Plaatselijk Belang Terschelling

Meedenken, Meepraten, Meedoen

Programma

Verkiezingen 2022-2026

Stellingen

1 Woningbouw

Sociale woningbouw hoort op gemeentegrond. Sociale huurwoningen moeten sociale huurwoningen blijven. Particulieren moeten op eigen erf kunnen bouwen voor de volgende generatie.

2 Gemeente

Wethouders en ambtenaren zijn er voor de bewoners. Bewoners moeten makkelijk toegang hebben tot burgemeester, ambtenaren en wethouders.

3 Sport

Goede en betaalbare sportfaciliteiten vormen een basis voor gezonde eilanders.    Terschelling is toe aan een moderne sporthal.

4 Financiën

Gemeente Gelden dienen verantwoord te worden besteed. Voorkom verdere uitholling van de gemeentebegroting. Voorkom lastenverhoging van de burgers.

5 Zorg

Eilanders, jong en oud, moeten op het eiland de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Zorgpersoneel van thuiszorg en De Stilen kunnen moeilijk gehuisvest worden. Zij moeten voorrang krijgen bij toewijzen woningen opdat de zorg gewaarborgd blijft.

6 Onderwijs

Leerlingen verdienen passend onderwijs op het eiland: basis, lager, middelbaar. En ook hier geldt, docenten moeten voorrang krijgen bij toewijzen woningen. Doen wij dit niet dan dreigt een te kort aan docenten en is kwaliteit van onderwijs niet meer te garanderen.

Plaatselijk Belang nodigt iedereen uit om mee te denken en te praten om zo te komen tot creatieve oplossingen. Plaatselijk Belang zal samen met betrokken partijen en met de Gemeente alles uit de kast halen om te zorgen dat plannen gerealiseerd worden.

Plaatselijk Belang kijkt naar wat kan, met een positieve instelling die past bij de eilanders.

Waarom Plaatselijk Belang?

Plaatselijk Belang is in 1958 opgericht door bezorgde eilanders die tegengas wilden geven aan de bestuursdrang vanuit Den Haag. De bezorgde eilanders van toen vonden dat de eilanders bekwaam genoeg waren om het eiland te besturen, vrij van de doctrine van een landelijke partij.

Plaatselijk Belang behartigt de belangen van alle bewoners van Terschelling. Hierbij slaat het begrip “bewoners” op alle mensen die binnen onze gemeente wonen, werken en recreëren.  Het gaat om inwoners, ondernemers, verenigingen, belangengroeperingen en toeristen.

WONEN, WERKEN, WELZIJN

De taak van onze partij is scherp te letten op op-handen-zijnde regel- en wetgeving en in actie te komen wanneer wij vrezen dat de leefbaarheid van Terschelling in gevaar komt.

Behoud van wat Terschelling eigen is en goede ontwikkelingen mogelijk maken. Plaatselijk Belang heeft daar een duidelijke visie op: ontwikkelingen mogelijk maken waar het eiland beter van wordt. Niet alleen omdat het mogelijk is, maar omdat het nodig is.

Plaatselijk Belang bepleit eilander-oplossingen voor eilander-problemen. Maak woningbouw mogelijk: kom met bouwplannen met reële voorwaarden. Met voldoende woningen, wonen er weer voldoende jonge gezinnen en voorkomen wij dat Terschelling een krimpgemeente wordt. Terschelling blijft dan een gezonde gemeente waar het goed toeven is, met voldoende werkgelegenheid en goede faciliteiten als zorg en onderwijs.

CONTACT BEWONERS MET PLAATSELIJK BELANG

Plaatselijk Belang stelt dat bewoners makkelijk contact moeten kunnen hebben met de gemeente. Wij vinden dat dit ook geldt voor contact van bewoners met ons, met raadsleden en bestuur van Plaatselijk Belang.

Kandidaat raadsleden en bestuur gaan graag met jullie in gesprek om het verkiezingsprogramma toe te lichten en vragen te beantwoorden. Op- en aanmerkingen zijn meer dan welkom.

U kent de kandidaatsleden: spreek ons aan, bel ons op, mail of schrijf. Volg ons via Facebook.

e-mail: mail@pbterschelling.nl

PB POLITIEK CAFE

Om contact tussen bewoners en Plaatselijk Belang te bevorderen, zullen wij regelmatig informele koffie-ochtenden organiseren. De eerste op zaterdagochtend 26 februari 2022. Kom langs voor een kop koffie en een goed gesprek. Zie oude bekenden en maak kennis met de nieuwe kandidaat raadsleden.

MEEDENKEN, MEEPRATEN, MEEDOEN

1e PB Politiek Café: Zaterdag 26 februari Eetcafé De Dammesaan, Oosterburen 3, Midsland

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

Voor uw gemak en voor de duidelijkheid hebben wij de onderwerpen in alfabetische volgorde opgenomen in het verkiezingsprogramma. De zes korte stellingen, die geponeerd zijn op de voorpagina, zijn in uitgewerkte vorm terug te vinden in het verkiezingsprogramma.

CONTACT MET DE GEMEENTE (toelichting bij stelling 2)

Plaatselijk Belang is voorstander van een open en transparante bestuurscultuur. Dit begint bij betere toegankelijkheid van het gemeentehuis, waarbij het voor burgers eenvoudiger moet worden om een afspraak te maken met wethouders of ambtenaren.

Plaatselijk Belang denkt dat met een open en transparante bestuurscultuur het aantal WOB-verzoeken en bezwaarschiften zal afnemen. Naar verwachting van Plaatselijk Belang zal hierdoor meer tijd vrijkomen om brieven en bezwaarschriften binnen redelijke termijnen af te handelen.

De Gemeente heeft naar onze mening te weinig contact met de jeugd van Terschelling. Hieronder verstaan wij ook onze tijdelijke inwoners:  de sudenten van de zeevaartschool. Er leven ideeën en wensen onder de jongeren van Terschelling, die nu niet of nauwelijks gehoord worden. Luister nar de jeugd en vraag jongeren om mee te denken over oplossingen.

Om het contact tussen Gemeente en burgers te bevorderen, stelt Plaatselijk Belang het volgende voor:

  • Elke vrijdagmorgen een inloopspreekuur waarvoor bij toerbeurt wethouders en burgemeester beschikbaar zijn.
  • Bij verzoek voor een afspraak zal binnen vier dagen contact zijn tussen aanvrager en de ambtelijke organisatie om afspraak in te plannen.
  • 1 keer per maand vergadert het college op verzoek op locatie bij een vereniging, bedrijf, school of organisatie om contacten met de burgers op te bouwen en te onderhouden.

DELLEWAL

Het pijndossier Dellewal dient in de komende periode afgerond te worden.

Plaatselijk Belang is tot de conclusie gekomen dat de oplossing gezocht moet worden in de verkoop van een klein deel van het duingebied. De uiterst prettige bijkomstigheid is, dat het overgrote deel van de baai ongemoeid blijft. Deze oplossing doet het minste pijn.

CNL

Zolang er geen goed alternatief is voor huisvesting van CNL moet CNL blijven bestaan op de huidige locatie en openblijven voor het publiek. PB pleit dat er in het CNL van de toekomst ruimte is voor een echt aquarium en niet alleen sprake zal zijn van een digitaal aquarium. 

CULTUUR

Plaatselijk Belang vraagt extra aandacht voor muziekverenigingen, dansverenigingen, koren, toneelgroepen en musea. Zij verdienen extra steun na de twee achterliggende “Covid”jaren.

DUURZAAMHEID

Plaatselijk Belang vindt het belangrijk dat de gemeente de bewoners helpt bij de verduurzaming. De uitdaging van de gemeente om in 2023 de CO2- uitstoot op het eiland te halveren is té ambitieus.

De gemeente moet aansluiten bij het overheidsbeleid: niet in 2023, maar in 2030 de CO2-uitstoot met 55% verlagen ten opzichte van 1990. Hierbij geldt dat de ruimtelijke kwaliteit een kernkwaliteit is.

Bij duurzaamheid hoort het onderwerp “nieuwe energiebronnen”. Welke opties zijn er om energie op te wekken op Terschelling. Windmolens worden genoemd, maar het onderwerp ligt gevoelig. Onderzoek is nodig naar het rendement vóór het eiland tegenover de impact op het eiland.

Met als extra aandachtspunt: fraaie dorpsgezichten, deze moeten niet ontsierd worden met een overdaad aan zonnepanelen en of windmolens in de polder.

EVENEMENTENVISIE/ MUZIEKFESTIVAL

Plaatselijk Belang heeft zich in de raadsvergadering van 15 december 2021 uitgesproken TEGEN de vaststelling van de Evenementenvisie.

Nu de Visie tegen de wens van Plaatselijk Belang toch is vastgesteld, moeten Toetsingskaders zo snel mogelijk worden uitgewerkt en door de Raad vastgesteld.

Plaatselijk Belang is vóór vernieuwing op het gebied van evenementen.

Plaatselijk Belang is vóór evenementen, die passen binnen de mogelijkheden van Terschelling en in harmonie met het eiland.

FINANCIEN (toelichting bij stelling 4)

De afgelopen jaren zijn steeds meer taken overgeheveld van rijk naar gemeenten. Een van de taken is jeugdzorg. Voor deze extra taken ontvangt de gemeente onvoldoende financiering. Het gevolg is dat burgers geconfronteerd worden met lastenverhoging: hogere gemeentebelastingen.

De landelijke overheid dient zorg te dragen dat overgehevelde taken betaalbaar zijn.

HAVEN

Het visitekaartje van Terschelling wordt in grote mate bepaald door de ontvangst in de Veerhaven. Voor Plaatselijk Belang verdient spoedige renovatie van de Veerhaven absolute voorkeur.

Een ander zeer belangrijk punt is de havenvisie. De opdracht is om een duurzame en toekomstbestendige kwaliteitsverbetering van de haven te realiseren waarbij ruimte, logistiek, ecologie, economie en klimaat worden meegewogen.

Plaatselijk Belang benadrukt dat bij het ontwikkelen van de plannen rekening gehouden moet worden met signalen en wensen van omwonenden en belanghebbenden.

Naast deze punten speelt de financiële component hierbij een grote rol. Het Rijk heeft in 2006 de haven overgedragen. De afkoopsom wordt op dit moment benut om het exploitatietekort van de haven af te dekken. Er zijn nu geen voldoende financiële middelen meer voor onderhoud en renovatie. Herijking is op zijn plaats.

De raadsleden van PB zullen het veelomvattende dossier Havenvisie blijven volgen, zich inzetten voor additionele financiering door het rijk en informatie terugkoppelen naar de achterban.

ONDERWIJS

Leerlingen verdienen passend onderwijs op het eiland: basis, lager, middelbaar.

Plaatselijk Belang is verheugd met de komst van een MBO-KOKS-opleiding en een MBO-ZORG-opleiding. Een dergelijke opleiding staat op stapel voor de sector GROEN. Plaatselijk Belang hoopt van harte dat de opleidingen voor sectoren BOUW en TECHNIEK spoedig zullen volgen. Deze opleidingen bieden eilander kinderen een goede basis en daarmee een heel goede kans op een baan bij een Terschellinger bedrijf of een bedrijf aan de wal.

Nieuwbouw & visie op onderwijs, nu en in de toekomst.

Het gebouw van Schylgerjouw is oud en af. 45 jaar geleden gebouwd voldoet het gebouw niet meer aan de eisen van tegenwoordig en de kosten voor onderhoud rijzen de pan uit. Plaatselijk Belang heeft vernomen dat een onderzoek is geïnitieerd met als doel uitsluitsel te geven over de staat van de huidige schoolgebouwen, het te verwachten onderhoud en visie op onderwijs, nu en in de toekomst. De uitkomsten van het onderzoek worden geïntegreerd in het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Plaatselijk Belang blijft in contact met het management en zal graag meedenken en meedoen om te komen tot een gepaste oplossing.

Aanpak probleemgedrag leerlingen

Naast de conditie van de gebouwen, is ook aandacht nodig voor de conditie van leerlingen en docenten. Omdat tegenwoordig vaak beide ouders werken of omdat er regelmatig sprake is van één-ouder gezin, zijn kinderen na de schooldag op zichzelf aangewezen. Het eiland biedt niet genoeg mogelijkheden voor activiteiten voor de jeugd van tegenwoordig. De jeugd (van basisschool tot en met voortgezet onderwijs) verveelt zich met probleemgedrag tot gevolg, zowel in als buiten de klas.

Een probleem dat we niet mogen negeren.

Plaatselijk Belang ziet mogelijkheden om dit probleem aan te pakken:

  • Een sporthal, multifunctioneel. Toegankelijk tijdens en na schooltijd kan helpen verveling tegen te gaan. 
  • Een (nieuw) schoolgebouw dat voldoet aan onderwijsbehoeften van nu.
  • Creëer binnen of bij de school een gezellige plek waar leerlingen van alle leeftijden na schooltijd veilig samen kunnen zijn. Een betere plek dan het fietshok.

MARITIEM INSTITUUT WILLEM BARENTSZ

MIWB: het beste nautisch-technisch instituut van Nederland staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. Studenten, docenten en onderzoekers dragen bij aan de toekomst van de maritieme sector. Tijdens en vaak ook na hun studiejaren dragen zij zowel economisch als maatschappelijk bij aan de Terschellinger gemeenschap (horeca, recreatie, onderwijs, verenigingen, politiek).

Plaatselijk Belang hecht grote waarde aan de aanwezigheid van MIWB op Terschelling en zal zich altijd blijven inspannen om MIWB op het eiland te houden.

DE POLDER

Plaatselijk Belang is met recht trots op onze polder, die bekend staat om zijn unieke weidevogelpopulatie met onder andere één van de mooiste gruttobroedgebieden in Nederland.

Wij hechten grote waarde aan het behoud van de oorspronkelijke wegen en paden. Gezien de steeds hoger wordende kosten van onderhoud van de schelpenpaden, zal gekeken moeten worden naar een alternatief. Paden hoeven niet breder. Gestreefd moet worden om verhardingsmateriaal te kiezen waarmee paden geschikt worden voor alle gebruikers van de paden: fietsers, wandelaars, voertuigen en vee.

 De polder met zijn bijzondere, natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten willen wij beschermen tegen té grote ruimtelijke ingrepen. Zichtlijnen vinden wij belangrijk.

SPORT (toelichting bij Stelling 3)

Goede en betaalbare sportfaciliteiten voor eilanders vormen een basis voor gezonde eilanders.

Terschelling is toe aan een multifunctionele, goed geoutilleerde sporthal. Plaatselijk Belang zal zich inzetten voor openstellen van de Crossbaan.

We moeten oog hebben voor nieuwe trends op sportgebied. Aan welke sportfaciliteiten is behoefte? We gaan in gesprek met eilanders jong en oud en maken een inventarisatie.

Terschelling is gebaat bij een overdekte manage.

Plaatselijk Belang herkent dat de paardensport van oudsher bij Terschelling hoort. Zowel onder eilanders als toeristen kan de paardensport rekenen op enthousiaste deelnemers en ook op enthousiaste toeschouwers (Dag van het Paard, Reddingboot-demonstratie, St Jan’s draverij, Cypriaan race).

Om eilander jeugd en toeristen de kans te geven hun hippische sport optimaal te beoefenen, is Plaatselijk Belang van mening dat het eiland gebaat is bij een overdekte rijhal, voor iedereen toegankelijk, duurzaam gebouwd en passend in het landschap.

TOERISTENBELASTING

Toeristenbelasting wordt ingezet om voorzieningen voor toeristen te realiseren en onderhouden. Veel voorzieningen op het eiland vragen meer onderhoud doordat toeristen er ook gebruik van maken. Bijvoorbeeld fietspaden, wegwijzers, strandovergangen, maar ook afvoer van extra afval en onderhoud wegen.

Toeristenbelasting moet uitgegeven worden aan “toerist-gerelateerde” voorzieningen. Plaatselijk Belang is van mening dat hieronder ook “slecht weer” voorzieningen vallen, zoals bijvoorbeeld het zwembad, de musea en indoor-sportvoorzieningen.

Plaatselijk Belang wijst erop dat opgepast moet worden dat (een té groot deel van de opbrengsten uit) toeristenbelasting ingezet wordt om gaten te dekken in de Gemeentebegroting, die niet of nauwelijks “toerist-gerelateerd” zijn.

De opbrengst van de toeristenbelasting moet minimaal in overeenstemming zijn met de bedragen die zijn vastgesteld in de meerjarenbegroting. Aanpassen van de wijze van inning van de toeristenbelasting mag niet lijden tot een lagere opbrengst.

TOILET- en DOUCHEVOORZIENINGEN BIJ STRANDOVERGANGEN

Toeristenbelasting moet ook worden ingezet voor toilet- en douchevoorzieningen bij de strandovergangen. Wij hebben tegenwoordig te maken met een toeristenseizoen dat niet meer loopt van mei tot oktober, maar het hele jaar lang. De toilet-en douchevoorzieningen bij de strandovergangen moeten het hele jaar open zijn en goed onderhouden worden. Strandwandelaars moeten voor deze voorzieningen niet afhankelijk zijn van openingstijden van de paviljoens.

Een service voor wandelaars en een goede manier om strand en duin te behoeden voor vervuiling.

WEGEN, FIETSPADEN EN VERKEERSVEILIGHEID

Een gestage toename van zwaardere en bredere voertuigen vraagt om meer en dus kostbaarder onderhoud aan onze wegen. Ook het gevoel van veiligheid van andere weggebruikers lijdt hier onder. Bredere wegen die uitnodigen tot hoge snelheden horen niet thuis in het landschap van Terschelling. De gemeente dient als wegbeheerder de grenzen aan te geven van wat verantwoord is en wat niet.

Het gevoel leeft op het eiland dat er veel meer auto’s op het eiland rijden dan een aantal jaren geleden. Nemen toeristen meer auto’s mee naar het eiland omdat het goedkoper is dan hun auto in Harlingen te parkeren? Heeft Corona daarbij een rol gespeeld: angst voor besmetting in openbaarvervoer? Worden eilander kinderen vaker naar de boot gebracht in plaats van de bus te nemen? Nemen jeugdige toeristen steeds zich vaker een taxi in plaats van een fiets? Is er meer vrachtvervoer? Hebben steeds meer eilandergezinnen twee auto’s in plaats van een? Zijn de loonbedrijf- en landbouwmachines groter en breder dan vroeger? Al deze vragen kunnen met ja worden beantwoord. De volgende vragen zijn: willen of moeten wij het autoverkeer beperken? Komende jaren zullen wij met alle betrokken partijen hierover in discussie moeten gaan.

Het sterk toegenomen aantal elektrische fietsen biedt de gebruikers veel voordeel. Andere gebruikers van vooral fietspaden, ervaren soms ook nadelen. De kans op en de ernst van ongevallen in het verkeer nemen exponentieel toe met het snelheidsverschil tussen weggebruikers. Er komen steeds snellere elektrische fietsen. Alle gebruikers moeten zich veilig kunnen blijven voelen op de fietspaden. Zo nodig moet de gemeente in samenwerking met Staatsbosbeheer maatregelen nemen.

WERKGELEGENHEID

Een goed economisch klimaat op Terschelling is van levensbelang voor werkgelegenheid.

Terschelling leeft van de recreatie. De werkgelegenheid vaart wel bij een gestage stroom van toeristen. Toeristen moeten zich welkom blijven voelen op Terschelling.

Bij gemeentelijke aanbestedingen moeten lokale bedrijven nadrukkelijk worden betrokken. Stimuleer eilander bedrijven bij aanbestedingen om krachten te bundelen.

Hybride werken, de combinatie van thuiswerken op locatie is wat veel Nederlanders betreft blijvend.  In de afgelopen twee Corona jaren is in verscheidene beroepsgroepen en ook in het onderwijs veel veranderd met betrekking tot mogelijkheden om op afstand digitaal te werken. Plaatselijk Belang heeft er oog voor dat dit “nieuwe werken” ook effect zal hebben op de Terschellinger samenleving. Dit nieuwe werken biedt kansen, maar kan ook negatieve effecten met zich meebrengen. Plaatselijk Belang wil de komende 4 jaar benutten om de kansen en de negatieve effecten in beeld te brengen en, indien nodig, beleidsvisies hierop aan te passen.

WONINGBOUW (toelichting bij STELLING No.1)

Een landelijk, provinciaal maar vooral eiland probleem. Er wordt simpelweg te weinig gebouwd voor de starters en voor de beroepsbevolking. Extra aandacht vragen wij voor woningen voor werknemers in de zorg, bij politie en onderwijs.

Plaatselijk Belang zoekt contact met woningzoekenden – wat zijn hun eisen en wensen. Samen kijken wat de mogelijkheden zijn en met elkaar plannen ontwikkelen voor sociale woningbouw en voor particuliere initiatieven met voorwaarden die haalbaar zijn. Vervolgens bespreken in de raad.

Woningbouw                         BOUWEN OP EIGEN ERF

Het plan om 135 woningen te realiseren op zoeklocaties heeft niet voldoende gewerkt. De bouwvoorwaarden waren niet reëel, niet flexibel en vooral té veeleisend.

Plaatselijk Belang is van mening dat de gemeente niet mag verwachten dat op kleine invullocaties bij particulieren huizen gebouwd mag worden met als voorwaarde dat de gemeente bepaalt wie in dit huis zal gaan wonen.

Plaatselijk Belang zal altijd verdedigen dat particulieren mogen bouwen op de invullocaties en zelf mogen bepalen wie op zijn of haar erf woont. Onderzocht moet worden of het instrument erfpacht ingezet kan worden om zelf te bepalen wie op je erf mag wonen.

Woningbouw                         BOUWLEGES

Bouwleges moeten kostendekkend zijn.

Plaatselijk Belang stoort zich aan het feit dat de bouwleges van Terschelling het hoogst zijn van heel Nederland terwijl de bouwleges van Ameland het laagst zijn van heel Nederland. Wat doet Ameland goed en waar gaat het op Terschelling fout?

Plaatselijk Belang vraagt van de Gemeente:

  • Transparantie van kosten bouwleges
  • Zorg dat door efficiënter te werken de bouwleges omlaaggaan
  • Zo spoedig mogelijk verlaging van de tarieven tot het niveau van de gemeentelijke kosten

Woningbouw                         NIEUWBOUW WONINGEN

De oplossing van het woningtekort moet gezocht worden in het ontwikkelen van grotere woongebieden waarbij bouw van een substantieel aantal huizen van alle categorieën mogelijk zal zijn. Woningen voor starters, senioren, gezinnen. Particuliere koopwoningen kunnen dan bijdragen om de financiering van de sociale woningbouw te realiseren. Deze grotere gebieden moeten aansluiten bij de woonkernen van West, Midsland en Hoorn.

Ook hier pleit Plaatselijk Belang voor onderzoek naar de mogelijkheid om het instrument erfpacht in te zetten om te behoeden dat sociale huurwoningen na een aantal jaren verkocht worden door de woningbouwvereniging en op die manier onttrokken worden aan de sociale woningvoorraad.

Sociale huurwoningen gebouwd door een woningcorporatie moeten sociale huurwoningen blijven.

Plaatselijk Belang heeft de afspraken bekeken die in het prestatie overeenkomst tussen Gemeente Terschelling en WoonFriesland zijn gemaakt. De locaties die genoemd worden in de prestatie overeenkomst en misschien in aanmerking komen voor nieuwbouw zijn: de voormalige noodslachtplaats, de Zuidermiedeweg Midsland, West Aletalaan fase 3, CNL-locatie en de Stoek Hoorn.

PB heeft grote bedenkingen tegen onttrekken van de Stoek van de huidige locatie als sociaal en cultureel ontmoetingsgebouw. Mocht nieuwbouw van De Stoek toch worden overwogen, dan is het een vereiste dat de nieuwe Stoek een gebouw wordt met dezelfde functies als het huidige gebouw.

ZORG

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”

Maar welke toekomst heeft onze jeugd?

Dat is onze zorg, daar moeten wij voor gaan.

Wonen, Werken, Welzijn, Waddentoets:

Deze vier aspecten zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Een goede gezondheid is daarbij essentieel.

Daarom is het van belang om bijvoorbeeld de GGZ-Jeugdzorg hier op het eiland te krijgen, dichtbij, en met korte lijnen naar onze eerstelijnszorg. Het is ook winst om andere specialisten uit het ziekenhuis hier spreekuur te laten verzorgen, life, of via de moderne telecommunicatiemiddelen.

De gehele eerstelijnszorg: thuiszorg, fysiotherapie, huisartsen, tandartsen, psychologen en andere zorgverleners dient een sterk fort te zijn, berekend op haar taak om onze jeugd vooruit te helpen.


Niet alleen de jeugd heeft onze zorg nodig: maar ook onze ouderen natuurlijk, om welverdiend, zelfstandig en thuis wonend een heel hoge leeftijd te kunnen bereiken.

Als laatste noemen wij het Ambulancevervoer: een essentieel deel van onze zorgketen.

De “waddentoets” helpt ons nieuwe wetten “Wad-specifiek” aan ons eiland aan te passen.

Let op de drie W-s: WONEN, WERKEN, WELZIJN

en natuurlijk de vierde W van WADDENTOETS, want die maakt die eerste drie WAD-speciaal.

Eilanders zijn altijd zelfredzaam geweest.

Wij moeten bewijzen dat wij nog steeds zelfredzaam zijn.

  Het motto van Plaatselijk Belang is niet voor niets  

“meedenken, meepraten, en dan meedoen”.