Notulen ALV 29 november 2013

Notulen Algemene leden vergadering 29- november 2013-12-05
Aanvang 20.00 uur Wapen van Terschelling
Aanwezig 34 personen
Afwezig met kennisgeving Dhr. J Lettinga
Bestuur en fractie volledig

1 Voorzitter opent vergadering en heet een ieder welkom
2 Agenda wordt vast gesteld met goedkeuring van aanwezigen 
3•Notulen bijzondere ledenvergadering 4 okt jl.
Dhr. Coltof heeft enkele op en aanmerkingen. Hij vindt het jammer dat de voorzitter HR van Asperen en notulant van die vergadering niet aanwezig zijn. Wel spreekt hij zijn waardering uit voor de notulant. Dhr. Coltof is van mening dat het een zeer historische vergadering was die in zijn ogen niet de titel bijzonder maar gewoon de naam Algemene ledenvergadering had moeten dragen.
Tevens acht hij punt 5 van die vergadering” besluitvorming rondom raadslidmaatschap “ onderbelicht, mist de argumenten die hebben geleid tot dit probleem. Dhr. Coltof betreurd het dat de voorzitter een inspreekster niet de kans heeft gegeven om haar woord te doen, tevens bevreemd het hem dat er iemand staande de vergadering lid kon worden. Ook de notitie dat een bestuur een lid niet kan royeren klopt volgens hem niet.

Voorzitter antwoord dat in volgende vergadering e.e.a. zal worden toegelicht betreffende punt 5.
Naar zijn mening was het wel een bijzondere vergadering daar hij door de leden was uitgeroepen.
In de statuten staat inderdaad een fout er staat vermeld dat een bestuur een lid niet kan royeren, dit moet zijn een Bestuurslid.

4. Vast stellen kies commissie
De Heren I van Zwol, R Hoeve en P Smit worden voor gesteld als kiescommissie vergadering gaat hier mee akkoord.

5.  Vast stellen Programma Commissie
De HR L. Kaspers heeft zich terug getrokken voor commissie maar wil wel informatie geven.
De HR P Zumker wil niet plaats nemen in commissie en mist iemand die informatie kan geven betreffende scholing en zorg.
De HR R.Mier, HR.I van Zwol, HR Haantjes worden door vergadering akkoord bevonden.

6. Huishoudelijk reglement.
De HR van Zwol stelt vast dat enkele punten in de statuten en het HR tegenstrijdig zijn ten opzichte van elkaar.De HR P Hensen stelt voor om een strikte termijn vast te leggen betreffende het lid zijn om recht te hebben om mee te mogen stemmen. Dit om vervelende situaties in de toekomst te voorkomen. Dit wordt unaniem door de vergadering aangenomen. Tevens wordt door vergadering besloten om Huishoudelijk Reglement in de eerst volgende leden vergadering opnieuw op de agenda te plaatsen.
Een ieder krijgt de tijd om op of aanmerkingen aan te geven bij bestuur via info@pbterschelling.nl.

Rondvraag:
De HR E van Dieren zou graag zien dat bij de Commissie vergaderingen bij het inspreken een ieder de gelegenheid zou kunnen krijgen om zelf op eventuele vragen een toelichting /antwoord te kunnen geven. Zoals het nu gaat krijgt men een nietszeggend antwoord of de toezegging, dat er schriftelijk wordt gereageerd.
De Hr. B Haantjes stelt dat er mede door deze gang van zaken er steeds minder mensen geïnteresseerd zijn in de politiek.

Guus Schweigmann meldt dat Seniorenoverleg is afgeschaft en is het prisidium weer naar oorspronkelijke staat terug gebracht.Dit om zo transparant mogelijk te kunnen blijven werken.

De HR M.Coltof vraagt zich af of de wethouders soms worden afgeschermd van de burgers.
De HR Schweigmann meldt dat er inderdaad een en ander is veranderd. Wel kan hij als fraktievoorzitter bij beide wethouders terecht om informatie te verkrijgen.

Voorzitter sluit af.

 


Geplaatst

in

door

Tags: