KADERPLAN HAVENFRONT TERSCHELLING

NOG  EEN ONDERWERP WAAR NOGAL VEEL OM TE DOEN IS. RAADSLID VAN PLAATSELIJK BELANG–KEES MUIJSKENS– IS HIER FLINK INGEDOKEN MET BEHULP VAN DE KLANKBOARD GROEP– EN NU   KOMT HIJ TOT HET VOLGENDE VERSLAG;

HET VOORSTEL IS OM HET KADERPLAN HAVENFRONT TERSCHELLING VAST TE STELLEN

 MET HET UITVOERINGSPROGRAMMA HAVENFRONT  TERSCHELLING HEEFT HET COLLEGE EEN UITVRAAG RICHTING MARKTPARTIJEN GEDAAN OM TE KOMEN TOT EEN TECHNISCHE EN FINANCIËLE UITWERKING . GEBLEKEN IS DAT ER EEN TUSSENSTAP NODIG WAS OM TE KOMEN TOT EEN GOEDE UITWERKING DAARVAN. HET KADERPLAN IS EEN LOGISCHE TUSSENSTAP , WAARMEE DE PLANNEN ZIJN OPGESPLITST EN BETER GEDEFINIEERD

 HET DOEL IS EEN GEDEGEN EN GEDRAGEN PLAN UIT TE WERKEN. GEDEGEN ALS HET PLAN TECHNISCH HAALBAAR EN BETAALBAAR IS. GEDRAGEN ALS IN EEN PLAN DE SIGNALEN EN WENSEN VAN OMWONENDEN EN BELANGHEBBENDEN ZIJN OPGENOMEN DAN WEL BEARGUMENTEERD ZIJN.

HET IS EEN SLECHTE ZAAK DAT DIT KADERPLAN NIET AAN BOVENSTAANDE CRITERIA VOLDOET. DE DIRECT BETROKKEN INWONERS EN GEBRUIKERS (STAKEHOLDERS) WORDEN PAS VOOR DE DEFINITIEVE PLANSCHETSEN GECONSULTEERD. MET HET KADERPLAN WORDEN AL WEL DE UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN VOOR DE DEFINITIEVE UITWERKING VOOR 7 DEELPROJECTEN  GEDEFINIEERD. DUS GEEN OMGEVINGSMANAGEMENT , DAT TOCH ESSENTIEEL IS VOOR HET SLAGEN VAN DIT GROTE HAVENTRAJECT 

VRAAG, IS HET AANGEGEVEN WERKBUDGET VAN 50.000 EURO VOLDOENDE OM DE KOSTEN VOOR DE WERKZAAMHEDEN , ZOALS STAAT BESCHREVEN IN DE MEMO VAN 12 MEI 2020 VAN LAOS, SWECO EN ADONIN TE DEKKEN ?

TEVENS VRAAGT DE FRACTIE VAN PBT HET COLLEGE OM DIT KADERPLAN EERST MET DE STAKEHOLDERS TE BESPREKEN , NIET ALLEEN VOOR HET HAVENPROJECT, MAAR OOK VOOR DE HERINRICHTING VAN DE TORENSTRAAT VOOR DAT DIT KADERPLAN TER VASTSTELLING AAN DE RAAD WORDT AANGEBODEN. DE RAAD DIENT EEN GEDEGEN EN GEDRAGEN UITGEWERKT KADERPLAN HAVENFRONT TERSCHELLING VAN HET COLLEGE TE ONTVANGEN.

INHOUDELIJKE OPMERKINGEN

BLZ 10. TORENSTRAAT ALS 7E DEELPROJECT IN HET PLANGEBIED OPGEVOERD. LEVERT VEEL VERWARRING OP OMDAT DE TORENSTRAAT GEEN ONDERDEEL UITMAAKT VAN HET HAVENFRONT ( 2 PORTEFEUILLEHOUDERS ??)

BLZ 18. VERGROENING VAN DE KADE, WEINIG KANSRIJK DOOR DE  ZOUTE LEEFOMGEVING EN ZAL TOT VEEL EXTRA KOSTEN MET WEINIG RESULTAAT LEIDEN.

BLZ 32. LOOPROUTE OVER HET BETONNINGSTERREIN- IS DIT AL MET RWS OVERLEGT.- EERST DUIDELIJKHEID VAN DE EIGENAAR  VOORDAT HIER GELD AAN WORDT BESTEED.

BLZ 49. OPDRACHT:

NAUTISCH DEEL ONTBREEKT  VOLLEDIG

VERKEERSKUNDIG ERG SUMMIER

ONDERHOUD TECHNISCHE ONDERDEEL ONTBREEKT

HOOGWATERBESCHERMING DIENT WEL VOLLEDIG ONDERDEEL VAN DE KADERNOTA  HT TE ZIJN.

BLZ 51 FRACTIE VAN PBT IS TEGEN BETAALD PARKEREN OP HET VEERHAVEN TERREIN  EN LANGS DE WB KADE. MODEL 1 DIENT DAAROM TE VERVALLEN

DEELGEBIEDEN

ZEELIEDENMONUMENT/ DE KOM

ZEELIEDENMONUMENT ZO LATEN ALS HET IS.

NAUTISCHE INVULLING VAN DE KOM ONTBREEKT

VRAAGTEKENS BIJ VERGROENING

INRICHTING GEBIED IN SAMENSPRAAK MET DIRECT BETROKKENEN

VEERHAVENPLEIN:

EERST DUIDELIJKHEID OVER VERPLAATSING TERMINAL

HERINRICHTINGSSCHETSEN  EERST BESPREKEN MET ALLE STAKEHOUDERS.

 

WILLEM BARENTSZKADE:

– 2 OPTIES VOOR DE WANDELSTROOK UITWERKEN ( VLONDER/VERVANGING DAMWAND):

– MUUR HOOGWATER BESCHERMING BETER UITWERKEN . IN WERKELIJKHEID VEEL HOGER DAN NU  IS GESCHETST. EEN 2 METER HOGE MUUR KUN JE ECHT NIET MET EEN VERREKIJKER OVERHEEN ZIEN. OP DEZE WIJZE COUPURE IN DE WB KADE BIJ OVERGANG VEERHAVENTERREIN NODIG. KORTOM DIT DOOR IEMAND MET TECHNISCH INZICHT (ADONIN) EN NIET DOOR STEDENBOUWKUNDIGE (LAOS) UIT LATEN WERKEN.

– INRICHTING IN SAMENSPRAAK MET STAKEHOUDERS.

– VERPLAATSING VAN DE HOOFDRIJBAAN RICHTING DE WONINGEN LEVERT EEN HOGERE GELUIDSBELASTING  OP EN IS DIT WETTELIJK WEL TOEGESTAAN , OOK GROTERE TRILLINGSHINDER DOOR ZWAAR VERKEER DAN NU HET GEVAL IS.

TONNENLOODS

– EERST DUIDELIJK HEID OVER DE PLANNEN VOOR DE TONNENLOODS

WERKHAVEN

– GEEN OPMERKINGEN. ALLEEN NOG WEL OVERLEG MET STAKEHOLDERS

DE PASSANTENHAVEN

– NAUTISCH GEZIEN EEN ERG SLECHTE UITWERKING

– PLAN UITWERKING DIENT IN SAMENSPRAAK MET DE STICHTING PASSANTENHAVEN TE GEVEUREN.

TORENSTRAAT

-MAAKT GEEN ONDERDEEL UIT VAN HET UITVOERINGSPROGRAMMA HAVENFRONT TERSCHELLING

-UITWERKING VAN DIT PLAN IN SAMENWERKING MET DE STAKEHOLDERS VAN DE TORENSTRAA-PLAQNNING WWERKZAAMHEDEN ??

 

HOE HET VERVOLG IS VAN DIT STUK IS NU AAN HET COLLEGE.

 

ZOALS U ZIET GAAN WE DE WEBSITE ACTIEF MAKEN. HEEFT U  MOOIE STUKKEN BV VOOR DE .A.S. VERKIEZINGEN OF TEN GUNSTE VAN ONZE PARTIJ STUUR DE INFO OP NAAR:

TWAN2750@GMAIL.COM

 


Geplaatst

in

door

Tags: