Wob verzoek inzake klokkenluidersdossier

 
Op 26-januari j.l. is er een aangetekende brief verzonden naar B&W met de vraag antwoord te verkrijgen op verschillende vragen.
Tot op heden is er op verschillende vragen nog geen antwoord gegeven door B & W.
Daar de termijnen allemaal verlopen zijn,is nu door raadslid Bos de gang nnaar de rechter ingezet namens de fractie van PB.
 
Hier onder kunt u de brieven inlezzen die op 30 mei zijn verstuurd.

Brief nr 1

 

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Terschelling Postbus 14. 8880 AA. West-Terschelling.
Formerum, 30-5-2015.

Geacht college,
Namens de fractie van Plaatselijk Belang Terschelling ( PBT ) wordt uw aandacht gevraagd voor het volgende.
Op 9 maart jl zijn via de griffier per mail 8 vragen gestuurd om door uw college te worden beantwoord. Voor het verkrijgen van de hierin genoemde punten 3 en 8 is een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur ( WOB )
Voor de goede orde worden deze punten hier nog eens herhaald :
3) De fractie van PBT eist een totaalstaat aan kosten wat deze affaire de gemeente heeft gekost. Facturen en advocaatkosten e.d.
8) De fractie van PBT eist inzage te krijgen in de vaststellingsovereenkomst / schriftelijke afspraak die is vastgelegd tussen de gemeente Terschelling en de heer A.Raap de klokkenluider.
In uw brief van 26 maart 2015 ( antwoorden op uw brieven ) aan onze fractie worden m.b.t. genoemde punten 3 en 8 slechts informatieve mededelingen gedaan, niet zijnde een mogelijk voor beroep vatbare beslissing. Genoemde datum is inmiddels ruim twee maanden geleden en nadien is niets meer vernomen, niet m.b.t. de toezeggingen t.a.v. punt 3, noch in relatie tot punt 8.
In relatie tot punt 8. ( vaststellingsovereenkomst / schriftelijke afspraak met de klokkenluider) wordt opgemerkt dat het algemeen belang hier prevaleert en van geheimhouding geen sprake kan zijn.
De genoemde relatie met artikel 155 Gemeentewet ontgaat ons geheel.
Geconcludeerd wordt nu dat een op 9 maart 2015 ingediend WOB-verzoek tot op heden nergens toe heeft geleid. De bij wet vastgelegde beslistermijn van vier weken is reeds lang verlopen, zodat uw college nu na deze nog twee weken krijgt om alsnog tot een voor beroep / bezwaar vatbare beslissing te komen.
Na het verstrijken van deze laatste periode gaat de teller van de boeteclausule lopen. Onze fractie hoopt dat zijn WOB-verzoek nu op korte termijn bevredigend zal worden afgehandeld waaronder ook wordt verstaan het per post bezorgen van de gevraagde documenten op het in dit schrijven genoemde huisadres.

In afwachting van uw bericht.
Met vriendelijke groeten,

Gossen Bos Formerum101 8894 KD. Terschelling.
Namens de fractie van Plaatselijk Belang Terschelling.

 

Brief nr 2

 

Aan Burgemeester en Wethouders van Terschelling. Postbus 14. 8880 AA. West-Terschelling.
Formerum, 30-5-2015.
Geacht college,

Bij brief van 26 januari 2015 zijn door onze fractie van Plaatselijk Belang Terschelling (PBT) onder andere 9 vraagpunten ter beantwoording bij u neergelegd.
Ten aanzien van de punten 7 en 8 is daarbij een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur ( WOB ) Voor de goede orde worden deze punten hierbij nog eens herhaald :
7) Welke schriftelijke opdracht is door “de gemeente” ( zie ook vraag 1 ) naar aangenomen wordt B en W gegeven aan een advocaat / advocatenkantoor. PBT gaat ervan uit dat dit niet met alleen een telefoontje is geregeld en vraagt hierbij een copie van dit document.
8) PBT wordt ten onrechte verantwoordelijk gesteld voor meer dan € 25000,- advocaatkosten. Na een opdracht als genoemd onder 7 ) zullen op het gemeentehuis rekeningen zijn ontvangen en vervolgens betaald. PBT vraagt hierbij een copie van alle declaraties / rekeningen die door ingeschakelde advocaten bij de gemeente ter betaling zijn ingediend.
Bij brief van 29-1-2015 werd de ontvangst van bovengenoemde brief door u bevestigd. In onze fractiebrief aan u van 5-4-2015 is onder andere ten overvloede nog eens genoemd WOB-verzoek onder uw aandacht gebracht, daarbij meldende dat uw beslistermijn van 4 weken inmiddels ruim was verlopen en dat nu de bekende termijn van 2 weken inging om alsnog tot een beslissing te komen.
Uit uw ontvangstbevestiging van 9-4-2015 blijkt dat onze brief van 5 april op 8 april bij u is aangekomen. Nadien is door u binnen de termijn van 2 weken niet gereageerd zodat uw college nu in deze zaak in gebreke wordt gesteld.
Uw brief van 29 april 2015 ( kenmerk SR 20267 ) die primair een reactie in algemene zin is op onze brief van 5 april jl wordt niet als het gevraagde antwoord op ons WOB-verzoek beschouwd en ook in de juridische zin niet als een bestuursbesluit.
Allereerst hebben wij in ons WOB-verzoek gesteld het verkrijgen van de onder punt 7 en 8 genoemde documenten. Dat is wat anders dan uw aanbod om die bij de griffier te mogen in zien. Daarnaast schrijft u :
Zoals u bekend dienen de betreffende stukken te worden beschouwd als geheim. Ons inziens wordt het woord beschouwd hier terecht gebruikt want het wijst op een onzekerheid. Onze fractie heeft op dat punt geen onzekerheid want uit niets is in het verleden gebleken dat de door ons gevraagde stukken op enigerlei wijze formeel-juridisch de status geheim hebben gekregen. Geen document met het stempel geheim is ooit gezien, en voor het predikaat geheim zijn duidelijke procedures.
Zogenoemd “geheim” waren besloten raadsvergaderingen en hierop betrekking hebbende verslagen. Zoals al eerder verklaard valt naar onze mening nog te bezien of dit “geheim” bij een rechterlijke toets wel juridisch overeind blijft. Zeker onjuist is het o.i. dat het etiket “geheim” nu ook nog op genoemde documenten wordt geplakt.
Alles overziende komen wij nu tot het volgende.
Aan het eind van uw brief wordt t.a.v. ons WOB-verzoek niet vermeld dat hier sprake is van een voor beroep of bezwaar vatbare beslissing noch wordt een daarvoor gebruikelijke termijn genoemd. Normaliter moet een bestuursorgaan zulks bij een beslissing vermelden. Het feit dat dit niet gebeurd is geeft ons inziens aan dat uw brief in formeel-juridische zin niet als een bestuursbeslissing op ons verzoek kan worden beschouwd.
Vanuit dat standpunt bezien is een juiste beslissing van u nog te verwachten waarbij opgemerkt wordt dat de maximale termijn ( 40 dagen ) van het boetebeding o.i. sinds 8 april ruim is overschreden. Het lijkt ons als fractie van PBT redelijk om uw college na datum van deze brief nog 7 werkdagen tijd te geven om tot een voor beroep / bezwaar vatbare beslissing te komen. Een voor PBT acceptabele beslissing betekent ook dat een copie van alle gevraagde documenten per post wordt bezorgd op het huisadres van ondergetekende.
In afwachting van een hopelijk spoedige en positieve reactie.

Met vriendelijke groeten,
Gossen Bos Formerum 101. 8894 KD. Terschelling.
Namens de fractie van Plaatselijk Belang Terschelling.

 


Geplaatst

in

door

Tags: