Programma PBT 2014-2018

Voorwoord

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van PBT voor de periode 2014-2018.
Plaatselijk Belang Terschelling is een partij die midden in de Terschellinger gemeenschap staat. Een partij voor de burgers, de ondernemers, de boeren, de vissers, de ouderen, de jeugd, de studenten, …… kortom een partij die ieders belangen afweegt. Een goede afweging als het bijvoorbeeld gaat om  enerzijds natuur- en cultuurbehoud en anderzijds groei en meegroeien met ontwikkeling van bedrijven in de toeristische sector, de horeca of de landbouw.
Wat ons buitengewoon sterk maakt is een streven naar duidelijke taal, een duidelijk verhaal naar de burgers, maar tevens een duidelijk en open structuur naar de ambtenarij.
Zo willen we meer inspraakmogelijkheden voor de burger en meer openheid in de gemeentepolitiek en publicaties van de gemeente naar de burger toe.
Natuurlijk staan een aantal typisch eilander issues op ons prioriteitenlijstje, zoals balans tussen natuur, cultuur, economische ontwikkeling, wonen en toerisme, maar ook landelijke items zoals het ambitiemanifest energieneutraal Terschelling, de  participatiemaatschappij en andere zaken. Natuurlijk hebben we te maken met de landelijke wet- en regelgeving, maar het is aan de gemeente om in de Terschellinger politiek hierin een goede vertaalslag te maken.

Daarbij zijn bestemmingsplannen leidend. Goede plannen, die een wezenlijke bijdrage leveren aan doelstellingen die voor Terschelling belangrijk zijn, worden serieus genomen en kunnen altijd rekenen op de steun van PBT.

Dat wij er willen zijn voor de burger laten we zien door binnen onze partij een loketfunctie aan te bieden. Als je verstrikt raakt in de gemeentelijke procedures, wil Plaatselijk Belang een luisterend oor zijn en zich inzetten voor een oplossing.

Plaatselijk Belang wil streven naar:
• Een open en transparante gemeente
• Een zelfvoorzienend Terschelling
• Goede maatschappelijke voorzieningen in de Zorg, Sport, Onderwijs en Cultuur
• Voldoende woonruimte voor starters en oudere-jaars studenten

Plaatselijk Belang Terschelling wil ook zeker deze periode weer bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. We hebben dan ook een goede kandidaat voor het wethouderschap.
Zorg voor een plaatselijk beleid. Zorg voor duidelijkheid. Geef ons uw vertrouwen en uw stem.
Wij Zitten niet stil. We Staan er voor u. We Gaan er voor.

Het bestuur van PBT.

Stem voor Terschelling

Stem PBT

STEM LIJST

Speerpunten
De top 9

 

• Duidelijk en transparant gemeentebestuur
Burgers en bestuur
Een duidelijk beleid vraagt om duidelijke antwoorden. Plaatselijk Belang staat voor  een gemeentebestuur dat open en transparant is. Duidelijk is nu dat één  inspraakronde tijdens commissievergaderingen te weinig is. Burgers krijgen halve  antwoorden of worden niet  begrepen. Een tweede kans is er nu niet. Dat moet  anders! Dat kan anders.
Verder wil Plaatselijk Belang dat vertrouwelijke stukken zeldzaam worden en er  veel meer informatie aangeleverd gaat worden op de gemeentesite.
Een directe afspraak met de burgemeester en/of wethouder moet voor elke burger  mogelijk zijn.

• Terschelling , natuurlijk mooi en leefbaar voor ons allen
Toerisme, economie en wonen
We zijn er trots op dat toerisme, natuur en landbouw prima samengaan op  Terschelling. We staan open voor  nieuwe ideeën, nieuwe kansen die het toerisme  en landbouw bieden, maar altijd met de visie dat Terschelling door haar  prachtige natuur en cultuur voor vele bezoekers  datgene heeft waardoor  Terschelling zo bijzonder is. 
Het wonen op Terschelling kent zijn eigen problematiek. Plaatselijk  Belang is van  mening dat de komende jaren voldoende woningen gebouwd moeten worden zodat  dat er voldoende woonruimte beschikbaar komt, zowel in de koop- als de  huursector. Bij dat  laatste ligt met name een verantwoordelijkheid bij de  bouwsector, maar  ook  bij de gemeente ligt er een taak om voor de koopsector  mogelijkheden te creëren.

• Handhaven,  met welke hand en aan welke kant?!
Burgers en bestuur
Handhaven is een must, maar met welke hand? Plaatselijk Belang is geen   tegenstander van dwangsommen, maar dan wel hooguit als laatste redmiddel. Ga  eerst in gesprek en kom tot oplossingen!
Wat er zeer zeker gehandhaafd moet worden is het tegengaan van overschrijdingen  van budgetten binnen de gemeente. De gemeente krijgt steeds meer middelen en  ook  taken van de rijksoverheid, deze moeten goed verantwoord worden.  Kostenbesparingen zullen aan de  gemeente niet voorbijgaan, maar Plaatselijk  Belang wil door middel van meer mediation in ieder geval proberende juridische  kosten   zo gering mogelijk te houden.

 

• Door Samenwerking  samen sterk
Alle programmagroepen
Er zijn verschillende manieren om samen te werken. Daarbij moeten we van  elkaars sterke kanten gebruik maken. VASTT is zo’n samenwerkingsverband.  We  maken van elkaars expertise gebruik en zijn samen groter dan elk eiland apart. Zo  proberen we als totaal  een sterkere vuist te kunnen maken. PBT wil dat door  VASTT meer subsidiegeld naar het Waddengebied wordt gehaald. Ook moeten we  ons samen sterk maken voor een goede veerverbinding. Daarin  kunnen we ook  weer veel van  andere eilanden leren.
Samenwerken tussen de scholen onderling. We vinden het belangrijk dat de  aansluiting tussen de Terschellinger basisscholen en het VMBO, maar  ook met het  Simon Vestdijk en andere scholen goed is. We staan voor  scholing zoveel mogelijk  op het eiland. Daarnaast is zorg voor kinderen met een handicap of andere stoornis  van groot belang. Iets wat de Brede School goed moet oppakken.
Ook ondernemers en boeren kunnen op velerlei gebied samenwerken. Tot slot is  samenwerken binnen sport, zorg, onderwijs en opvang iets waar nog veel te winnen  valt. Onlangs is de buurtcoach aangesteld door  de gemeente Terschelling om  meer samenwerking tussen verschillende maatschappelijke  instellingen te  bewerkstelligen.

• Klimaatverandering……een goed ondernemersklimaat
Toerisme, economie en wonen  Landbouw en visserij
De vraag van de toerist verandert, de eisen van de overheid veranderen, alles is  onderhevig aan verandering. Terschelling wil en moet daar goed op inspelen,  enerzijds  om  aan allerlei vragen en eisen te voldoen en anderzijds om toch een  positief bedrijfsresultaat te hebben. Daar wil Plaatselijk Belang zich voor inzetten.  Kleinschaligheid bijvoorbeeld is zo’n term die de Terschellinger cultuur bezigt.  Maar we moeten ervoor waken dat kleinschaligheid op termijn wellicht onrendabel  zou kunnen zijn en zal leiden tot een slecht ondernemersklimaat. Voor het oog  kleinschalige gebouwen kunnen best een grote bedrijfsvoering herbergen.  Plaatselijk Belang stimuleert vernieuwing en verandering, zeker als ze leiden tot  betere resultaten, en vooral als deze gepaard gaan met energiebesparende en/of  energieneutrale voorzieningen en investeringen.
Verder is een goede bedrijfsvoering, een gezond bedrijf, van groot belang voor de  werkgelegenheid op Terschelling

• Zorg op Terschelling is met elkaar zorgen voor elkaar
Wonen, zorg en ouderen Cultuur en sport Jeugd, jongeren en onderwijs
Het zorgklimaat op Terschelling is prettig en dat moet vooral zo blijven.
Menig ouder woont zo lang hij kan thuis, vaak omdat de kinderen naast de deur of  zeer  nabij wonen. Thuiszorg en de Stilen staan voor kwaliteit. Sinds kort is er een  mooie  zorginstelling bij. Stichting Thuishaven biedt begeleid wonen voor de  eilander jonge volwassenen, die deze extra zorg nodig hebben.
De Gemeente Terschelling is óók een soort zorginstelling. De gemeente moet  zorgen voor  goede faciliteiten en randvoorwaarden voor alles wat met  gezondheid, welzijn,  sport, onderwijs, buurtwerk en ouderenzorg te maken heeft.
Zo wil Plaatselijk Belang dat er een goede  sportvoorziening komt waar sportend  Terschelling daadwerkelijk mee uit de voeten kan. Ook hierin kan veel  samenwerking  mogelijk worden als deze ruimte multifunctioneel wordt  ingericht, bijvoorbeeld als slechtweervoorziening, of voor culturele avonden,  beurzen en congressen.

 

• De zee, de haven, de dijken, het strand; het karakter van het eiland
Landschap en duurzaamheid Landbouw en visserij
Toerisme en economie Mobiliteit en verkeer Veiligheid
Plaatselijk Belang wil een flexibel en ruim gebruik van de haven en de  haveninrichtingen, zoals de rijksbruggen, maar ook de terminal. Het vervoer over  zee moet gewaarborgd zijn, maar moet ook met een partij zijn,  waarover de  gemeente en  de eilanders ook daadwerkelijk wat  te vertellen hebben. De prijs die  de toerist betaalt, moet betaalbaar blijven, anders schaadt dit de toeristische sector  te veel. De vaarroutes moeten goed diep gehouden worden. Intra-insulaire  verbindingen  moeten behouden blijven  dusdanig, dat eilandhoppen in de  zomermaanden mogelijk blijft.
De bestaande helikopterhulpdiensten volstaan prima, maar er moet goed gekeken  worden naar  aanvullende of vervangende hulpdiensten zoals KNRM en Noordgat  zodat deze diensten ook optimaal  kunnen worden voorzien van apparatuur.
Bepaalde tradities als het gaat om visvangst en strandrijden willen we in stand  houden. En natuurlijk willen we een goede balans tussen dynamisch kustbeheer en  veiligheid, kustafslag en aanslibbingsprocessen.
Zowel aan de Wadkant als aan de Noordkant is er een voortdurende  zorg over de  zeekering. Niet alleen voor veiligheid van de bewoners, maar ook voor het behoud  van natuur en cultuur zoals de 4 buitendijkse eendenkooien. Voor dit project, om de  dijken  en de gebieden om deze 4 kooien heen te verbeteren, kunnen en willen we  dan ook subsidies aantrekken, alsmede voor het kwelderproject onder de  Waddendijk.

• Terschelling moet goed Boeren en moet blijven vissen!
Toerisme en economie Landbouw en visserij
Plaatselijk Belang draagt de boeren en de vissers een warm hart toe. De agrarische-  en visserijsector is erg belangrijk voor de eilanders en de toeristen. Het is dan ook  van groot belang om gezonde en levensvatbare bedrijven te behouden. De kracht  van de boeren is dat zij de bedrijfsvoering  op hun eigen manier doen die het beste  bij hun past. Het weidevogelbeheer is hier een onderdeel van. De Terschellinger  polder is één van de rijkste vogelgebieden van Nederland. Het is dan ook belangrijk  dat de landbouwsector zich hierin verder kan  ontwikkelen. Ook ziet Plaatselijk  Belang meer mogelijkheden  voor zonne-energie op de daken van stallen en op   andere grote  gebouwen. PBT is voor het behoud van de eilander visserijsector, en  pleit voor het behoud van de garnalenvisserij op de Waddenzee.

• Terschelling groen, kwestie van DOEN!
Natuur, landschap en duurzaamheid
De gezamenlijke colleges van Burgemeester en Wethouders van de Waddeneilanden  hebben een ambitiemanifest ondertekend,  waarin wordt gestreefd de eilanden voor  2020 energieneutraal te maken. PBT ziet het waarmaken van het manifest als een  grote kans voor Terschelling en heeft daarom steeds het initiatief ondersteund.  Helaas is er in de praktijk tot nu toe weinig van terecht gekomen. Pogingen die  vanuit de bevolking zijn genomen om aan het ambitiemanifest inhoud te geven,  waaronder het SOLAR-project van de Schylger Energiemaatschappij en de  oprichting van een eigen energiecoöperatie,  stagneren. Het College van B&W, zelf  medeondertekenaar van het manifest, heeft aan de initiatieven de afgelopen jaren  te weinig ondersteuning gegeven. Dit moet anders. PBT is van mening dat er de  komende jaren hard aan de energietransitie op ons eiland gewerkt moet worden.  De tijd gaat dringen! PBT wil dan ook steun geven aan goede initiatieven met een  breed draagvlak, mits financieel goed onderbouwd. PBT verlangt daarbij ook meer  daadkracht van het toekomstig College van B&W.

De speerpunten uitgewerkt

Programmapunten
2014-2018

de 9
programmagroepen

Burgers en bestuur
Toerisme en economie
Landschap en duurzaamheid

Landbouw en visserij
Wonen, zorg en ouderen
Jeugd, jongeren en onderwijs

Veiligheid
Cultuur en sport
Mobiliteit en verkeer

 

Burgers en bestuur
Wat wil Plaatselijk Belang Terschelling?

Reorganisatie?
De reorganisatie van afgelopen 4 jaar is doorgevoerd, maar de resultaten hebben we nog niet gezien. We moeten ervoor waken dat ontslag in de ambtenarij tot wachtgelden kunnen resulteren die er niet om liegen. Verder is het zo dat aangekondigde reorganisaties kunnen leiden tot verkramping en dat komt de service richting de burger niet ten goede.
Bezuinigen betekent juist hiermee zeer secuur en weloverwogen om te gaan en dat is wat Plaatselijk Belang wil.  Samenwerken met de gemeente Harlingen en VASTT kan ook tot kostenvermindering leiden!

Financiële controle door kwartaalcijfers
Wel is Plaatselijk Belang ervan bewust dat er bezuinigd moet worden, maar wel op kosten die echt niet nodig zijn. Een grote kostenpost die ons inziens voorkomen had kunnen worden zijn de juridische kosten.
Plaatselijk Belang wil meer inzage en vaker in de cijfers en juist handhaven van budgetten.  Door teruglopende middelen uit Den Haag, moet er een duidelijke en goede verdeling komen en deze moeten duidelijk en overzichtelijk verantwoord worden.

Geld creëren!!!!!
Het is een vast gegeven dat de Waddeneilanden in aanmerking kunnen komen voor velerlei subsidies en andere gelden. De kracht van VASTT is dat we daarin samen kunnen optrekken.
Plaatselijk Belang wil dat Terschelling als Gemeente, maar ook zeker in het samenwerkingsverband VASTT meer subsidiegelden naar het eiland trekt voor projecten die met duurzaamheid, gezond gewicht en toerisme te maken hebben, want daar liggen vele kansen!

Communicatie burger en politiek
Het is al een eeuwenoud probleem, maar de politiek staat nog steeds op grote afstand van de burger. Dat is ook niet zo vreemd, het gevoel van onmacht bij de burger niet of amper gehoord te worden wordt gevoed door besloten vergaderingen en veel vertrouwelijke stukken en doen hier dus geen goed aan.
Plaatselijk Belang wil meer stukken ter informatie op de gemeentesite, minder stukken bestempeld zien als vertrouwelijk en de inspreekmomenten op een commissievergadering vermeerderen naar twee. Daarom zal naar alle waarschijnlijkheid de commissievergaderingen vaker plaatsvinden om met minder agendapunten en meer dialogen toch de vergadering binnen een normaal tijdsbestek te kunnen beëindigen.
Tevens moeten brieven aan de Raad gericht te allen tijde opgenomen worden bij de ingekomen stukken.

Vragen staat vrij, een luisterend oor
Plaatselijk Belang wil een luisterend oor zijn voor iedereen die vragen over procedures heeft. Natuurlijk kunnen we niets beloven of oplossen, maar wel adviezen geven. Verder wil Plaatselijk  Belang een ieder zoveel mogelijk bij vraagstukken betrekken om een weloverwogen besluit te nemen. Daarom wil Plaatselijk Belang een loketfunctie hebben, wat inhoudt dat, zodra iemand zich meldt, één van ons u uitnodigt voor een onderhoud.

 

Toerisme en economie
Wat wil Plaatselijk Belang Terschelling?

Toerisme
De klant is koning, en dus moeten we, willen we een goed toeristisch product blijven leveren, ingaan op de vraag en behoefte van de “badgast”.
Zij zijn hier te gast. De vraag om kwaliteitsverbetering moet, nu er meer ruimte benut mag worden, ook ingepast worden. Er is behoefte aan meer ruimte per staanplaats of bungalow. Er ligt daarbij een forse ruimtelijke opgave in de binnenduinrand, want daar is de druk om uit te breiden het grootst, maar tegelijk de beschikbare ruimte het kleinst. Het herstructureren van enkele campings geeft kansen tot oplossingen.
Het is voor het eiland van het grootst belang, het aantal exploiteerbare bedden, binnen de geldende kaders, zo groot mogelijk te houden. Dat zou kunnen inhouden dat vergrotingen van bijvoorbeeld caravans van 30 naar 45 m2, niet ten koste zou moeten gaan van het aantal bedden. Dat betekent dat we soepel om moeten gaan met de nu geldende regels, zolang het doelstelling steunt, namelijk kwaliteitsverbetering!
Er moet op ondernemersniveau overlegd worden waar de mogelijkheden van deze ondernemer liggen, hier ligt immers de meeste werkgelegenheid.
Plaatselijk Belang wil met de ondernemers en de bewoners tot goede, structurele, op de tijd toegesneden, oplossingen komen om het product blijvend aan te passen aan de wens van de toerist.

Ontwikkelen nieuwe ondernemersvormen
De Terschellinger economie is vrijwel geheel direct of indirect afhankelijk van het toerisme. We willen niet op 1 paard wedden. Om ook andere bedrijfstakken te hebben die hier veel minder of niet van afhankelijk zijn, is daarom belangrijk. PBT wil ook zeker dit soort nieuwe bedrijfstakken stimuleren en zijn blij met initiatieven!

Een rijke Waddenzee
Een groot deel van de Waddenzee maakt deel uit van het grondgebied van Terschelling. Het Programma Rijke Waddenzee (PRW) heeft tot doel de natuurwaarden van de Waddenzee te versterken. PBT juicht deze initiatieven toe, maar denkt bij het begrip “rijke Waddenzee” ook aan de waarde van het gebied in de beleving van eilanders en toeristen. Die belangrijke waarde van de Waddenzee als landschap wordt bevestigd doordat het gebied tot Werelderfgoed is uitgeroepen. Voor Terschelling biedt dit kansen op het gebied van aan natuur- en landschapsbeleving gebonden toerisme. Tot nu toe is er op Terschelling te weinig met deze mogelijkheden gedaan, en wordt beleid in het kader van het Werelderfgoed te veel buiten de eilanden en op te grote afstand van de bevolking uitgewerkt.  PBT is van mening dat de status van Werelderfgoed meer dan tot nu toe ten goede moet komen aan het eiland en de eilanders, en zal goede initiatieven in dit opzicht ondersteunen. De Werelderfgoedstatus verplicht ons zorgvuldig met de open ruimte van het Waddengebied om te gaan. Het is daarbij van belang dat het gebied voor de bezoeker voldoende toegankelijk is. PBT is dan ook tegen verdere afsluiting van de kwelders en zandplaten van het Waddengebied voor het publiek. Ook dient in het Waddengebied enige ruimte te blijven voor economische activiteiten, zoals visserij, mits deze passen binnen de draagkracht van de natuur.

De jachthaven
De capaciteit van de jachthaven willen we niet zozeer vergroten. Er is wel ruimte voor kwaliteitsverbetering in het kader van veiligheid.

Landschap en duurzaamheid
Wat wil Plaatselijk Belang Terschelling?

Dynamisch kustbeheer
De decemberstorm van afgelopen jaar heeft ons er weer eens op gewezen dat kustveiligheid op Terschelling geen vanzelfsprekendheid is. PBT is van mening dat we in dit opzicht waakzaam moeten zijn en “de vinger aan de pols” moeten houden. Door voormalig staatssecretaris Joop Atsma is een intentieverklaring getekend om de primaire kering in de duinen tussen paal 8 en Formerum aan Zee weer in de zeereep te leggen. PBT daagt de huidige staatssecretaris uit het niet bij een intentieverklaring te laten, maar inhoud te geven aan het initiatief. Daarnaast is PBT van mening dat ook andere delen van de zeereep aan de bevolking voldoende veiligheid moet bieden, en dat zelfs “een gevoel van onveiligheid” onder de bewoners moet worden voorkomen. PBT is niet tegen dynamisch kustbeheer in de zeereep op grote afstand van bewoonde gebieden en onderkent ook de waarde van verstuivingsdynamiek voor de natuur. Echter in het gebied tussen paal 16 en paal 20 zorgen de gaten in de dynamische zeereep voor een gevoel van onveiligheid. Hier dient op zijn minst sprake te zijn van een massieve zeereep met voldoende hoogte en breedte, waarin het ontstaan van gaten wordt voorkomen, desnoods vanuit het eigen initiatief van de bevolking. PBT zou het toejuichen als de primaire kering in het gebied tussen Formerum aan Zee en paal 20 eveneens in de zeereep zou komen te liggen. Het is dan wel noodzakelijk dat het Rijk voldoende geld voor onderhoud ter beschikking stelt. PBT is tegen het toestaan van meer verstuiving is de zeereep tussen Formerum aan Zee en paal 16, hetgeen het concept-beheerplan Natura2000 voorstelt. PBT is van mening dat er plannen moeten worden opgesteld voor een betere kustveiligheid van het havengebied van West-Terschelling.

Winbare delfstoffen (naar Landschap en duurzaamheid).
Er is een concessie afgegeven voor het winnen van gas uit een gasvoorraad in de diepe ondergrond van het eiland. Mocht er in de komende jaren worden overgegaan tot het winnen van gas, dan dient een deel van de opbrengst rechtstreeks ten goede te komen aan Terschelling en haar gemeenschap.

Subsidies voor landschapsbeheer en andere projecten
Het is van groot belang dat initiatieven ter ondersteuning van de eilander economie, maar ook ter ondersteuning van het behoud van landschap en natuur subsidiemogelijkheden worden geboden. Voor kleine tot middelgrote projecten was de aanvraag van subsidie via Plattelandsprojecten mogelijk. Vanaf 2014 worden deze mogelijkheden voortgezet in de Streekagenda. PBT vindt het belangrijk dat de werkwijze van Plattelandsprojecten waarbij sprake is van een aanzienlijke inbreng vanuit de eilander bevolking en het eilander bestuur ook in de Streekagenda behouden blijft. PBT is een voorstander van korte afstanden tussen de burger en de subsidieverstrekker. PBT wil kansrijke projecten via cofinanciering van de gemeente steunen. Tot nu toe heeft Terschelling te weinig kunnen profiteren van het Waddenfonds. Ten dele komt dit doordat het Waddenfonds voornamelijk geld steekt in grote projecten waarin veel geld omgaat. Veel eilander projecten zijn voor het Waddenfonds te kleinschalig. PBT wil realistische projecten die voor subsidie bij het Waddenfonds worden ingediend ondersteunen ook als in het kader van VASTT daarvoor samenwerking tussen de eilanden nodig is. PBT is wel van mening dat de subsidietoekenning voor het Waddenfonds te veel op bestuurlijk niveau buiten de eilanden wordt uitgevoerd, en op een veel te grote afstand van de eilander bevolking. Hierin zou verandering moeten komen.

Ambitiemanifest Terschelling energieneutraal
Van het waarmaken van het door het College van B&W mede ondertekende ambitiemanifest om Terschelling, met de andere Waddeneilanden, energieneutraal te maken is tot nu toe weinig terechtgekomen. Gezien de initiatieven die op andere eilanden wel zijn genomen, dreigt Terschelling momenteel zelfs achterop te raken. Het wordt dan ook hoog tijd dat er knopen worden doorgehakt, en besluiten worden genomen. PBT wil initiatieven op het gebied van duurzaamheid, die goed zijn onderbouwd en die financieel realistisch zijn, ondersteunen. PBT verlangt van het toekomstige College van B&W een minder afwachtende, maar sterker sturende rol. De tijd gaat dringen. Van belang is wel dat initiatieven een breed draagvlak moeten hebben onder de bevolking. PBT beseft dat eilanders die hun nek willen uitsteken voor de oprichting van een energiecoöperatie bereid zijn en het lef hebben daarvoor financiële risico’s te nemen. Zij doen dit niet uit eigenbelang maar handelen ten dienste van de gemeenschap. Goede initiatieven vanuit de bevolking dienen dan ook met enthousiasme worden ontvangen, maar ook vooral om mislukkingen te voorkomen voldoende te worden gestuurd. Hierin heeft het College van B&W een taak. Het toekomstige B&W dient in dit opzicht meer daadkracht te tonen dan het huidige College in de afgelopen jaren. Voor het opstellen van een zonneakker op Terschelling is het van belang duidelijke keuzes te maken met betrekking tot de inrichting van het landschap. PBT is een voorstander van een kleine zonneakker als Pilot, maar verlangt dat deze goed kan worden ingepast zonder te veel schade aan het landschap. PBT is er niet op tegen dat voor een kleine zonneakker op kleine schaal landbouwgrond wordt gebruikt. PBT is van mening dat voor een samenhangende visie op duurzaamheid, waarin alle aspecten die een rol spelen worden uitgewerkt, het nodig is een goed Projectplan op te stellen, op basis waarvan toekomstige besluiten kunnen worden genomen. Daarin dienen ook waterverbruik en energieverbruik voor vervoer een plaats te vinden.

Bestuurlijke spaghetti in het Waddengebied.
Te veel bestuurlijke organen bemoeien zich met het Waddengebied, en werken deels langs elkaar heen. PBT is het eens met het streven meer eenduidigheid te krijgen in het bestuur van het gebied. Daarbij is echter wel een sterke inbreng van de bevolking en de besturen van de Waddeneilanden van groot belang. Voorkomen moet worden dat een dergelijk bestuur van buiten de eilanden wordt opgezet, en geen eigen inbreng mogelijk is.

Integrale gebiedsontwikkeling en Ontwikkelplan de Terschellinger Polder
De integrale gebiedsontwikkeling is ontstaan om een aantal grote problemen van landbouw, recreatie, natuur en bewoners integraal op te lossen en het ontwikkelde plan dient als voorloper voor een nieuw structuurplan. Zoals u weet, is het structuurplan de voorloper van een nieuw bestemmingsplan. De bestuurders in de integrale gebiedsontwikkeling zijn zich bewust van de vele problemen die zich op hun weg bevinden en daar zoeken ze oplossingen voor. Dit is vastgelegd in een ontwikkelplan Terschellinger polder in 2012. Dit plan biedt een goede leidraad, waar we in grote lijnen mee eens zijn. Wat breed aangenomen is, is nu bijna klaar voor stappen in de praktijk.. Het is een langdurig proces, maar het bestuur van de integrale gebiedsontwikkeling heeft het belang van het eiland en haar bewoners steeds voor ogen.
Plaatselijk Belang is voorstander om in een vroeg stadium met elkaar tot goede oplossingen te komen.

Hoe gaan we om met leegstand zoals B&Y en Punthoofd
Hier is het lastig om mee om te gaan, maar we hopen dat er snel oplossingen komen.
Als er een nieuw project gerealiseerd moet worden, proberen we wel duurzaamheid hierbij te betrekken. Zo creëer je wellicht voor beide partijen een winwinsituatie.

Landbouw en visserij
Wat wil Plaatselijk Belang Terschelling?

Toekomst voor boeren
Terschellinger boeren moeten kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de landbouw. De bestaande boeren moeten een goed bestaansrecht hebben. De een met veel subsidie, de ander met weer een andere bedrijfsvoering. Ook hier is het ontwikkelplan Terschellinger polder een goede leidraad.
Uitbreiding en nieuwbouw  van bebouwing bij landbouwbedrijven moeten volgens een aanbeveling in het Landschapsontwikkelingsplan worden uitgevoerd in een passende architectuur. In Friesland is inmiddels ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing de methode van de “Nije Pleats” ontwikkeld. Deze methodiek houdt in dat gelijktijdig en in samenspraak met alle betrokkenen een initiatief voor gebouwen-uitbreiding beoordeeld wordt en zodanig bijgestuurd wordt dat landschappelijke inpassing op een later moment in de procedure niet meer op problemen stuit.                       Dit proces heeft er in tal van gevallen toe geleid dat nieuwbouw op een voor iedereen tevreden wijze tot stand is kunnen komen. Dit instrument is in voorkomende gevallen ook op Terschelling sterk aan te bevelen.
De druk op landbouwgrond blijft groot op Terschelling. Er zal, afgezien van minder courante percelen, geen grond beschikbaar komen door stoppende landbouwbedrijven voor andere functies als woningbouw, landgoederen, waterberging en natuur. Beperkte woningbouw zal uiteraard mogelijk blijven. Het is van enorm belang voor de verdere ontwikkeling van de Terschellingse landbouw dat er geen landbouwgrond meer omgezet wordt naar een andere functie die niet ten gunste komt van het agrarische bedrijf.
Onze eilandsituatie is in veel opzichten uniek. Dat komt zeker tot uiting in de gunstige dierziekte-situatie. Alle melkveehouderijen zijn officieel vrij van de belangrijkste veeziektes. De veehouderij is extensief. Hierdoor heeft het vee een zeer goede gezondheidsstatus en daarmee een antibioticumgebruik dat aantoonbaar veel lager ligt dan aan de wal. Dus garanties voor een gezond en veilig product – eilander vlees en zuivel. Doel is deze goede diergezondheid te behouden In het kader van dierwelzijn en gezondheid dient een inhaalslag te worden gemaakt wat betreft optimaliseren van huisvesting. De meeste ligboxstallen zijn van begin jaren ’70 en dienen te worden gemoderniseerd, hetgeen vooral betekent: vergroten om meer lucht, licht en ruimte te creëren, de drie belangrijkste kenmerken voor dierwelzijn. Dus geen megastallen maar wel uitbreiding.
Kleinschalige boerenbedrijven kunnen goed behouden blijven samen met de kansen voor andere kleinschalige bedrijfsvoeringen.
In het kader van duurzaamheid is het van belang dat het organische materiaal op het eiland verwerkt wordt; als er mogelijkheden hiervoor op het eiland aanwezig zijn moet hier zoveel mogelijk gebruik van gemaakt worden.  Maatwerk en samenwerking zijn hierbij van groot belang.

Visserij
De Visserij heeft al de nodige maatregelen opgedragen gekregen door de overheid.
Plaatselijk Belang wil dat VASTT en de gemeente zelf zich sterk maakt dat er niet nog meer beperkingen komen voor deze, nog steeds belangrijk bedrijfstak die Terschelling al jarenlang kent. Ook zorgen de vissersschepen voor afwisseling en draagt bij aan het toeristisch product. Wellicht zou een verse vismarkt, wekelijks in de zomermaanden, een welkome aanvulling zijn!

Wonen, zorg en ouderen
Wat wil Plaatselijk Belang Terschelling?

Woningen creëren, zowel sociale huurwoningen als  woningen in de koopsector .
Goede woningen voor de huursector en private sector is op Terschelling van levensbelang. We willen allemaal een goede, behaaglijke woning. In deze sector zijn van oudsher veel veranderingen gaande. Denk alleen maar aan de bouwmaterialen. Tegenwoordig neemt de vraag naar energiezuinige of energie-opwekkende woningen toe. Plaatselijk Belang wil, naast een goed huurbestand, ook de verdwenen invullocaties weer terug, daar het een eilandgebruik is om op eigen grond te kunnen bouwen. Zo is Terschelling door decennia heen ontwikkeld. Tevens moet er gekeken worden naar mogelijkheden voor zogenaamde kangoeroewoningen. Dit houdt in dat er een tijdelijke woonfunctie komt in de zeer nabije omgeving van familie die dan de dagelijkse zorg optimaal kan geven. Ook dienen er naast de campus voldoende mogelijkheden te zijn voor de ouderejaars studenten om deze in een betaalbaar onderkomen te kunnen huisvesten.

Terschelling biedt brede zorg, maar zorg kan altijd beter!
Terschelling heeft een hoog percentage 65+, vergeleken bij andere gemeenten in Nederland. Sinds een dik jaar is het nieuwe zorgcentrum de Stilen gereed en daar vinden verschillende vormen van verzorging en verpleging op een zeer goede manier  plaats.
De Overheid draagt het regelen van de zorg over aan de gemeenten via de AWBZ en de WMO.
Terschelling heeft voldoende kennis en kunde in huis om hier voldoende op in te spelen.
Maar de overheid wil ook steeds meer de zorg verplaatsen van het grote tehuis naar eigen huis, wat inhoudt dat er steeds meer en langer gestuurd wordt op thuiszorg.
Veel ouderen die hierdoor langer thuis wonen, hebben behoefte aan dagopvang, alsmede de naaste familie en omgeving, omdat er een grotere belasting ontstaat op de thuissituatie.
Hier ligt een grote behoefte waar Terschelling op moet inspelen om deze zorg goed en op maat te kunnen  bieden. Momenteel is er maar beperkte dagopvang en weinig activiteiten.
De dagopvang in de Stilen is, als gevolg van deze maatrgel, niet toereikend genoeg en Plaatselijk Belang wil dan ook dat er naast deze huidige zorg en verpleging meer dagactiviteiten in de Stilen en wellicht elders ook dagopvang gerealiseerd wordt.

Stichting Thuishaven
De Stichting is druk doende om het pand dusdanig in te richten dat er voldoende mogelijkheden zijn voor activiteiten, maar ook juist moeten er rustgevende ruimtes zijn.
Deze vorm van begeleid wonen is een aanwinst voor Terschelling en de zorg en indicatie een Terschellinger aangelegenheid. Laten we zoveel mogelijk zorg op een zo breed mogelijk gebied op Terschelling aanbieden!

Kennis en kunde van Terschellinger zorg samenbinden!
Wat ook in de zorg van belang is dat de ervaring en kunde hier op Terschelling aanwezig is, gehoord wordt en meegenomen wordt in beslissingen in de politiek. Samenwerken en multifunctioneel inzetten van mensen en ruimtes is hierbij een kerntaak.

ZORGpot
Elke gemeente is verplicht de zorg goed te regelen en te coördineren. Het geld wat daarvoor beschikbaar is, moet daar dan ook voor gebruikt worden. Plaatselijk Belang wil dat er ook hier gehandhaafd wordt en via halfjaarcijfers de politiek en de burgers hierin zich te verantwoorden waarheen de gelden zijn gevloeid.

Jeugd, jongeren en onderwijs
Wat wil Plaatselijk Belang Terschelling?
Het onderwijs
Terschelling heeft verschillende onderwijsvormen, de basisscholen, Het VMBO, en de Hogere Zeevaartschool. Allemaal onderwijsvormen die afhankelijk zijn van leerlingaantallen. Het bestaansrecht kan voorlopig gewaarborgd worden. Speciaal onderwijs kennen we niet op Terschelling, maar willen we juist geïntegreerd houden binnen het reguliere onderwijs. Dat kinderen onder de 14 jaar naar de wal op school moeten, willen we zoveel mogelijk zien te voorkomen door passend onderwijs aan te bieden. Plaatselijk Belang Terschelling wil dan ook dat er gedifferentieerd onderwijs geboden kan worden aan alle niveaus tot ca 14 jaar.

De buurtcoach
Stichting Jeugdwerk Terschelling heeft diverse activiteiten en dat willen we graag gecontinueerd zien. Wel kan Stichting Jeugdwerk, de verschillende jeugdsportverenigingen, de naschoolse opvang en zorginstellingen, in samenwerking met de buurtcoach samenwerkingsprojecten opzetten die ertoe bijdragen dat er een gezond gewicht en een gezond leefklimaat bereikt wordt.

PESTEN IS GEEN SPELLETJE!
Pesten is een geducht gevaar. Vooral instellingen zoals scholen, jeugdwerk en sportverenigingen moeten samen met ouders de handen ineen slaan om dit fenomeen te stoppen. Plaatselijk Belang wil dat er niet alleen binnen de schoolmuren aan pestprotocollen wordt gedaan, maar hier een breder probleem zien mede door het pesten via de sociale media.

NIX18
Er ligt een rol voor de jeugdwerker en de ouders in samenwerking met de horeca om het sinds kort ingestelde NIX18   handen en voeten te geven. Het is belangrijk om met elkaar te praten over de gevaren van alcohol en drugs, maar veel meer is het gevaar van meedoen om erbij te horen aan de orde. Kinderen moeten er van bewust zijn dat erbij horen niks met dat soort zaken te maken heeft, maar meer een kwestie is van hoe je bent en wie je bent en waar je voor staat!
Daarin ligt een rol bij ouders, onderwijs en jeugdwerk om hierover samen te durven praten!
Plaatselijk Belang wil dit soort aspecten ook bij de jeugdwerker en de scholen aankaarten om daar voldoende aandacht aan te besteden. De website NIX18 is tijdens een soosavond of een mentorles zeker de moeite waard te bezoeken en een goede handleiding bij de discussie hieromtrent.

Maritiem Instituut en Campus
Het Maritieme Insituut met haar huisvesting is een begrip op Terschelling. Al meer dan 135 jaar is dit hier gevestigd en ook de komende 20 jaar willen we dit weer gewaarborgd zien. De Veste wil zich inzetten voor een goede huisvesting voor de studenten. Het onderkomen voor zowel eigen studenten als cursisten is nu nog in de oude Campus, maar we hopen dat dit traject voor een nieuwe Campus spoedig voortgang kan hebben.
Graag wil de Zeevaartschool voor de cursisten een ander onderkomen en de nieuwe Campus voor haar eigen studenten houden. De NHL heeft de Maritieme Opleiding als één van haar speerpunten, waardoor des te meer blijkt dat dit een waardevol instituut is, ook zeker voor de werkgelegenheid op Terschelling.
Plaatselijk Belang ziet het belang van het MIWB en wil dit instituut nog in lengte van dagen op het eiland gevestigd zien.

Veiligheid
Wat wil Plaatselijk Belang Terschelling?

Veiligheid op straat
De toezichthouders in Midsland hebben de afgelopen jaren goed gefunctioneerd. Dit initiatief komt voort uit een aantal ondernemers uit Midsland en omgeving. Mede door de te verwachten grote afname van jongeren in het komende jaar is het de vraag of deze veiligheidsmaatregel nog genoeg draagkracht en steun krijgt. 

 

Politie en brandweer
Politie en Brandweer zijn belangrijk voor zowel preventie als zo snel mogelijk oplossen van gevaarlijke situaties. Het is dan ook van groot belang dat deze 2 instellingen goed geschoold zijn en  blijven. Gelukkig krijgen we in de drukke zomerperiode steun van de wal.

Veiligheid waarborgen t.a.v. de dijken
Hiervoor is het Waterschap verantwoordelijk. Eventuele dijkverzwaringen in de toekomst zie Plaatselijk Belang liever buitendijks dan binnendijks.

Veiligheid op strand
Het voortbestaan van de strandwacht in samenwerking met de KNRM is afgelopen jaar aan de orde geweest. Terschelling, en Plaatselijk Belang ook, willen een goed product voor de toerist en daar hoort een strandwacht bij. Dit gedurende de gehele zomerperiode van alle verschillende Nederlandse schoolvakanties.
Wel moet erop worden toegezien dat ook hiervoor het budget efficiënt wordt gebruikt.
Kwaliteit van de strandwacht is nodig voor een zo veilig mogelijk strandbezoek.
Wel moet gekeken worden om ook buiten deze vakanties om en ‘s avonds in de vakantieperiode een bepaalde vorm van veiligheid te kunnen bieden en we denken dat daar nog verbeterpunten liggen. Te denken valt aan om de strandpaviljoens te voorzien van reddingshulpmiddelen.

 

 

Cultuur en sport
Wat wil Plaatselijk Belang Terschelling?

Terschelling paardeneiland
De hippische sport is al sinds jaar en dag van grote betekenis op Terschelling. Er zijn veel paardenliefhebbers, vele met, maar ook grote aantallen zonder paard. Wat voor elke sport belangrijk is, is de “kraamkamer”, in dit geval de Terschellinger jeugd. Voor deze jeugd was het bezit van een paard niet noodzakelijk in de tijd dat de Manege nog draaide en eigen pony’s en paarden had. Dat de manegefunctie afnam, was al jammer, maar nu de rijhal voor lesgevende activiteiten ook al is afgekeurd, vindt Plaatselijk Belang dat er nu zo langzamerhand stappen genomen dienen te worden om te zorgen dat er weer een goede binnenfaciliteit voor deze grote en typisch Terschellinger sport komt.

Leeuwarden Culturele Hoofdstad
In 2015 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad.
In dat kader zullen er op cultureel vlak diverse activiteiten ontplooid worden. Ook Terschelling met haar Oerol behoort hierbij, maar daarbuiten kunnen er natuurlijk ook exposities en dergelijk zijn in ditzelfde kader.
Er is maar liefst 850 miljoen euro beschikbaar, dus laten we daar dan ook optimaal van meeprofiteren.

Evenementen
De 4 grote evenementen, Oerol, Rock ’n Roll, Berenloop en Fjoertoer zijn, en met name de laatste twee welkome evenementen in het laagseizoen. Seizoensverbreding door meerdere kleinere evenementen zijn dan ook een prima middel om dit te bewerkstelligen, zij het op kleinere schaal. Plaatselijk Belang ziet hier kansen, maar het is meer aan de ondernemer en de burger om nieuwe kleinere evenementen op te zetten.

Sport als middel voor gezond gewicht, maar ook voor een groeiend toerisme.
Sport wordt op Terschelling in verschillende takken en op vele locaties aangeboden.
De zaalsporten hebben daarvoor 3 locaties. Dat is belangrijk, want vooral de jeugd moet de mogelijkheid hebben dichtbij huis te kunnen sporten en de noodzaak voor de basisscholen een gymzaal dicht bij “huis” te hebben is natuurlijk van groot belang.
We zien dan ook dat veel jeugd sport, maar bij volwassenen is er nog veel te winnen. Helaas zien we de laatste jaren dat de zaalsportverenigingen het moeilijk hebben en de ledenaantallen dalen. Een goede binnensportvoorziening waar je kunt trainen en gezellig kunt nazitten en waar je ook nog eens leuke toernooien kunt houden, kent Terschelling niet, en is van groot belang om de zaalsporten te manifesteren.
Dat sport een middel is om dan ook nieuwe toeristen binnen te halen door toernooien is dan ook een bekend verschijnsel, in het groot doen we dit met de Berenloop, maar in het klein kunnen we dit nu niet, zodat de zaalsporten de media zelden halen, vanwege het niet kunnen organiseren van toernooien e.d.
Sport als middel voor een gezond gewicht en als middel voor toename van toerisme, is iets waar we mee aan de slag willen. De gemeente heeft voor een gezonde leefstijl voor de jeugd al een bedrag beschikbaar gesteld.
Plaatselijk Belang wil een vuist maken om op termijn een goede Multifunctionele hal te verkrijgen, waarin gesport kan worden, maar die tevens als filmzaal, theater of orkestzaal, kortom als een prima slechtweervoorziening gebruikt kan worden.

Musea
De kleinschaligheid en verscheidenheid aan musea op Terschelling is iets wat we graag zo houden. Op termijn zal er wel een goede oplossing gevonden moeten worden voor het onderbrengen van het centrum voor Natuur en Landschap.

Mobiliteit en verkeer
Wat wil Plaatselijk Belang Terschelling?

Optimaliseren van apparatuur bij ander patiëntenvervoer dan SAR
Het patiëntenvervoer is hier op Terschelling goed geregeld. We zijn ons ervan bewust dat, ook midden in natuurgebieden, het lastiger is, maar wel haalbaar, om patiënten weg te voeren. Middels een goed systeem en samenwerkingsverband van huisartsen, ziekenhuizen, de Sar, KNRM en Rederij Noordgat is het tot nu toe altijd  goed verlopen. Wij willen dat zo gehandhaafd zien. Ieder die goed is in staat is om deze hulpdienst op wat voor niveau dan ook in te vullen, doet mee.
Ook willen we zorg dragen dat er op Terschelling zoveel mogelijk mobiele medische apparaten zijn die te allen tijde op welk vervoermiddel dan ook of ter plaatse ingezet kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is een couveuse.

Openbaar vervoer
De busregeling functioneert prima. Deze stemmen hun dienstregeling steeds weer goed af op de veerdiensten. Dit is zeker het geval op Terschelling. In Harlingen zouden nog enkele verbeteringen kunnen plaatsvinden met betrekking op goede aansluitingen van bussen op de aankomsttijden van de boot. Daar hebben we weinig invloed op, maar kunnen het zeker opmerken aan de Rederij.

Veerverbinding
De veerverbinding is onze verbinding tussen eiland en vaste wal. Volgens de Staat is dit een onderdeel van de wegverbinding en is de Staat als zodanig ook verantwoordelijk. Dit veer dient voldoende, betrouwbaar, duurzaam en voor een goede prijs, aanwezig te zijn. Een goed voorbeeld is de constructie op Texel met TESO. Ook Samsö in Denemarken, welk eiland al energieneutraal is, heeft voor een eigen veerverbinding gekozen.
Het huidige systeem wat nu voorligt, bewerkstelligt dat er nu om de 15 jaar een nieuwe inschrijving plaatsvindt , waarbij we dus om de 15 jaar af moeten wachten wie de uitvoerder van de concessie wordt. De nieuwe winnaar van de concessie moet de oude uitkopen. Dit brengt allerhande grote extra kosten met zich mee.
Deze kosten kunnen alleen terugverdiend worden op het kaartje, want de overheid wil geen subsidie verstrekken op de veerverbindingen Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. De huidige Rederij geeft aan, elk jaar verlies te hebben op de veerverbinding naar Vlieland. Het kan dan niet anders zijn, dat Terschelling de veerverbinding naar Vlieland subsidieert. Wij vinden dat een taak van de overheid.

Parkeren op Terschelling
Het langparkeren op de haven geeft met name in het drukkere seizoen, vaak problemen. Toch is Plaatselijk Belang geen voorstander van betaald parkeren. We moeten zoeken naar een modus dat de langparkeerders naar het parkeerterrein bij de werkhaven gaan.
 


Geplaatst

in

door

Tags: