Amendement door fractievoorzitter Grytsje Kootstra ingediend.

Dit amendement werd door onze fractievoorzitter Grytsje Kootstra ingediend. Hoewel men het een sympathiek amendement vond, werd het verworpen. Echter, mede dankzij dit amendement, werd de deur op een kier gezet voor de Dames van Baai Dellewal.

 

Amendement

Voorstel nr. 2017/84

Onderwerp: Invullocatie dancing Dellewal

De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d. 19-12-2017

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Het concept raadsbesluit, vanaf de tekst “BESLUIT” te wijzigen in de volgende tekst:

“De initiatiefnemers van plan 4, Stichting Natuurherstel Baai Dellewal, de gelegenheid te bieden om fondsen te werven, met de volgende voorwaarden:

Een half jaar na opheffen van het beslag op de gronden dient de stichting minimaal 30% van het aankoopbedrag in liquide middelen te kunnen overleggen;

Eén jaar na het opheffen van het beslag op de gronden dient de stichting minimaal

70% van het aankoopbedrag in liquide middelen te kunnen overleggen;

Binnen twee jaar na het opheffen van het beslag dient het volledige aankoopbedrag voldaan te zijn.”

  

Toelichting:

 

Ondanks zorgvuldig onderzoek door ambtelijke organisatie en de accountant van de raad, geeft de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal aan vertrouwen te hebben dat zij binnen twee jaar tijd een renteloze lening van de gemeente ter grootte van het aankoopbedrag kunnen aflossen. De Stichting geeft aan dat het beslag dat nu nog op de gronden ligt, het onmogelijk maakt om fondsen te werven. Gezien het draagvlak van hun plan, is het wenselijk om ze de kans te bieden fondsen te werven. Middels dit besluit kan na een half jaar getoetst worden of zij voldoende fondsen hebben geworven. Zo niet, dan wordt de procedure om andere plannen uit te werken weer opgepakt. Idem na een jaar. Wanneer de Stichting één jaar na het opheffen van het beslag aan de eisen voldoet, zouden zij nog een jaar de tijd hebben om de laatste fondsen te werven. Wanneer de Stichting niet aan één van de voorwaarden voldoet, komt het onderwerp terug in de Raad.

 

Ondertekening en naam:

Fractie PBT 

G. Kootstra

 

 

 

 


Geplaatst

in

door

Tags: