Verslag openbare fractievergadering 31 oktober 2013

Verslag Openbare fractievergadering 31-10-2013

Aanwezig 22 personen
Afmelding van HR I van Zwol  HR L de Boer HR H Heesh
Volgend de agenda van aankomende commissievergadering.

De volgende punten werden behandeld.
Vast: 
Vast is al vier jaar bezig. Begin januari komt er een congres met alle eilandraadsleden zeer waarschijnlijkheid is Texel dan ook daarbij aanwezig.
Minister Plasterk heeft Texel eigenlijk verplicht om zich bij Vast aan te sluiten daar hij alleen met Vast als gesprekspartner wenst te communiceren.
Elk eiland levert aan Vast die zaken waar zij goed in zijn, het centrale kantoor bevindt zich in Harlingen. Uiteraard behoud elke gemeente zijn eigen verantwoordelijkheid.

Planning actualisering bestemmingsplannen 2014
Met de vaststelling van de bestemmingsplannen Buitengebied Polder en Hoorn & De Duunt op 24 september 2013 zijn voor het grootste deel van de bebouwde omgeving en het agrarisch gebied de bestemmingsplannen weer actueel. Voor het resterende deel van de plangebieden worden beheersverordeningen opgesteld.
Een bestemmingsplan moet eens in de 10 jaar worden herzien. Er is op dit moment nog een aantal plannen ouder dan 10 jaar waarvoor nog geen nieuwe plannen in voorbereiding zijn. Het gaat daarbij om de bestemmingsplannen
– Natuurgebieden (1980)
– Formerum aan Zee (1974)
– Waddengebied (1986)
– Waterfront Oost, Dellewal (1994)
– Passantenhaven Dellewal (1984)
– Plan van uitbreiding dls. havengebied (1969)
– Bedrijventerrein Nieuwedijk (2004)
Voor de herziening van het bestemmingsplan Waddengebied wordt in samenwerking met de andere Waddeneilanden en Waddengemeente een beheersverordening opgesteld. Hierover wordt u binnenkort nader geïnformeerd.
I
Aanleggen van een parkeerplaats op het voorterrein van het SBB-natuurkampeerterrein in het Formerumer bos te Lies (Duinen Terschelling)
Er wordt door vergadering op gemerkt dat grond die buiten kampeerterrein ligt onder natura 2000 valt

Bij de rondvraag kwamen de volgende onderwerpen aan bod.

Irritatie over bromfietsen op fietspad zien die graag verplaatst naar de hoofdweg

Westerkijn
Wel of geen Oerol in 2014 op terrein .Bestuur PB heeft gesprek gehad met bestuur Oerol.In dat gesprek heeft Oerol aangegeven graag nog in 2014 gebruik te willen maken van Westerkijn terrein Voor 2015 gaat hun voorkeur uit naar meerdere kleinere locaties.
Binnenkort zou HR J Mulder gesprek hebben met eigenaar Westerkijn.

Campus
Men heeft in wandelgangen gehoord dat
a. de Veste zich dreigt terug te trekken,
b. veel vraag naar sociale woningen.
c. geen tot weinig animo voor de koopwoningen.
Zodra er meer duidelijkheid is zullen onze raadsleden ons daar over informeren.

Drie maal per jaar wordt er gefotografeerd door een bedrijf van de wal wat zijn daar de kosten van en met welke reden gebeurd dit.
Dit wordt na gevraagd op gemeentehuis.

Berenloop.
Staatsbosbeheer geeft aan dat loop niet door kan gaan door gevaar van vallende bomen.
Vergadering is van mening dat SBB route had kunnen verleggen of bomen had moeten ruimen.

Kabelkrant.
Men vindt het jammer dat kabelkrant gaat stoppen, is de eerste lijn naar gast met alle informatie.

Men vraagt zich af wie bij gemeente kan bemiddelen betreffende opslag van sportmateriaal.
Nu ontstaan er onveilige situaties omdat er materiaal wordt opgeslagen in nabijheid van uitgang.

Niets meer aan de orde dankt de voorzitter een ieder voor hun komst.

 

 


Geplaatst

in

door

Tags: