Wob verzoek inzake klokkenluidersdossier

Geachte lezer,

Hierbij kunt u het verzoekschrift lezen over de WOB-zaak, inzake het klokkenluidersdossier wat ons raadslid Gossen Bos namens de gehele fractie van Plaatselijk Belang Terschelling heeft ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland.

 

 

 

Rechtbank Noord-Nederland.                                                              AANTEKENEN.                                                             Postbus 150.                                                                                                                                                                9700 AD. Groningen.

                                                                                                           Formerum, 18-9-2015.
VERZOEK OM RECHT TE DOEN.

Aan de Rechtbank Noord-Nederland.

Op door de raadsfractie van de partij Plaatselijk Belang Terschelling ( hierna PBT ) aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Terschelling gerichte WOB-verzoeken om informatie wordt niet of niet naar behoren gereageerd.
Het is om die reden dat hierbij het oordeel van de rechtbank wordt gevraagd over de handelwijze van genoemd college met betrekking tot het gestelde in de Wet Openbaarheid van Bestuur, ( WOB ). Voor een goed begrip is het volgende van belang.
Op het eiland Terschelling leeft al geruime tijd een zaak die algemeen bekend staat als de  “   klokkenluideraffaire”, in grote lijnen terug te vinden in het hoofdartikel dat verscheen in de Volkskrant van 28 februari 2015.
Op allerlei wijzen is deze affaire in de eilander politiek en samenleving ook aan de orde geweest, nog steeds overigens. De bestaande politieke verhoudingen hebben tot op heden echter openheid van zaken tegengehouden. Door voormalig burgemeester Bats is daarbij niet geschroomd om het begrip geheimhouding te hanteren, in onze beleving als machtsmiddel en ook nog op twijfelachtige procedureel – juridische gronden.
De opstelling van het college is in deze zaak, o.i. niet in het belang van de eilander samenleving, afgedekt door een raadsmeerderheid, de coalitie. De affaire heeft de gemoederen nogal bezig gehouden en de burger tot op heden veel geld gekost. De partij plaatselijk Belang Terschelling in de raad van 11 met 3 leden aanwezig heeft bij herhaling gepoogd om in deze zaak openbaarheid te verkrijgen.
Op herhaalde verzoeken uit onze fractie om informatie is door het college van Burgemeester en Wethouders niet of onvoldoende gereageerd. Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat door onze fractie bij het college twee verzoeken om informatie ( d.d.26-1-2015 en d.d. 9-3-2015) zijn ingediend met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur ( WOB ). Een derde verzoek  is nog separaat ingediend door een van onze fractieleden. Dit maakt overigens geen deel uit van deze brief.
Geheel in strijd met de WOB is door het college van Burgemeester en Wethouders gehandeld door onze verzoeken niet te honoreren, zelfs er niet op te reageren. Van enig bericht dat als een besluit t.a.v. deze WOB-verzoeken zou kunnen worden gezien is ons inziens dan ook geen sprake.
De fractieleden van PBT menen op basis van wet en regelgeving en zeker vanuit hun functie als raadslid recht te hebben op de gevraagde informatie die hen nu wordt onthouden. Voor een duidelijk begrip is in de vorm van twee bijlagen de gang van zaken m.b.t. ieder WOB-verzoek gedetailleerd weergegeven. Daaruit zal ook blijken dat wij o.i. procedureel ook de correcte weg hebben bewandeld. Na het verlopen van de daarvoor vastgestelde termijnen, die ook niet door B en W werden verlengd is het college in beide zaken in gebreke gesteld. Ook daarop is niet gereageerd zodat wij nu ook recht menen te hebben op een dwangsom volgens het daarvoor gestelde tarief voor elke dag dat de beslistermijn is overschreden.
Sinds het WOB-verzoek van 26-1-2015 zijn nu bijna 8 maanden verstreken, met overschrijding van alle termijnen zonder dat het gevraagde is verkregen. Dit wordt dezerzijds  ook ervaren als een vorm van door een locale overheid gepraktiseerde minachting, niet alleen van de aanvrager maar vooral ook van een door de rijksoverheid vastgestelde wet. En dat dan ook nog door een college van B en W dat ten principale aan raadsleden verantwoording schuldig is.
Deze vorm van onbehoorlijk en verwijtbaar openbaar bestuur, het schenden ook van een belangrijk principe, vraagt vanwege het in het geding zijnde algemene belang, behoorlijk bestuur, dringend om door een daartoe bevoegde rechterlijke macht te worden gecorrigeerd. 
De rechtbank wordt ten aanzien van genoemde WOB-verzoeken verzocht op korte termijn bij vonnis uit te spreken dat :
1) het college van Burgemeester en Wethouders van Terschelling bij de behandeling van beide ontvangen WOB-verzoeken ernstig en verwijtbaar in gebreke is gebleven, om op juiste wijze uitvoering te geven aan het in de WOB gestelde. Wetsovertreding derhalve.
2) dat genoemd college alsnog onverwijld de in het kader van de WOB gevraagde informatie schriftelijk en op het postadres dient te leveren.
3) dat genoemd college wegens het onder 1) genoemde en overschrijding van termijnen aan PBT vanwege twee zaken een dwangsom dient te betalen overeenkomstig door de rechter vast te stellen bedrag.

                                                                

                             Hoogachtend,

Gossen Bos.
Formerum 101.
8894 KD. Terschelling.
Namens de fractie van Plaatselijk Belang Terschelling.
Bijlagen : 2

De overige fractieleden :
– Guus Schweigmann.

– Grytsje Kootstra.

 


Geplaatst

in

door