Klokkenluider . Brief Raadslid Bos aan gemeente

Naar aanleiding van een uitspraak tijdens de openbare raadsvergadering van 6 jan j.l. van PvdA raadslid mevr.C oosterbaan heeft ons raadslid Dhr Bos een brief gestuurd naar het college.

PBT is het niet eens met de stelling die door de PvdA wordt geuit.Er wordt o.a. door Mevr C Oosterbaan in het openbaar tijdens de raadscommissievergadering van 6 januari j.l. m.b.t. de relatie PBT_ klokkenluiderdossier gezegd, en wij citeren nu genoemd artikel :

“De teller aan onder meer advocaatkosten voor dit dossier staat nu al op meer dan € 25000, -Dat is meer dan een half jaar het AVV-terrein onderhouden”.

Het citaat is echter een wat beknopte weergave van wat letterlijk is gezegd en op de geluidsband valt te beluisteren, n.l. : “De teller van dit dossier staat nu al op meer dan € 25000,- dat zijn kosten gemaakt door advocaten wegens het lekken uit het geheime overleg met de fractievoorzitters door PBT en alles wat daarop is gevolgd. Dat is meer dan een half jaar het AVV- terrein onderhouden.”

Dit is voor PBT niet te accepteren vandaar dat er op 26 jan een brief is gestuurd naar het college.

 

Om u op de hoogte te houden kunt u hier de brief in lezen.

Aan B en W van Terschelling                                                                                                                               Postbus 14                                                                                                                                                                     8880 AA West-Terschelling.                                                                      AANTEKENEN.

 

 

                                                                                                   Formerum, 26-1-2015.

 

Geacht college,

 

In de Terschellinger van donderdag 15 januari 2015 verscheen een artikel onder de kop : Bats over klokkenluiderdossier : “vertrouwelijkheid wordt altijd beschermd”

Over de inhoud van het artikel in het algemeen willen wij het nu niet hebben want er wordt vanuit gegaan dat dit onderwerp ons eiland nog wel even zal bezighouden. Waar de fractie van PBT het met u wel over wil hebben is wat door de fractievoorzitter van de PvdA mevrouw Oosterbaan onderaan de pagina in relatie tot onze partij is gezegd.

Zij heeft in het openbaar tijdens de raadscommissievergadering van 6 januari j.l. m.b.t. de relatie PBT_ klokkenluiderdossier gezegd, en wij citeren nu genoemd artikel :

“De teller aan onder meer advocaatkosten voor dit dossier staat nu al op meer dan € 25000, -Dat is meer dan een half jaar het AVV-terrein onderhouden”.

Het citaat is echter een wat beknopte weergave van wat letterlijk is gezegd en op de geluidsband valt te beluisteren, n.l. : “De teller van dit dossier staat nu al op meer dan € 25000,- dat zijn kosten gemaakt door advocaten wegens het lekken uit het geheime overleg met de fractievoorzitters door PBT en alles wat daarop is gevolgd. Dat is meer dan een half jaar het AVV- terrein onderhouden.”

Dit was een voor onze fractie, die zoals de naam duidelijk laat zien, niet anders dan het eilander belang voor ogen heeft, een geheel nieuw “officieel”  geluid. Wij gaan ervan uit dat mevrouw Oosterbaan verantwoording neemt voor de serieusheid van haar verhaal en hebben nadien van het college hierover ook niets vernomen.

Dit wordt door ons geïnterpreteerd als : wie als B en W zwijgt stemt toe. Het college is hier nadrukkelijk in beeld. Mevrouw Oosterbaan spreekt immers niet over raadszaken maar over iets wat kennelijk speelt in het gemeentehuis, op het terrein van het college en tot dat moment kennelijk als vertrouwelijk gold. Onze fractie ervaart de gedane mededeling als een beschuldiging aan het adres van PBT. In feite wordt gezegd dat door toedoen van onze fractie moeizaam door burgers opgebrachte algemene middelen nu niet goed worden besteed waardoor een publieke voorziening in gevaar zou komen.

Dit is niet anders dan stemmingmakerij met als enig doel om onze fractie die officieel nergens van weet publiekelijk zwart te maken. Deze verwerpelijke aantijging is immers ook nog huis aan huis op ons eiland bezorgd. Daarnaast ligt in haar aantijging besloten dat de raadsleden van PBT zich te serieus met de klokkenluideraffaire hebben bezig gehouden. Wij echter menen dat zij in deze op geen enkele wijze haar verantwoordelijkheid heeft begrepen noch waargemaakt.

Het voorgaande maakt duidelijk dat de fractie van PBT deze gang van zaken hoog opneemt. Wij komen hierop nu bij uw college terug omdat wij hierin een betrokkenheid van B en W zien. Als er om welke reden ook dure advocaten zijn ingezet “tegen” PBT dan is dat niet iets van de raad maar hoe dan ook van B en W of onder haar verantwoordelijkheid.

Plaatselijk Belang Terschelling heeft nooit geweten dat zij met B en W in een zodanige relatie verkeerde dat de inzet van advocaten nodig was. Advocaten worden normaliter alleen ingezet ingeval van een “conflict” en niet zozeer voor juridisch advies o.i.

Dat deze beroepsgroep niet tot de goedkoopste behoord is algemeen bekend. Maar voor genoemd bedrag van meer dan € 25000,- moet toch een behoorlijke prestatie zijn verricht. Aangenomen wordt door ons dat dit bedrag geen betrekking heeft op kosten die uw college gemaakt heeft in de zaak met de klokkenluider zelf. Welke aanleiding is er blijkbaar geweest om in relatie tot PBT advocaten in de arm te nemen ? Voor de inhoudelijke kant van de klokkenluiderzaak lijkt dat niet nodig te zijn geweest. Zo moeilijk was dat niet en daarvoor was o.i. genoeg deskundigheid in eigen huis. Of was er misschien nog een andere reden ?

Tot het moment van het bewuste pleidooi van mevrouw Oosterbaan wist onze fractie niet dat wij in juridische zin misschien wel “geschaduwd” werden. Wel was ons bij geruchte ooit zoiets ter ore gekomen waarbij zelfs een naam van een advocatenkantoor was genoemd. Bedoeld om kritisch naar PBT te kijken. Daar wij ons daarbij geen aanleiding konden voorstellen werd dit gerucht met enige reserve ontvangen. Nu blijkt echter toch weer dat daar waar rook is vuur meestal niet ver weg is. Zeer recent is dat gerucht ons ook nog van betrouwbare zijde bevestigd.

De publieke mededeling van raadslid Oosterbaan plaatst een en ander ineens in een heel ander daglicht. Kennelijk is er dus toch iets aan de hand, wat vermoedelijk alleen insiders op het gemeentehuis bekend is. Tot die insiders behoort zo te zien ook mevrouw Oosterbaan want zij lijkt over informatie te beschikken die alleen maar uit het gemeentehuis kan komen, en niet bij alle raadsleden bekend is. Hoe kan dat ?

PBT meent dat alle raadsleden “gelijk” zijn maar met verwijzing naar deze zaak lijkt dat niet het geval. Het ene raadslid is kennelijk “meer” dan het andere, een zorgelijke constatering. Bovengenoemde gang van zaken roept bij de fractie van PBT de volgende door uw college te beantwoorden vragen op :

 

 1. Is het waar dat “de gemeente” ooit advocaten heeft ingeschakeld m.b.t. de opstelling van de raadsfractie van PBT of leden ervan, in zekere politieke zaken, resulterend in genoemde beduidende kostenpost. Onder “de gemeente” wordt zowel het college van B en W als het ambtelijk apparaat verstaan. Onder “opstelling” wordt ook alles verstaan dat op enigerlei wijze op PBT betrekking heeft / had.

 

 1. Als het onder 1) genoemde waar is dan gaat PBT er niet vanuit dat dit een eigen actie is van het ambtelijk apparaat, althans niet zonder medeweten en goedkeuring van het college dat uiteindelijk verantwoordelijk is. Daarom de vraag :
 1. Op wiens initiatief of advies is tot inschakeling van advocaten besloten en wie is / zijn verantwoordelijk voor dat besluit en de verdere uitvoering.
 2. .Is dit een besluit van de toenmalige burgemeester Bats of een of meer collegeleden of het voltallige college, of anderszins ? Dit laatste dan specificeren.

 

 1. Wat is het motief, de reden geweest om raadsleden van PBT onder de aandacht van advocaten te brengen.
 2. Het onder 3) genoemde lijkt o.i. een politiek gezien nogal opzienbare actie waarvan onze fractie niet op de hoogte is gesteld. Op basis van informatieplicht en politiek fatsoen had dit verwacht mogen worden. Achter onze rug om werden kennelijk raadsleden, wij dus, juridisch “geschaduwd” wat  een nogal onbehaaglijk gevoel geeft.            Volkomen onterecht en op kosten van de gemeenschap, iets waar PBT niet voor             verantwoordelijk is. Waarom heeft het college onze fractie niet geïnformeerd over het tegen haar lopende”onderzoek” van welke hoedanigheid dit dan ook was.
 3. Is er over het inschakelen van advocaten door of met medeweten van het college van B en W contact geweest met buitenstaanders, derden zoals de Commissaris van de Koning, GS. van Friesland, het Openbaar Ministerie of anderen ?
 4. Heeft B en W van Terschelling alvorens tot zo’n zware actie over te gaan van te voren advies en informatie ingewonnen over de politieke en juridische zuiverheid van haar handelen in deze ?
 5. Welke schriftelijke opdracht is door “de gemeente” ( zie ook vraag 1 ) naar aangenomen wordt B en W-gegeven aan een advocaat / advocatenkantoor. PBT gaat ervan uit dat dit niet met alleen een telefoontje is geregeld en vraagt hierbij een copie van dit document.
 6. PBT wordt ten onrechte verantwoordelijk gesteld voor meer dan € 25000,- advocaatkosten. Na een opdracht als genoemd onder 7) zullen op het gemeentehuis rekeningen zijn ontvangen en vervolgens betaald. PBT vraagt hierbij een copie van alle declaraties / rekeningen die door ingeschakelde advocaten bij de gemeente ter betaling zijn ingediend.
 7. Op enigerlei wijze heeft raadslid Oosterbaan interne en o.i. vertrouwelijke informatie verkregen vanuit het gemeentehuis die vervolgens, ongefundeerd en geheel onterecht tegen andere raadsleden wordt gebruikt, misbruikt voor eigen politiek gewin. PBT ziet voor deze gang van zaken het college van  B en W als eindverantwoordelijk, en signaleert opnieuw dat kennelijk niet alle raadsleden “gelijk” zijn. Raadslid Oosterbaan beschikt over informatie die de raad als geheel niet bekend is. Plaatselijk Belang Terschelling heeft daarentegen de ervaring dat gerechtvaardige vragen om informatie soms niet of heel moeizaam worden beantwoord. PBT wil van het college weten waarom mevrouw Oosterbaan wel over genoemde informatie beschikt en anderen niet en of het juist is dat deze informatie vanuit het gemeentehuis is meegedeeld.

Tot slot delen wij u mede dat PBT zich afvraagt waarom juist haar een verwijt wordt gemaakt m.b.t. door de gemeente te maken kosten. PBT meent dat juist de ongelukkige aanpak van de klokkenluideraffaire de Terschellinger samenleving tot op heden  veel heeft gekost.

In herinnering wordt gebracht dat de klokkenluider maanden betaald met “verlof” is gestuurd, met betaalde vervanging. Ook gaan wij er niet vanuit dat de klokkenluider het eiland met lege handen heeft verlaten. PBT neemt zodoende aan dat deze zaak, met politieke goedkeuring van de meerderheid van de raad, de Terschellinger samenleving veel meer heeft gekost dan het nu genoemde bedrag.

Het voorgaande moge uw college duidelijk maken dat de fractie van PBT zich door deze zaak ten onrechte aangetast voelt. Wij en de eilanders met ons, hebben recht op een serieuze beantwoording van de gestelde vragen. Uw college zal ook helder de vraag moeten beantwoorden of het waar is wat mevrouw Oosterbaan over PBT heeft meegedeeld.

Dit laatste ook omdat zei hier het “geheime” overleg in heeft genoemd. Het is uw college en de raad inmiddels bekend dat PBT om procedurele redenen bij de juridische juistheid van dit begrip een groot vraagteken zet. Als dit bij de rechter niet overeind blijft dan blijken alle genoemde kosten sowieso voor niets zijn gemaakt.

En verder delen wij mee dat voor het verkrijgen van de onder de punten 7 en 8 genoemde documenten hierbij een beroep wordt gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur. ( WOB ).

In afwachting van uw bericht.

Met vriendelijke groeten,   Gossen Bos.

Namens de fractie van Plaatselijk Belang Terschelling.

Gossen Bos.

Formerum 101.

8894 KD Terschelling. 


Geplaatst

in

door

Tags: