Klokkenluider melding

16- november 2014    Persbericht Plaatselijk Belang Terschelling ( PBT)

PBT wil de klokkenluidermelding in openbare raadsvergadering bespreken.

Maandag 10 november heeft PBT via de griffier bij de voorzitter van de raad schriftelijk het verzoek ingediend om in een openbare raadsvergadering de klokkenluidermelding te bespreken. Het doel daarvoor is een raadsonderzoek te starten om zekerheid te krijgen of er wel of geen structurele verschrijvingen plaatsvinden bij Financiën, zonder dat daarvoor instemming van de Raad is gevraagd (de Raad is hiervoor het bevoegde orgaan). Want als dit gebeurd zou zijn dan is de Raad misleid en verkeerd geïnformeerd en wordt mogelijk nog steeds verkeerd  geïnformeerd. Als dit waar zou zijn dan kan de Raad onmogelijk haar werk goed doen en zelfs verkeerde beslissingen nemen.  

De reden voor dit verzoek is dat de burgemeester deze klokkenluidermelding en het daarop volgend onderzoek door een externe expert onder geheimhouding heeft geplaatst en dat deze geheimhouding op 3 november is bekrachtigd door de raad ( 8 coalitieraadsleden vóór ; 3 PBT leden tegen). Het college van burgemeester en wethouders, alsmede de coalitiepartijen zijn van mening dat het een intern arbeidsconflict betreft en dat het externe onderzoek geen bewijs van de klokkenluidermelding heeft opgeleverd.

Maar PBT heeft na lang aandringen ( 2 maanden!) eindelijk inzage gehad in het onderzoeksrapport naar het klokkenluiderdossier en is alles behalve gerustgesteld door het rapport. Op zijn zachtst gesproken is het onderzoek te licht geweest om de klokkenluidermelding van tafel te vegen en al helemaal niet om de klokkenluidermelding te bestempelen als intern arbeidsconflict.

Tot nu toe heeft PBT de officiële weg gevolgd om  het college openheid van zaken te laten geven. Omdat zowel het college als de coalitiepartijen alles mbt dit onderwerp onder geheimhouding plaatsen, kan PBT over het onderzoeksrapport hier niet in het openbaar over spreken. Nu heeft PBT al in september inzage gehad in het complete klokkenluiderdossier van de klokkenluider zelf en daarom is de klokkenluidermelding zelf dus niet geheim. Vanwege het feit dat de complete klokkenluidermelding 15 bladzijden beslaat, heeft PBT een  samenvatting gemaakt.

Voorbehoud:  Als deze klokkenluidermelding waar zou zijn, dan zou er het volgende gebeurd zijn. ( tussenhaakjes de mogelijke overtreding volgens PBT)

Klokkenluiderdossier kort samengevat

1) In 2012 worden er op financiën bij het opmaken van de jaarrekening 2011 drie structurele budgetoverschrijdingen geconstateerd: in totaal € 300.000 per jaar.
2) Deze structurele overschrijdingen vinden hun oorzaak in foutief vooraf gecalculeerde reorganisaties, te weten afvalinzameling van buitendienst naar Omrin, de overdracht campus van gemeente naar de Veste en de uitbesteding afdeling ICT aan Leeuwarden
3) In plaats van deze overschrijdingen te melden aan de Raad, wordt aan de Raad gemeld dat de drie operaties gelukt zijn binnen het daarvoor beschikbare budget! (misleiding Raad)
4) Deze overschrijdingen worden afgeboekt op een rekening die niet te controleren valt voor de Raad te weten personeelskosten organisatie en om precies te zijn post inhuur extern personeel. ( misleiding Raad)
5) Het tekort aan personeelsbudget zorgt voor een stop aan inhuur, met als gevolg een vastlopende gemeentelijke organisatie, die door extreme inzet van het huidige personeel nog maar net draaiende gehouden wordt. ( obstructie werkzaamheden)
6) De geplande reorganisatie loopt vast doordat er geen personeelsbudget is voor inhuur en er geen nieuw personeel aangenomen kan worden zoals overigens wel was gepland
7) Dit alles gebeurde in de vorige raadsperiode o.l.v. portefeuillehouder financiën, die  hierover nadrukkelijk is geïnformeerd. Maar de raad niet! ( misleiding van de Raad)
8) De begroting 2013 werd samengesteld, structurele overschrijdingen werden niet gemeld. In tegendeel zelfs, er werd gerapporteerd dat alles binnen de beschikbare budgetten werd gerealiseerd en dat er zelfs € 300.000 bezuinigd was op organisatiekosten. ( misleiding Raad)
9) De VTH werd tot dat moment gedaan door inhuur van extern personeel en kon dus in 2013 niet uitgevoerd worden, want er was geen geld voor beschikbaar.
10) Om dit geld terug te krijgen is vervolgens een grote show opgevoerd voor de gemeenteraad. De hoofdboodschap was dat er zeer grote tegenvallers waren op VTH gebied, deze tegenvallers waren aan het licht gekomen bij de reorganisatie. Eind van het liedje is geweest dat er voor ongeveer € 200.000 weer werd toegevoegd aan het budget via de voorjaarsnota 2013. ( misleiding  Raad)
11)  De realiteit was dat dit niet meer of minder was dan het terugdraaien van eerder gepresenteerde (en dus niet gerealiseerde) bezuinigingen. Het was namelijk van meet af aan duidelijk dat het zo goed als tot nul terugbrengen van het budget voor inhuur van derden niet mogelijk zou zijn zonder de uitvoering van de VTH taken in gevaar te brengen. De gemeenteraad denkt tot op heden dat de bezuinigingen zijn doorgevoerd.
( stelselmatig misleiding Raad)
12)  Door de “grote tegenvallers” op het gebied van VTH werd bedacht om deze taken onder te brengen bij de FUMO. Het college is begin 2014 akkoord gegaan met de voorstellen zoals geformuleerd in een advies van de directie. Merkwaardig genoeg was niemand uit de ambtelijke organisatie betrokken geweest bij de totstandkoming van dit FUMO advies. Bij de teamleiders gingen alle bellen rinkelen toen de uitwerking werd gepresenteerd. Het was maar al te goed bekend hoe desastreus de projecten reorganisatie, overdracht campus en overdracht afvalinzameling waren verlopen. De directie ging zelfstandig advies uitbrengen aan het college en de Raad over de juridische en  financiële gevolgen van de overstap naar de FUMO.  En weer is de boodschap dat alles binnen budget blijft en dat juridisch alles is geregeld. Toen de teamleiders vragen gingen stellen over de overgang naar de FUMO kregen ze een zeer vertoornde directie tegenover zich.. (tegenstrijdigheid met doel van de reorganisatie )
13) De reorganisatie was juist opgezet om vooraf controle te hebben op de juridische en financiële consequenties van eventuele besluiten. Dat werd bij de uitbesteding van de Fumo niet gedaan, met als gevolg dat dit dus waarschijnlijk weer duurder wordt dan gebudgetteerd.
14)  De in de reorganisatie geplande controller kon er niet komen en wordt nu in de begroting van 2015 opgevoerd als extra post.(dubbel gebudgetteerd )

 

Kortom de interne klokkenluider  meldt dat de Raad structureel misleid wordt  en tot de dag van vandaag de verkeerde cijfers krijgt. Dan kan toch niet waar zijn? Mogelijk wel, want PBT heeft naast deze klokkenluider van meerdere  ambtenaren ( en los van elkaar!) de informatie ontvangen dat dingen gebeuren die de raad niet mag weten. Op basis hiervan kan PBT niet anders concluderen dan dat alleen een raadsonderzoek naar de klokkenmelding de oplossing kan bieden  voor herstel van vertrouwen in de gepresenteerde financiële situatie en in de gehele ambtelijke organisatie. 

Ondanks de geheimhouding gaan de wildste verhalen de ronde over het eiland. Dit verstoort ernstig de verhouding tussen burger en gemeente. Alleen daarom al moet er een gedegen Raadsonderzoek naar de klokkenluidermelding gedaan worden opdat hier in alle openheid en transparantheid over gesproken kan worden. Het gaat PBT erom dat we meldingen serieus nemen, goed onderzoek doen en maatregelen nemen bij eventuele mistoestanden. Geen geheimhouding, geen interne afwikkelingen die een hoop geld kosten, geen vriendjespolitiek.
Een in het algemeen belang goed functionerende gemeenteraad heeft behoefte aan openheid en transparantie. Ook moet voorkomen worden dat misstanden (weer) kunnen ontstaan.

Tijd voor een grondig Raadsonderzoek!
 

 

 

 


Geplaatst

in

door

Tags: