Vragen gesteld door ons raadslid de Hr. Gossen Bos.

VRAGEN TIJDENS DE RONDVRAAG COMMISSIEVERGADERING DINSDAG 1 MAART 2016.

 MET BETREKKING TOT HUISVESTING SOCIALE WONINGEN BIJ CAMPUS.  TIJDENS COMMISSIEVERGADERING 1-3-2016.

Inleiding :
Geacht college,
In de Terschellinger van 18 februari jl. stond een artikel over de te bouwen campus en een complex van 16 sociale huurwoningen. In overleg met de gemeente wil bouwbedrijf Koopmans een aantal van deze woningen gebruiken als tijdelijke huisvesting voor haar personeel. ( tot 1 september 2017 ) Gezien de te verwachten bouwtijd zou dit betekenen dat een aantal woningen voorlopig niet beschikbaar is voor verhuur aan woningzoekenden.
Als reden voor deze onttrekking aan de “ huurwoningmarkt “ wordt genoemd een huisvestingsprobleem voor de werknemers. Dit komt wat merkwaardig voor. Het moet toch geen probleem zijn om een niet al te groot aantal mensen gezien de beschikbare accommodatie op het eiland ergens onder te brengen. Dit temeer omdat tijd en omvang van het project min of meer bekend zijn en tijdig afspraken kunnen worden gemaakt.
In het hoogseizoen valt ook de bouwvakvakantie waarin iedereen toch al “ naar huis “ is. Juist in naseizoen en winter kan de verhuursector wel wat klandizie gebruiken. Het gebruik van de nieuwe sociale huurwoningen om personeel in te huisvesten lijkt dan ook in strijd met het belang van reeds lang wachtende woningzoekenden en dat van de verhuursector die graag lege plekken had gevuld.
De volgende vragen rijzen nu :
• Hoe verhoudt de voorgenomen huisvesting van werknemers in de nieuwe sociale huurwoningen zich tot wet-en regelgeving, bestemmingsplan etc. Anders gezegd : kan dit wel ?
• In hoeverre heeft de gemeente met verwijzing naar 1) hierin een bepaalde rol verantwoordelijkheid of bevoegdheid.
• Welke positie heeft de gemeente m.b.t. het onder 1) en 2) genoemde inmiddels ingenomen. Zijn er al toezeggingen gedaan of afspraken gemaakt ?
• Het naar schatting zeker een jaar “ oneigenlijk “ ontrekken van sociale huurwoningen aan verhuur is in feite een vorm van “ scheefwonen “ die voorkomen kan worden.
• Als er zoals te zien goede alternatieven voor huisvesting zijn dan zou de gemeente aan dit voorgenomen “ scheefwonen “ geen medewerking moeten verlenen. De verantwoordelijkheid van de gemeente ligt hier toch in de eerste plaats bij het belang van woningzoekenden en niet bij een bedrijfsbelang, hoe begrijpelijk dat laatste ook kan zijn.

 

In de Terschellinger van 18 februari jl. werd de aandacht nog weer eens gevestigd op de voorgenomen bouw van de campus en een complex woningen. Dit is zo te zien financieel een zaak van de twee direct betrokken partijen, bouwbedrijf Koopmans en woningstichting De Veste. Om zekerheid te hebben dat de gemeente, de financiële toestand houdt toch al niet over, hierin geen enkel risico loopt wordt hierbij om informatie gevraagd.
1) Welke overeenkomsten zijn er m.b.t. beide bouwprojecten, gezamenlijk of in combinatie ooit door de gemeente aangegaan met beide genoemde partijen, met Staatsbosbeheer vanwege de grond en de NHL al dan niet in combinatie.
2) Welke mondelinge of schriftelijke toezeggingen / afspraken zijn er m.b.t. punt 1) door de gemeente gedaan / gemaakt, bestuurlijk of op ambtelijk niveau.
3) Is er financiële betrokkenheid van de gemeente bij beide projecten. Is er sprake van reeds gedane of toegezegde bijdragen, enigerlei financiële verplichting of risico of misschien van inkomsten uit verkoop van grond of anderszins en om welke bedragen gaat het dan wel.
4) De fractie van PBT. verzoekt om inzage in alle documenten die betrekking hebben op wat in de punten 1,2 en 3 wordt gesteld.

DOSSIER DE GRIE,

Memo van B en W aan de raad 23 november 2015. n.a.v. uitspraken rechtbank m.b.t. verleende omgevingsvergunning. Aan het eind van de memo staat :
Het college denkt na over te zetten stappen.
Vraag : – wat is er ruim 3 maanden nadien gepresteerd ?
– is er inmiddels een nieuw besluit ?
– een bord t.p. zegt dat het werk stil ligt.
– dreigt er gevaar dat het project door termijnoverschrijding subsidies misloopt.
– zijn er schadeclaims en rechtszaken te verwachten die de gemeente vanwege foute vergunning verlening geld gaan kosten.

 

Vragen betreft Auditorium en Mortuarium in de Stillen

Geacht college,
Ons bereikt het bericht vanuit de bevolking de volgende vragen over het gebruik van het auditorium en het mortuarium hier op West-Terschelling.
1) In hoeverre heeft de uitvaartondernemer Terschelling rechten op het gebruik van het auditorium en het mortuarium.
2) Voorbeeld: als er een lid van een familie komt te overlijden, kan deze familie het auditorium en mortuarium buiten de uitvaartondernemer om zelf huren voor gebruik ?

 


Geplaatst

in

door

Tags: