Notulen 19 december 2014 Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Terschelling

Notulen 19 december 2014 Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Terschelling
Wapen van Terschelling.  Aanwezig 22 personen.

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. Vast stellen van agenda
2 Vast stellen van agenda er staan elf punten op de agenda.
3 In gekomen stukken en mededelingen.
Geen.
4 Vast stellen notulen van ALV 31 januari 2014.
De notulen van vorige ALV 31 januari worden goedgekeurd en aangenomen.
5 Jaarverslag.
Korte samenvatting van de afgelopen gebeurtenissen worden vermeld.
6 Verslag kas commissie.
Penningmeester geeft aan dat kas is gecontroleerd en akkoord is bevonden.
Daar er geen kascommissie was vast gesteld heeft Dhr. P Zumkehr zich beschikbaar gesteld deze taak op zich te nemen. Daar hij niet een benoemd kascommissielid was had hij geen tekenbevoegdheid en heeft daarom dan ook niet  getekend. Vergadering verleent Dhr. Atsma decharge voor boekjaar 2013.
Als nieuwe kascommissie worden Dhr. Scheepstra,  Dhr. R Mier en Dhr. Zumkehr benoemd.
7 Financiële verslag.
Penningmeester geeft uitleg en vergadering bedankt hem voor zijn inzet.
8 Verkiezing aftredend en herkiesbaar AFW van den Berg.
Dhr. v d Berg geeft aan nog een jaar of twee te willen blijven maar vindt dat voor volgende verkiezingen er eigenlijk een jongere voorzitter moet komen. Dhr. van den Berg wordt per acclamatie herkozen.
9 Pauze.
Daar vergadering vlot verloopt wordt pauze over geslagen

10 Behandeling Huishoudelijk reglement.
H R is na gezien en daar waar nodig aan gepast door Mevr. C Jongedijk en Dhr. JW Smit.
H R wordt goedgekeurd en aangenomen door vergadering.

11 Rondvraag.

Dhr. C. Muijskens 
Vraagt naar standpunt van PB inzake gasboringen.
Fractie meldt dat daarvoor nog te weinig bekend is bij B en W en raadsleden.
College zal eerst openheid van zaken moeten geven alvorens men kan gaan beslissen.

Dhr. Muijskens meldt dat er een klankbordgroep is opgericht. Waarop Dhr. Scheepstra meldt dat hij daar voor was uitgenodigd. Daar vernam hij dat er bij boringen 40 miljoen te vergeven was maar dat daarvan misschien maar 4 miljoen voor Terschelling over zou blijven.
Dhr. Zumkehr geeft aan dat hij van mening is dat hier geen goede KBG is samengesteld. Er zitten alleen maar medestanders in iemand met een kritische houding wordt afgeserveerd.

Mevr. Jongedijk vraagt raadsleden of zij in gelegenheid zijn om te kunnen achterhalen of Dhr. van Dieren zelf mensen in zijn eigen KGB heeft benoemd.

Dhr. Groeneveld vermeldt dat hij in deze KBG is gevraagd. Vertelt vergadering dat Dhr. van Dieren als doelstelling had om er op deze manier het maximale uit te kunnen halen voor Terschelling.

Dhr. Coltof stelt als grap voor dat PB maar een motie moet indienen dat PB voor gasboring is, dan zal de coalitie zeker tegen zijn.

Dhr. Groeneveld geeft aan zeer onrustig te worden van alle vertrouwelijke zaken.
Heeft de fractie een plan om daar goed mee om te kunnen gaan zodat er iets kan worden doorbroken zodat er meer openheid kan worden gegeven. Fractie meldt daar mee bezig te zijn.
Tevens meldt Dhr. Groeneveld dat hij zich mateloos heeft geërgerd aan de opmerking van het CDA
als het onder de streep maar klopt.
Mevr. Jongedijk doet een oproep aan de raadsleden of zij meer tijd willen steken in elkaar informeren zodat zij op de hoogte zijn van zaken van hun partijgenoten en daardoor bij hun afwezigheid toch kunnen inspreken over zaken die zij normaal gesproken niet in hun portefeuille hebben.
Dhr. Scheepstra meldt dat er bewesten paal 14 een platform is ontruimd in 1986. Daar is geboord en afgeplugd ook bij Noordsvaarder en paal 28.
Heeft zich verbaasd over het feit dat er op 2 dec. wederom is gesproken over afhandeling van brieven  op gemeentehuis. Daar er in nov. 2013 al een raadsbesluit over is genomen.
Dhr. G.J. van Dieren en Mevr. Haantjes vertellen hun ervaringen betreffende deze zaak. Ook zij hebben op hun brieven geen antwoord verkregen noch  een ontvangst bewijs.

• Dhr. E van Dieren vraagt of er een contract is of een mondelinge afspraak inzake de overname van de haven. Daar moet nog al wat onderhoud aan gebeuren. De voorzitter antwoordt  daarop dat de haven maar gedeeltelijk is overgenomen.  Doeksen had al een contract met Domeinen en verschillende huizen vallen er ook buiten.
Dhr. F Rijf meldt dat op Texel de haven pas is overgenomen nadat deze volledig was opgeknapt.
Dhr. R Mier is bang dat de Burgemeester met reden hier is aangesteld. Hij vraagt zich af wat standpunt van PB hierop was. Voorzitter legt uit dat e.e.a. toch iets anders in het werk gaat. Dat men daar weinig in kan sturen.
Dhr. de Boer betreurt  het dat Terschelling niet heeft ingespeeld op het project met waterstof. Ameland heeft wel meegewerkt daar zijn nu reeds 40 machines geplaatst.
Dhr. de Boer meldt tevens dat de klokkenluider per direct uit zijn huis moest en dus vertrokken is naar de wal.
Dhr. Schweigmann  krijgt het dossier van de klokkenluider maar niet boven tafel. Dit vergt een hoop energie. Tevens meldt  hij dat er een discussie is over het hoge aantal geheime vergaderingen.
Dhr. Schweigmann vermeldt  dat hij vertrouwen heeft in het sociale domein op Terschelling. Vraagt wel aan de aanwezigen om hem vooral op de hoogte te houden van praktijkgevallen zodat hij daardoor meer inzicht in de materie kan verkrijgen.
Mevr. C.  Jongedijk zou graag zien dat het bedrag wat voor het  sociaal domein beschikbaar wordt gesteld geoormerkt wordt zodat het niet voor andere doeleinden kan worden gebruikt.
Niets meer aan de orde bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.


Geplaatst

in

door

Tags: