De Klokkenluider

Dinsdagavond tijdens de commissievergadering heb ik in een pleidooi geprobeerd te verklaren, dat het college van B&W zwart op wit de raad heeft voorgelogen.

De voorzitter ontnam mij echter het woord en de raad stemde hiermee in. Ook mijn fractiegenoten, in totale verwarring gebracht door de uitspraak van de voorzitter, gingen hiermee akkoord. (Noot redactie: door de voorzitter werd aangegeven dat het voorval als vertrouwelijk beschouwd wordt en daarmee ook in een besloten vergadering besproken zou moeten worden, in plaats van in een openbare. De raad stemde daarmee in).

Toch ben ik van mening dat de eilanders recht hebben op openheid en heb ik gevraagd om publicatie van mijn speech:

Voorzitter, ik heb een ernstige mededeling. Ik beklaag mij hierbij over het college omdat zij een leugen over mij heeft rondgestuurd. Ter verduidelijking het volgende.

In de raadsvergadering van 23 september j.l. is namens onze fractie om informatie gevraagd over met name genoemde zaken. De reactie daarop is tot op heden onbevredigend. (Noot redactie: vragen o.a. over het dossier rond de FUMO, zie artikel “Vergunningen op Terschelling: onrust en chaos”).

Een nieuw punt is de klokkenluider die is opgestaan, een zaak die inmiddels de media heeft bereikt (“Ambtenaar geschorst, raadslid op het matje om lekken”, red.). Een brief van een voormalig raadslid op Skylgenet (“Aanzien moet je verdienen”, red.) heeft al diverse positieve reacties gehad, en ook niet te vergeten “De stelling op Fodzoeker hierover“. Een roep om openheid.

Door mij zijn meerdere vergeefse verzoeken gedaan tot inzage van een rapport hierover. Onze burgemeester menende dat hiermee vertrouwelijkheid was geschonden heeft onze fractievoorzitter vervolgens gedreigd aangifte te doen.

De vraag naar dit rapport was zo onwelkom, dat de burgemeester schriftelijk heeft verklaard mijn ”vragen als niet verzonden en gesteld worden beschouwd, ze worden derhalve als zodanig niet in behandeling genomen”. Een hoogst merkwaardige en vermoedelijk niet eerder vertoonde reactie.

De reden voor mijn beklag is nu als volgt: Recent is door uw college n.a.v. het vertrouwelijk dossier aan alle raadsleden een brief overhandigd. Daarin wordt ten aanzien van raadslid Bos glashard gesteld dat hij een eerder verzoek om inzage in genoemd rapport zou hebben ingetrokken.

Diverse brieven bewijzen echter het tegendeel. Twee dingen moeten nu worden geconstateerd:

1) Het college heeft door toezending aan de raad willens en wetens leugenachtige informatie over mij verspreid en daarmee mij en onze partij schade berokkend.

2) Het college heeft op deze wijze op dit punt willens en wetens de raad een onwaar verhaal verteld. Dat kan niet als kennisgeving passeren. Collega raadsleden kunnen dit beamen omdat zij op de hoogte zijn gehouden .

Aan dit alles moet nog worden toegevoegd eerdere verdachtmakingen t.a.v. mijn integriteit als eerder verwoord in deze zaak en mijn brief van 10 december 2013.

In deze laatste werd overigens ook melding gemaakt van het door de burgemeester in stemming brengen van een niet bestaand besluit. Kennelijk ook geen probleem. Bij dit alles moet nog opgeteld dat onze burgemeester vanwege onze fractievoorzitter naar de hoofdofficier van justitie is geweest zonder een aangifte, wat op zich al merkwaardig is. Die heeft vervolgens een schuldig uitgesproken, echter zonder vervolging.

Wij hebben altijd gedacht dat alleen de rechtelijke macht tot een veroordeling bevoegd was. Deze onverantwoorde en intimiderende manoeuvre is echter fractievoorzitter Schweigmann wel aangedaan.

Alles overziende lijkt hier een sfeer te ontstaan van twijfelachtige geheimhouding, informatieweigering, onwaarheid, en intimidatie van volksvertegenwoordigers. Als ook te lezen op Skylgenet.

Op de brief van vorige week is door mij gereageerd met een verzoek om rectificatie en excuus, tot op dit moment zonder resultaat. De hierboven geschetste bestuurscultuur is niet bevorderlijk voor het eilanderbelang. De burgers van ons eiland hebben er recht op hier van te weten.

Het college is er voor de burgers en niet andersom. Onze fractie voelt zich geroepen om dit nog eens in het openbaar te onderstrepen. Beter uw leven.

Gossen Bos, fractielid Plaatselijk Belang Terschelling


Geplaatst

in

door

Tags: