Evaluatie uitbesteden VTH aan Fumo

 Evaluatie uitbesteden VTH aan de Fumo.

Waarom hebben wij als raad gevraagd om een evaluatie?
Het is niet meer dan een goede politieke zaak om na het uitbesteden van de VTH taken aan de FUMO om te controleren of de overgang gegaan is zoals wij dat als raad beoogd hadden en of wij er lering uit kunnen trekken bij eventuele volgende uitbestedingen.Nodig omdat uitbestedingen in het verleden nogal eens problemen hebben gegeven. Dan denk ik aan de overdrachten Campus aan de Veste en de vuilophaaldienst aan de Omrin ( over dit laatste dossier hopen wij binnenkort ook een evaluatie te houden)
Wel, als raad weten we intussen dat de overdracht niet goed gegaan is.

Zonder al te veel in details te treden even een paar feiten:
1) Begin juli 2014 lezen we plotseling in de Terschellinger dat de gemeente 4 bouwvergunningen van rechtswege zijn verleend. Omdat de behandeltermijn verstreken was. O.a. buurtzorg Formerum en appartementenhotel Midsland aan Zee. Twee behoorlijk politiek gevoelige dossiers.
2) Vervolgens kregen we als raad op 17 juli 2014  per ongeluk een interne mail van de Ondernemingsraad, die zijn verontrusting uitsprak over de wijze waarop de directie de zaak tegen het advies van de teamleiders de VTH aan de FUMO overdroeg.
3) Kregen we via de klokkenluider informatie dat de VTH naar de Fumo niet volgens de afgesproken procedures ging en gepaard ging met de nodige financiele verschrijvingenen! Maar uit de krant hebben we kunnen vernemen dat met name het CDA daar geen problemen mee heeft, als het onder de lijn maar klopt.  Nu, PBT heeft daar wel een probleem mee. Openheid en transparant zijn de basis elementen van democratie.
4) Tot slot betwijfelt PBT of de mandatering deze zomer wel volgens de regels is verlopen. Komplete mandatering aan de FUMO van de VTH zonder toestemming van de raad.  Immers in 2012 had deze raad toestemming tot uitbesteding VTH gegeven, uitsluitend als de frontoffice en eindregie op Terschelling zou blijven
Dus PBT heeft halsreikend uitgekeken naar de evaluatie van het uitbesteden van de VTH aan de Fumo. Met de nodige moeite dus eindelijk nu.
PBT heeft de evaluatie en aanvullende informatie van dit college doorgenomen en we vinden de evaluatie wat vaag en weinig concreet. De nieuwe VVD wethouder doet het ook een beetje af met "wat kinderziektes, maar het gaat al een stuk beter." Het gaat juist om verantwoording afleggen voor het proces rond de uitbesteding en of de beoogde doelen ook behaald zijn.
Alvorens tot een eindconclusie te komen heeft PBT nog wat vragen
Klopt het dat u al enige jaren het VTH (deels)uitbesteedde aan externen van de wal? Klopt het dat dit gewoon op uurtje factuurtje basis ging en niet volgens een samenwerkingscontract?
Klopt het dat u  in 2013 de VTH niet naar behoren uitvoerde en zelfs stopzette. Zo ja, waarom? Zo nee, waarom gebeurde de VTH dan niet naar behoren? Uit de evaluatie hebben we duidelijk gelezen dat de dossiers op zijn zachtst gezegd niet op orde waren. En dat terwijl het vorige college zwaar heeft ingezet op VTH.
Kan de raad een kopie van het ambtelijk advies  over het uitbesteden VTH aan de Fuma aan het college krijgen? Klopt het dat in dit advies tegen de afspraken in geen juridisch en financieel advies was bijgevoegd? Hierbij refereer ik aan de beruchte e-mail van de OR, die per ongeluk naar de raad werd gestuurd. Klopt het dat ondanks groot ambtelijk bezwaar, inclusief die van de OR, de directie toch positief advies aan het college gaf? Klopt het dat dit het arbeidsconflict veroorzaakte met de Klokkenluider?
Waarom ging het college blind akkoord met dit advies, terwijl er buiten de MAD taken geen enkele andere gemeente de VTH taken overdroeg en nog steeds niet hebben overgedragen. Er waren toch ook nog wel andere organisaties? Immers wij lieten het al doen door externen. Waarschijnlijk allemaal op basis uurtje factuurtje ipv op contractbasis, maar daar zat wel expertise, die bij de FUMO buiten de organisatorische achterstand er helemaal niet eens was. Dan is het toch vragen om moeilijkheden ipv oplossingen? U gaat  toch in zee met de Fumo, terwijl deze organisatie op geen enkele wijze aan u kan laten zien dat zij deze taak aan kunnen. Het is met name deze beslissing die de fractie van plaatselijk belang u aanrekent als een hele foute beslissing.
Wat was de reden om zo'n risico te willen lopen? Immers de beruchte 4 zaken van rechtewege toegekende vergunningen, had tot gevolg dat naast grote lokale onrust onder de bevolking ook kostenverhogende juridische procedures tot gevolg had en nog steeds heeft. Even voor de duidelijkheid naar de zaal en het luisterend publiek thuis: 4 bouwaanvragen werden zonder inzage blind goedgekeurd omdat de gemeente in aanloop naar overdracht aan de FUMO vergeten was op zijn zaak te passen ( wederom behoorlijke blunder) en dan bepaalt de wet dat de aanvraag goedgekeurd is, nogmaals zonder enige op- op aanmerking. Van zulke blunders wordt de bevolking kwaad en terecht. Vraag: wie draait er op voor de gevolgen van de van rechtswege verleende vergunningen?
Want we wachten nog steeds op het advies van de commissie beroep en bezwaar en wie weet wat daaruit komt? Het zou PBT niets verbazen als daaruit nog grote juridische rechtszaken uit voorkomen, gezien het commentaar van alle partijen tijdens de behandeling in die commissie.
Klopt de stelling van SOS dat de verleende omgevingsvergunningen ongeldig zijn, omdat niet u, maar de Fumo deze ondertekend heeft en omdat de mandatering hiervan niet bekrachtigd is met een raadsbesluit?
Tussen haakjes klopt de informatie dat het college dit advies al geruime tijd in bezit heeft? 10 dec, zou u dit al mogelijk hebben ontvangen.En waarom heeft de raad dan dit advies nog niet?  Is immers een belangrijk onderdeel voor de evaluatie van de gang van zaken. Buiten alle juridische zaken hebben alle betrokkenen onnodig lang oponthoudt in de realisatie van de bouwplannen wat ook weer mogelijk recht geeft op schadeclaims. Maar in ieder geval een behoorlijk gezichtsverlies van de gemeente zelf. U heeft zelf in uw coalitieprogramma opgenomen de afstand tussen gemeente en burger te willen verkleinen. PBT constateert rond de gang van zaken bij de overdracht naar de Fumo alleen maar een vergroting.
Laten we uw evaluatie maar even langslopen
Op bladzijde 1 onder het kopje achtergrond: " Het vorige college in 2011 bepaald heeft, dat Terschelling vanwege zijn beperkte schaal, de beste toekomst heeft als zelfstandige gemeente, als deze zich vooral richt op sturing en regietaken. Na aanleiding daarvan hebben we een nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2013. "  Dan is uw besluit tot volledig mandaat aan de FUMO van de VTH taken daar toch in strijd mee. Volgens PBT zou de wethouder de definitieve beslissing moeten nemen en niet iemand op afstand in Grouw.
Een dergelijk belangrijke organisatorische beleidswijziging moet uiteraard gepaard gaan met een uitgebreid ambtelijke onderbouwing op zowel juridisch, finacieel, als op gevolgen voor het personeel.

Graag ontvang ik van u het collegeadvies met deze uitgebreide ambtelijke onderbouwing.

Bladzijde 2: dienstverleningconcept en beleidsregels.                                                                     

Erg geschrokken ben ik van de zinsnede, dat de beleidswijziging zorgt voor een steviger positie van de bestuurder. Ik interpreteer dit als volgt: zakelijk beleid is nee-zeggen en dan ben ik een beter bestuurder.

M.i. bent u hiermee volledig op de verkeerde weg: u wordt een beter bestuurder als u deze burger open tegemoet treedt en uitlegt waarom iets wel of niet kan. Die openheid hebt u in de politieke partijprogramma’s ook hoog van daken geschreeuwd. De lokale overheid, als regiegemeente, zou dus moeten faciliteren en juist aangeven wat er zou moeten gebeuren als het niet binnen de bestaande regelgeving kan, zonder in bouwkundige details te verdiepen die prima door een bouwkundig adviesbureau gedan kunnen worden. Verder zou juist de wethouder met het oog op de dynamiek van de lokale samenleving informatie moeten willen hebben of de bestaande en meestal zeer conserverende  bestemmingsplannen nogwel up to date zijn en/of verandering behoeven.

Een alinia verder: Toekomstige Uitvoering.

U haalt aan dat het dienstverleningsconcept en de beleidsregels tav de bestemmingsplannen zijn vastgesteld door het college. U noemt hierbij halverwege 2013. Ik wil u er echter opwijzen dat deze beleidsregels eerst op 8 juli 2014 zijn vastgesteld .U was toen al een tijd afhankelijk van het Fumo.

U voert gesprekken met de directie van het Fumo.

De conclusie ligt voor de hand zij willen deze taak er graag bij hebben. Onderzoek naar andere alternatieven doet u af met “blijkbaar zijn er geen andere voor de hand liggende kandidaten”
U wil streven naar een steviger positie van de bestuurder? Wat u hier hebt uitgehaald met alle gevolgen van dien betekent dat u dit aanzien volledig hebt verspeeld. U hebt de burgers van Terschelling hulpeloos achtergelaten en bovendien was u in deze tijd volledig onbereikbaar. Niets komt er terecht van u verkiezingsleuze de afstand met de burgers te verkleinen.

De praktijk valt anders uit dan u verwachte. Burgers weten niet waar ze terecht moeten. Medewerkers op gemeentehuis mogen niets meer zeggen. Medewerkers van het fumo geven een antwoord. Wethouders zijn onbereikbaar. Vergunningen worden van rechtswege verleend.
En wie krijgen van u een schop na: de externe vergunning verleners, die daarvoor jaren tot volle tevredenheid voor u hebben gewerkt.
De waarheid is echter anders: het is de fout van de snelheid, waarmee u deze taak wilde uitbesteden
Dit patroon herkent u zelf ook over de gehele periode  vanaf 1 januari 2014.

Het is dan ook erg gemakkelijk te constateren dat er wat fout is gegaan. U had dit van te voren in moeten schatten. Juist deze acties maken dat de zelfstandigheid van de gemeente eerder op het spel staat, dan dat u de positie versterkt.

Is achteraf gezien de overdracht van de VTH portefeuille van wethouder Teun de Jong ( PvdA) naar de nieuwe wethouder Jeltje Hoekstra wel een vesrtandige zet geweest? Ligt hier niet de oorzaak van de rechtwege goedgekeurde vergunningen?

Verder en vooral denk ik hierbij aan dossiers waar deze raad niet over wil praten als dossiers Campus,  Omrin en ICT. Volgens PBT is er structueel dat er iets mis gaat. Wanneer zijn we uitgeleerd?

Tot slot nog een financiele vraag: hebben we al een factuur ontvangen van de FUMO over additionele uitgevoerde taken en extra inzet gedurende het eerste jaar? Graag ontvangt PBT zo snel mogelijk een totaal financieel overzicht, wat de VTH onze gemeente in 2014 heeft gekost.

Resumerend.
Onze fractie wil voor de raadsvergadering de volgende gegevens ontvangen:

De verordening betreffende het samenwerkingsverband fumo
Het ambtelijke stuk betreffende voorbereiding van de overdracht.
De getekende overeenkomst tussen gemeente Terschelling en de FUMO
Advies van de commissie beroep en bezwaar aangaande de overdracht aan de FUMO
Totale kostenplaatje gemeente Terschelling VTH 2014

 

 

 


Geplaatst

in

door

Tags: