Uitzetting raadslid gemeentehuis

Terschelling 3-11-2015

WAT PBT ZAG EN HOORDE.
HOE ONZE FRACTIEVOORZITTER WERD BELEMMERD IN ZIJN FUNCTIONEREN.

Op de vergadering van PBT van vrijdagavond 30 oktober is door onze fractievoorzitter Guus Schweigmann melding gemaakt van de onheuse behandeling die hem recent van de zijde van de gemeentesecretaris op het gemeentehuis is ten deel gevallen. Na ampel beraad heeft hij besloten om over deze onacceptabele gang van zaken een officiële klacht in te dienen bij het college van B en W. Deze klacht is maandag 2 november persoonlijk overhandigd aan de burgemeester. Onze fractievoorzitter heeft zich door het optreden van de gemeentesecretaris ernstig belemmerd gevoeld in zijn functioneren als raadslid en volksvertegenwoordiger. Daardoor zijn in feite de belangen van de Terschellinger samenleving geschaad. Vanwege dit alles wordt het door PBT als noodzakelijk ervaren hieraan bekendheid te geven door het volledig openbaar maken van genoemde hierna volgende tekst.

Hier onder de officiële klacht en de bijlage.

Aan Burgemeester en Wethouders  van de gemeente Terschelling                                                                                                                              

Postbus 14  

8880 AA West-Terschelling

Maandag, 2 november 2015

Geacht college,
Onderwerp: Officiële klacht fractievoorzitter PBT tegen de gemeentesecretaris.

Hierbij wordt door ondergetekende een officiële klacht ingediend over de behandeling, die hem als raadslid en fractievoorzitter van Plaatselijk Belang Terschelling van de zijde van de gemeentesecretaris, op 22 oktober jl. in het gemeentehuis ten deel is gevallen.
Voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag dat door mij van de gang van zaken is gemaakt en als bijlage bij deze klacht is gevoegd. Samengevat komt het er op neer dat ik voor het inwinnen van informatie geen direct contact met een ambtenaar mocht hebben, dat dit via haar moest lopen en dat zij mij vervolgens sommeerde het gemeentehuis te verlaten.
In alle rust hierover inmiddels nadenkend is de conclusie dat het op ons eiland toch niet gekker moet worden. De gemeentewet geeft aan, dat een raadslid bevoegd is om alle in zijn ogen noodzakelijke informatie bij het college in te winnen. De meer praktische uitvoering daarvan is voor Terschelling neergelegd in de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2010.
Het als bijlage toegevoegde  verslag laat duidelijk zien, dat door mij geheel conform de genoemde verordening is gehandeld. Als raadslid heb ik mij ter voorbereiding van een amendement op de begroting gewend tot de griffier, met als vervolg hierop een bezoek te brengen aan, ambtenaar van financiën. Daar werd ik in zekere zin enigszins overvallen door de plotselinge aanwezigheid van de gemeentesecretaris, als "op heterdaad betrapt" bij een gesprek bij een ambtenaar. Voor zover mij bekend is het absoluut niet verboden om als raadslid zonder tussenkomst van de gemeentesecretaris informatie in te winnen bij een ambtenaar.

De nog steeds van kracht zijnde eerder genoemde verordening is hierover zelfs glashelder, n.l.:
art. 1. Verzoek om informatie                                                                                                                                       

Een raadslid wendt zich tot de griffier of een ambtenaar met een verzoek om:                                                

  a) feitelijke informatie van geringe omvang                                                                                                                   

  b) inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn   

                                                                                
art. 1.3. Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:                                                                           

a) bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties                                                             

b) andere bijstand van substantiële omvang    

                                                                                                          
art. 2. Verlenen van ambtelijke bijstand                                                                                                             

1) Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand, tenzij etc.
De toelichting op de verordening geeft daarnaast o.a. nog het volgende te lezen:            
                – 1/3
art. 1 De verordening is niet bedoeld om formele barrières op te werpen, die het verlenen van bijstand aan raadsleden juist bemoeilijkt. De griffie en het M.T. zijn overeengekomen dat raadsleden met vragen als bedoeld in het eerste lid (onderdeel a en b) zich direct tot de ambtenaar mogen wenden. De bijstand wordt zo spoedig mogelijk verleend

Uit dit alles blijkt dat de tussenkomst van de gemeentesecretaris geenszins verplicht was en ook niet nodig. Het door haar met ambtelijk machtsvertoon binnendringen is te beschouwen als "illegaal" en contraproductief en regelrecht in strijd met het gestelde in genoemde verordening.  Het is niet de eerste keer dat de gemeentesecretaris te kennen heeft gegeven dat een verzoek als genoemd niet anders dan via haar mag verlopen. De gemeentesecretaris geeft m.i. daarmee aan of de verordening niet te kennen of daar geen boodschap aan te hebben en afwijkende "illegale" eigen regels te stellen. Dat laatste zou toch wel ernstig zijn, want de verordening is tenslotte vastgesteld door de raad als hoogste gemeentelijk gezag.
De gemeentesecretaris heeft in het gesprek haar positie willen verduidelijken door te stellen, dat zij de ambtenaar  betaalt. Doorgaand in die lijn zou evenzo gesteld kunnen worden, dat een raadslid uiteindelijk via  B & W etc. een gemeentesecretaris betaalt om welke reden een correcte houding niet misstaat.
Daarbij past al helemaal niet om zonder enige grond daartoe een raadslid te sommeren om een openbaar gebouw als een gemeentehuis te verlaten. Het verdient ook geen respect om met die moeilijke opdracht een medewerker op te zadelen en in verlegenheid te brengen. Het had van moed getuigd om dat dan zelf te doen.

Alles overziende valt nu het volgende te signaleren:                                                                                                

1) ondergetekende is als raadslid en fractievoorzitter door het optreden van de gemeentesecretaris in hoge mate belemmerd in zijn functioneren als volksvertegenwoordiger.
2) als gevolg van het onder 1) gestelde worden op deze wijze de belangen van de Terschellinger samenleving geschaad en door de secretaris de Gemeentewet overtreden.
3) de gemeentesecretaris handelt op basis van "eigen" regels die lijnrecht in strijd zijn met eerder genoemde verordening, een vorm van "illegaal "handelen, en niet voor het eerst.
4) de gemeentesecretaris heeft zonder aanleiding/reden een raadslid uit het gemeentehuis doen verwijderen, ongehoord en "illegaal ".
5) de gemeentesecretaris heeft door al dit onterechte  machtsvertoon m.i. de griffier en de ambtenaar financiën, die volkomen te goeder trouw waren, ernstig in verlegenheid gebracht. Dat is de secretaris, als hoofd personeelszaken en uiteindelijk ook verantwoordelijk voor een goede werksfeer ernstig te verwijten. Dit had zij haar mensen niet mogen aandoen.
6) Los van al het in dit schrijven al eerder genoemde, voelt ondergetekende zich door het optreden van de secretaris niet alleen belemmerd in zijn functioneren maar ook geschoffeerd en in zijn goede naam aangetast. Hij werd toch maar als ware hij een verdachte en illegale bezoeker op bevel van de secretaris het gemeentehuis uitgezet.

                      – 2/3
Om geen commotie in het gemeentehuis te laten ontstaan heb ik mij hier toen niet tegen verzet, echter een schandalige gang van zaken.     

                                                                                                      
Op de vrijdagavond jl. gehouden partijvergadering van Plaatselijk Belang Terschelling is door mij mededeling gedaan over deze voor ons eiland toch wel treurige gang van zaken. Als kern van het probleem wordt ervaren dat door de burgerij aan de overheid overgedragen (bestuurs)macht zo niet functioneert om het algemeen belang te dienen maar om te heersen. Een zodanige omkering van een fundamenteel principe is niet alleen kwalijk maar ook gevaarlijk. Het leidt zoals hier onvermijdelijk tot conflicten die de samenleving niet vooruit helpen en uiteindelijk grote en vermijdbare kosten met zich meebrengen, waar de belastingbetaler voor mag opdraaien.
Voor de hierboven geschetste gang van zaken wordt uw college als gezag hebbende over de gemeentesecretaris verantwoordelijk gesteld. Het is een taak van uw college om haar hier tot de orde te roepen. Het lijkt daarnaast raadzaam de secretaris nog eens  op de grenzen van haar bevoegdheid te wijzen.
In afwachting van uw bericht,
Hoogachtend,

 

A.C. (Guus) Schweigmann                                                                                                                              

Pirolastraat 13                                                                                                                                                                

8881 CD West-Terschelling

Bijlage: 1. Verslag fractievoorzitter PBT Guus Schweigmann over het voorval dat hij op gezag van de gemeentesecretaris/ directeur, onder begeleiding van een ambtenaar het gemeentehuis diende te verlaten.

 

Bijlage 1 bij de officiële klacht tegen de gemeentesecretaris.

Verslag  fractievoorzitter PBT Guus Schweigmann over het voorval dat hij op gezag van de gemeentesecretaris/ directeur onder begeleiding van een ambtenaar het gemeentehuis diende te verlaten.

Op donderdagmiddag 22 oktober kwam ik op het gemeentehuis de motie en twee amendementen van Plaatselijk Belang Terschelling bespreken met de griffier. Deze waren bedoeld voor de raadsvergadering van 27 oktober en worden geacht tenminste 24 uur vóór aanvang van de vergadering bekend te zijn bij alle raadsleden.
Tijdens dit overleg adviseerde de griffier, het amendement voor de begroting 2016 even te toetsen op financieel gebied door het afdelingshoofd financiën. Via de telefoon vroeg de griffier of hij even tijd had en na zijn bevestiging begeleidde de griffier mij naar het hoofd financiën. Vervolgens ging de griffier weer weg voor een andere afspraak.
Ik kreeg een kopje koffie aangeboden en zou net mijn amendement met hem bespreken toen de directeur/gemeentesecretaris, naast mij stond. Ik gaf haar beleefd even de ruimte om te praten met het afdelingshoofd financiën, maar zij stond erop dat ik even mijn zin mocht afmaken. Vervolgens gaf zij mij te kennen dat dit niet kon: een raadslid direct contact met een ambtenaar en dat ik eerst aan haar om toestemming moest vragen. De ambtenaar wekte voor haar en ik kon daar niet zomaar gebruik van maken. Ze vroeg de ambtenaar beleefd mij naar de deur te begeleiden en ging weer weg. Verbouwereerd over het voorval en geen scene op het gemeentehuis willen maken, stond ik op en bedankte de zeer in verlegenheid gebrachte ambtenaar, die er duidelijk mee zat.
Vanwege het feit dat ik mijn koffie nog niet eens op had en direct naast de kamer van het hoofd financiën de leestafel met daarop alle kranten van het noorden lagen, ben daar gaan zitten bladeren. Direct daarop kwam het afdelingshoofd financiën met een rood hoofd mij alsnog sommeren om in opdracht van de directeur direct het gemeentehuis te verlaten en moest hij mij begeleiden naar de deur.
Dinsdagavond 27 oktober, vlak vóór de raadsvergadering, had ik nog een kort overleg met de griffier, waarbij zij direct haar verontschuldigingen aanbood voor de gang van zaken die donderdag. Ze begreep er helemaal niets van waarom de directeur zich zo had gedragen. En dat we dit voorval maar in het volgende presidium moesten bespreken. Ik ging hiermee akkoord.
Na consultatie met mijn fractiegenoot Gossen Bos en diverse anderen  en ik de verordening ambtelijke bijstand en ondersteuning 2010 van de Gemeente Terschelling had gelezen, besloot ik niet op het presidium te wachten, maar geheel volgens de regels van die verordening het hierboven beschreven voorval schriftelijk te melden aan de burgemeester.

 


Geplaatst

in

door