Zaak Cup compost en de Raad

Zaak Cup-compost en de Raad.

De zaak Cup-compost was n.a.v. een door de familie Cupido aan de Raad gerichte hartenkreet in de raadscommissievergadering van 3 november jl. weer aan de orde. Staakten de vorige keer dd. 27 oktober jl. nog de stemmen, omdat de VVD nu weer helemaal omging pakte dit voor de fam Cupido slecht uit. De Raad was in meerderheid m.u.v. PBT niet voornemens hieraan iets te doen, dit ondanks het feit dat zij van PBT. de volgende informatieve brief hadden ontvangen.

 

 

Aan de Raad van de Gemeente Terschelling.       

Postbus 14.    

8880 AA. West-Terschelling.

                                                                                    Formerum, 22-11-2015.

Geachte Raad,

Hierbij breng ik nog eens onder uw aandacht, de zaak Cup-compost die de laatste tijd toch al de aandacht heeft gevraagd. Een belangwekkend thema was : Is deze zaak nu wel of niet onder de rechter.
De zaak Cup-compost kent een lange voorgeschiedenis en heeft sinds kort per brief de Raad bereikt. Gebleken is tot in de Raad dat over het wel of niet onder de rechter zijn van deze zaak  nog steeds niet bij alle betrokkenen duidelijkheid is. Om die reden hierbij een chronologisch overzicht, mede met het oog op een nog een keer hierover te verwachten stemming.

31-3-2015. De zaak Cup-compost – Gemeente Terschelling die de dag erop in hoger beroep bij de Raad van State zou worden behandeld wordt door Cup-compost ingetrokken. Reden is dat de gemeente toezeggingen heeft gedaan.
In de brief van de advocaten van Cupido aan de Raad van State dd. 31 maart 2015 staat het aldus : “ dat het aanhangige hoger beroep middels deze brief wordt ingetrokken, nu op korte termijn een constructieve oplossing wordt verwacht “. Naar aanleiding van een mailtje van de afdeling juridische zaken van de gemeente Terschelling met een desbetreffende vraag wordt het intrekken door de advocaten van Cupido op 31 maart 2015 bevestigd.

31-3-2015. Wethouder Hoekstra bevestigt in een e- mail aan Rinske Cupido-Pootjes van het intrekken kennis te hebben genomen. Een kopie van deze mail gaat naar de juridische afdeling gemeente Terschelling, gemeentesecretaris Hetty de Jong, wethouder Hendrik Klaas van der Wielen, en advocaat Berend Haagen, van Cupido.
24-9-2015. Per aangetekende post ontvangt de Raad van de advocaat van Cup-compost een aangetekende brief met daarin vijf gerichte vragen aan de Raad, waaronder het bevorderen van de medewerking van het college. Sinds genoemd intrekken op 31 maart, een half jaar geleden, is het nog steeds niet tot een eindoplossing gekomen. Er kan niet eindeloos gewacht worden. Het gaat wel om het kunnen functioneren van een agrarisch bedrijf.
12-10-2015. Het Presidium, dat tot taak heeft de Raad een voorstel te doen m.b.t. de afhandeling van brieven, concludeert dat de brief van Cup-compost in de categorie B kan worden geplaatst. Dat betekent : voor kennisgeving aannemen en doorschuiven naar B en W.  De aanleiding om de Raad hier niet bij te betrekken was dat dat de zaak onder de rechter lag en zolang kon de gemeente niets doen, werd gezegd. Door deze naar gebleken is onware informatie is de fractievoorzitter van PBT in het Presidium op het verkeerde been gezet om noodgedwongen akkoord te gaan met plaatsing in categorie B.
20-10-2015. Mail van de advocaat van Cup-compost aan raadslid Gossen Bos waarin hij verklaart dat op 31 maart jl. het rechtsgeding bij de Raad van State door zijn cliënt was ingetrokken. Reden was dat inmiddels bij herhaling was uitgesproken tussen de familie Cupido en bestuurders dat op korte termijn een oplossing werd verwacht.
27-10-2015. Raadsvergadering. PBT verklaart de brief van Cup-compost belangrijk genoeg te vinden om hem te plaatsen in categorie C / voorstel betrekken bij een raadsvoorstel. G.B.van PBT. geeft vervolgens een korte stemverklaring. Daarin wordt gemeld dat college / directie gezegd hebben dat de zaak onder de rechter lag en de gemeente daarom niets kon doen, en dat dit gebleken is niet waar te zijn ! Dat het onder de rechter lag had wethouder Hoekstra in een persoonlijk gesprek op het gemeentehuis op 28 mei 2015 ook al tegen G.B. gezegd. Onderzoek van GB heeft echter uitgewezen dat er helemaal geen rechtsgeding meer gaande was. De Raad wordt vervolgens gevraagd om i.v.m. de brief te stemmen waarna de stemmen staken.
3-11-2015. Vergadering Raadscommissie. Hierin brengt mevrouw Cupido haar zaak naar voren, leest een verklaring voor en geeft aan dat men niet voor niets een brief naar de Raad heeft gestuurd. Boven de verklaring staat : Waarom wil de raad mijn brief niet serieus behandelen ? GB. van PBT reageert hierna richting een raadslid en wordt door de voorzitter geheel ten onrechte botweg weggedrukt en het woord ontnomen.
9-11-2015. Vergadering van het Presidium waar G.B. de fractievoorzitter van PBT vervangt. Weer komt de brief van Cup-compost aan de orde. GB meldt dat er geen rechtszaak meer is en brengt verplaatsing naar C naar voren, waarop de burgemeester een advies geeft om de brief toch weer te plaatsen onder categorie B. Hij biedt zijn verontschuldigingen aan voor het feit dat hij niet wist dat het rechtsgeding niet meer gaande was. G.B heeft toen de burgemeester gezegd dat hij geen verontschuldiging hoefde aan te bieden, maar dat de burgemeester eenvoudigweg verkeerde informatie heeft gekregen over het wel of niet onder de rechter liggen. Aan de burgemeester nu om uit te zoeken hoe hem dat heeft kunnen gebeuren.
Bovengenoemde algehele gang van zaken geeft het onbehaaglijke gevoel dat er iets niet in orde is.
1) De brief van Cupido aan de Raad lijkt wel niet door de Raad in behandeling te mogen worden genomen, om onbekende redenen.
2) Om de brief van de “ Raadstafel “ te krijgen wordt aanvankelijk een onwaar argument gehanteerd. nl : de zaak is onder de rechter.
Het onder 2) genoemde moet als ernstig worden opgevat. Hoe kan het zijn dat na het genoemde intrekken een half jaar later onwaarheid als waarheid wordt gepresenteerd. Bovenstaande gang van zaken laat zien dat de gemeente direct al van het intrekken op de hoogte was : juridische zaken, de wethouders Hoekstra en Van der Wielen en de gemeentesecretaris. Het bevreemd overigens om te zien dat wethouder Hoekstra haar mailtje van 31-3-2015 niet ook even heeft doorgestuurd naar wethouder De Jong en de burgemeester, kleine moeite toch om iedereen te informeren ? Ondanks het feit dat “ iedereen “ op de hoogte was wordt een half jaar later onwaarheid gepresenteerd.

Dit kan niet anders worden gezien als leugenachtige berichtgeving, vanuit bestuurlijk oogpunt bezien een zeer ernstig feit. Het is ondenkbaar te achten dat er leden van het college waren die van het intrekken niet op de hoogte waren. Voor de ( nieuwe ) burgemeester kan een uitzondering worden gemaakt als door mij in het Presidium gemeld.
De vraag die in dit verband dan rijst is hoe het kan dat de burgemeester hiervan niet op de hoogte is geweest. Is hij niet door daarvoor verantwoordelijken geïnformeerd of is hij terwijl de waarheid bekend was toch verkeerd geïnformeerd, en wie is daar dan voor verantwoordelijk. Allemaal vragen waarop een antwoord moet komen. Tijdens het Presidium waren overigens diverse mensen aanwezig die de waarheid wel kenden en geen daarvan heeft toen zijn mond hierover open gedaan, als verwacht had mogen worden.
We keren nog een keer terug naar punt 1) : de brief die Cupido aan de Raad heeft gestuurd. Het voorgaande laat zien dat zij als BELANGHEBBENDE, het gaat om het functioneren van een bedrijf ( ! ), recht heeft op interventie van de Raad als hoogste orgaan. De advocaat van Cupido zegt op 30 maart 2015, de dag voor het intrekken, uit te kijken naar het concept van een “ onafhankelijk third opinion van Stibbe “. Hij verwachtte dat ( toen ) die week.
De brief van de advocaat van Cupido van 24 september 2015. moet gezien dit alles als een noodkreet van een burger worden gezien waarvoor de Raad zich niet doof mag houden. De brief laat zien dat hij niet voor niets aan de Raad is gericht ! Wegstemmen ervan is een vorm van minachting van de burger. Het signaal dat dan van deze zaak uitgaat is dat het voor een burger geen zin heeft om de Raad middels een brief te hulp te roepen. Ook niet als dat wel hard nodig is. De Raad is als hoogste gezag er in de eerste plaats voor de BURGER !  Dat betekent dat er een plicht is om in de komende raadsvergadering van 24 november 2015 t.a.v. de brief van Cupido een positieve houding aan te nemen. De burgerij kijkt mee !.

 

Gossen Bos.
Formerum 101.
8894 KD. Terschelling.
Raadslid, Plaatselijk Belang Terschelling.

cc. per mail aan B en W van Terschelling.

 

 

PBT meent dat de eilander bevolking er recht op heeft om de inhoud van deze brief nu reeds te kennen, ook om een mening te vormen over het stemgedrag dat op dinsdagavond 24 november jl. is vertoond. Los van de uitslag, er zijn wel meer democratisch tot stand gekomen missers in de politiek te zien, vraagt PBT zich af of de stemming, zoals die heeft plaats gehad gezien het procedureel afwijkende karakter eigenlijk wel geldig was. Dat gaat nog uitgezocht worden.


Geplaatst

in

door

Tags: