Verslag algemene ledenvergadering d.d. 16-11-2017

Verklaring v/h Bestuur tijdens de ledenvergadering van 16 november 2017:

 

Uit de publicaties van Bos en Schweigmann op hun facebook pagina blijkt hun standpunt: het partijbestuur kan aan raadsleden geen dictaat opleggen. Raadsleden zijn immers onafhankelijk.

Dat is een juist standpunt. Echter, artikel 28, lid 6 bepaalt dat de fractie tot taak heeft de standpunten van de vereniging in de gemeenteraad naar voren te brengen en te verdedigen. Daarvan is alle langere duur geen sprake meer geweest. De raadsleden Bos en Schweigmann opereren geheel onafhankelijk van PBT, dat tot het merkwaardige gevolg heeft dat er twee fractiestandpunten worden uitgedragen en dat is voor PBT onaanvaardbaar.

Bij onherroepelijk besluit van de ALV d.d. 28 september jl. zijn Bos en Schweigmann uit de fractie gezet. Dat was niet voor niets gelet op het verleden. Pogingen van een Commissie van 3 hebben niet tot een werkbare situatie geleid. Ondanks het onherroepelijke besluit van 28 september jl. blijven Bos en Schweigmann onder de naam PBT optreden, hetgeen tot gevolg heeft dat hun lidmaatschap met onmiddellijke ingang is opgezegd.

Bos en Schweigmann hebben thans beroep ingesteld tegen de opzegging. Wat er ook zal worden beslist, er staat al onherroepelijk vast dat Bos en Schweigmann geen deel meer uitmaken van de fractie. Het gaat vandaag alleen om de vraag of Bos en Schweigmann nog lid mogen blijven.

Bos en Schweigmann hebben in hun publicaties geprobeerd aan te tonen, dat de besluiten tot uitzetting uit de fractie en opzegging lidmaatschap in strijd zijn met de Gemeentewet waarin met zoveel woorden is bepaald dat zij onafhankelijk raadslid zijn en dat zij dus niet uit de fractie en/of de vereniging kunnen worden gezet. De beslissing tot uitzetting uit de fractie is onherroepelijk. Tegen deze beslissing hebben Bos en Schweigmann zich tijdens de ALV niet verzet. Uitzetting uit de vereniging door opzegging raakt voorts hun positie als raadslid niet. Dat zijn ze en dat blijven ze. Ze blijven ook onafhankelijk. Alleen niet meer uit naam van PBT en dat is niet verboden in de gemeentewet. De opzegging raakt op geen enkele manier hun positie als raadslid.

In de regel scheiden raadsleden zich af van hun fractie en gaan als nieuwe partij verder. Het had Bos en Schweigmann gesierd deze weg te kiezen in plaats van onrechtmatig te blijven acteren onder de naam PBT en door middel van publicaties het bestuur in een kwaad daglicht te stellen. Deze handelwijze sterkt het bestuur slechts in de juistheid van zijn beslissingen: verwijdering uit de fractie en thans opzegging als lid.

Het is aan u leden, te beslissen of zij nog lid kunnen blijven. Dat Bos en Schweigmann geen deel maar uitmaken van de fractie is een voldongen feit en dat zal na vanavond ook niet veranderen.

Uitslag stemming en besluitvorming:

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 november heeft een stemming uitgewezen dat het lidmaatschap van Gossen Bos en Guus Schweigmann definitief werd ontnomen. Met 38 stemmen voor en 22 tegen, werd door de leden het besluit van het bestuur goedgekeurd.

Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering werd reeds besloten dat Gossen Bos en Guus Schweigmann de partij niet meer mochten vertegenwoordigen. Die beslissing werd door beide heren niet geaccepteerd. Toen Bos en Schweigmann daarna de naam Plaatselijk Belang Terschelling bleven gebruiken werd aan de naam en de partij schade toegebracht, waarna tot een royement werd besloten.

Na deze stemming werd een kiescommissie bestaande uit Antoine van den Berg, Henk Hees en Mauri Coltof aan de leden voorgedragen en door de leden goedgekeurd.

Ook een programma commissie werd voorgedragen en goedgekeurd, bestaande uit Antoine van den Berg, Henk Hees, Martin Schellenberg, Mauri Coltof  en Jan W Smit.

 


Geplaatst

in

door

Tags: