mededelingen over het strandrijden. Er zullen minder vergunningen moeten worden verstrekt. Anders gaat het strand rijden tot het verleden behoren. Er volgen diverse relativerende opmerkingen. In ons hart willen wij het strandrijden niet kwijt. Het hoort bij de eilandercultuur.

7. vragen

De beddenboekhouding worden vragen gesteld. Het is blijkbaar onmogelijk de beddenboekhouding op orde te krijgen. Diverse lokaliteiten in de boekhouding terwijl ze niet meer operationeel zijn. Veel verwarring. (Westerkeyn, Europahotel en Punthoofd) Hr Terpstra van Halfweg probeert de hotelbestemming weer te krijgen en houdt daarvoor een pleidooi. Belangrijk was de verdeling over de nog bestaande 11 ha i.z. de uitbreiding voor de

verblijfsrecreatiegebieden. Vragen over de R1 en R2 situatie. Kortom veel vragen en discussie over de moeilijke onderwerpen van de bestemmingsplannen en de daarbij genoemde gebruiksaanwijzing.Voorzitter sluit de vergadering.

 

 


Geplaatst

in

door