Huishoudelijk Belang Terschelling

Huishoudelijk reglement Plaatselijk Belang Terschelling

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 AARD EN DOEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 2 ORGANISATIEONDERDELEN VAN DE VERENIGING

Artikel 3 CONTRIBUTIE EN STEMRECHT

Artikel 4 ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 5 BEGROTING

Artikel 6 SAMENSTELLING EN VERKIEZING BESTUUR

Artikel 7 TAKEN VAN HET BESTUUR

Artikel 8 KIESLIJSTPROTOCOL

Artikel 9 OVERGANGSBEPALINGEN

ARTIKEL 1: AARD EN DOEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  -Het Huishoudelijk Reglement beschrijft binnen de werkingssfeer van de statuten,
    de regelgeving in relatie tot zaken van bestuurlijke en huishoudelijke aard,zoals:
– Het beschrijven van de organisatie en de daarbij behorende procedures en
  richtlijnen, voor zover van belang voor het functioneren van de vereniging.
– Procedures ten aanzien van de ledenvergadering.
– Stemprocedures en procedures bij kandidaatstelling en verkiezingen.
– Rechten en plichten van de leden, bestuur, kieslijstkandidaten, fractieleden.

 

ARTIKEL 2: ORGANISATIEONDERDELEN VAN DE VERENIGING

Plaatselijk Belang Terschelling bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:
1. Het bestuur;
2. Het secretariaat;
3. De raadsfractie,
    zijnde de namens Plaatselijk Belang Terschelling zittende raadsleden

ARTIKEL 3: CONTRIBUTIE EN STEMRECHT

1. Een lid dient vóór 31 januari de contributie voor het betreffende kalenderjaar
    in één keer te voldoen. Het bestuur zal ten laatste in de maand februari de
    leden die nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan, hier toe manen.
    Leden die niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan hebben op
    ledenvergaderingen geen stemrecht.
2. Op voorstel van het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering jaarlijks de
    door de leden te betalen contributie vast.
3. Leden kunnen, mits dit vooraf aan de vergadering is gemeld bij de voorzitter
    en deze daarmee akkoord is, een niet-lid voor de ledenvergadering
    introduceren. Introducés mogen slechts als toehoorder aan
    ledenvergaderingen deelnemen, tenzij de ledenvergadering hen toestaat aan
    de discussie deelnemen.

 

ARTIKEL 4: ALGEMENE LEDENVERGADERING

1. De algemene ledenvergadering is het hoogste besluitvormende orgaan van de
    vereniging.
2. Ledenvergaderingen zijn in beginsel openbaar.
3. Het bestuur roept de leden in vergadering bijeen met vermelding van datum,
    tijdstip en plaats, alsmede met een agenda en eventuele bijbehorende stukken.
    Het aantal dagen tussen de verzenddatum en de vergaderdatum bedraagt
    tenminste veertien.
4. Stemgerechtigde leden kunnen tot uiterlijk de aanvang van de vergadering
    agendapunten voorstellen. De vergadering beslist of hieraan op dat moment
    voor die vergadering of op een ander moment gehoor wordt gegeven aan dit
    verzoek en over de wijze waarop. Het bestuur doet ter zake aan de
    ledenvergadering een voorstel.
5. Stemgerechtigde leden kunnen ter vergadering verzoeken om wijzigingen
    in het huishoudelijk reglement aan te brengen
6 .In de ledenvergadering wordt aan de stemgerechtigde leden de gelegenheid
    geboden om hun visie te geven op het beleid en de werkzaamheden van
    zowel het bestuur als de raadfractie.
7. De notulen worden na de datum van de Algemene Ledenvergadering aan  
    de leden bekend gemaakt .

 

 

ARTIKEL 5: BEGROTING

1. Bij aanvaarding door de vergadering van het financiële jaarverslag en de
    jaarrekening wordt de penningmeester door de ledenvergadering decharge
    verleend. Indien de ledenvergadering redenen aanwezig acht op grond
    waarvan de penningmeester geen decharge kan worden verleend, zal het
    bestuur op de kortst mogelijke termijn, doch binnen 6 weken, in een speciale
    ledenvergadering een voorstel ter tafel brengen.
2. De ledenvergadering besluit over de door het bestuur voorgestelde begroting
    voor het volgende kalenderjaar.
3. De algemene leden vergadering kiest en benoemt uit de leden, met uitsluiting
    van de penningmeester, een kascontrolecommissie van twee personen,
    aangevuld met een derde als reserve. Deze commissie controleert de
    boekhouding van de vereniging op juistheid. Zij deelt op de ledenvergadering
    haar bevindingen schriftelijk mede ten behoeve van de besluitvorming over
    het financiële jaarverslag en de jaarrekening.

ARTIKEL 6: SAMENSTELLING EN VERKIEZING BESTUUR

1. Ter waarborging van de onafhankelijke positie van het bestuur kunnen
    wethouders en raadsleden geen lid zijn van het bestuur.
2. De verkiezing van de bestuursleden vindt plaats in de algemene
    ledenvergadering.
3. Ieder stemgerechtigd lid kan zichzelf kandidaat stellen. Kandidaatstelling
    voor een bestuursfunctie in de algemene vergadering geschiedt door het
    bestuur.
4. De kandidatuur dient zeven dagen voor de vergadering schriftelijk bij het
    bestuur te zijn ingediend. Ter vergadering kunnen tegenkandidaten worden
    aangemeld.
5. Bestuursleden worden in beginsel gekozen voor de duur van vier jaar.
    Zij kunnen evenwel tussentijds aftreden met inachtneming van een opzegtermijn  
    van een half jaar.
    Een aftredend bestuurslid is herbenoembaar.
    Er kunnen zich op dat moment ook   andere kandidaten aanmelden.
6. Het bestuur wordt gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering.
    De voorzitter wordt rechtstreeks in die functie gekozen. De andere leden
    worden gekozen als lid. Het bestuur wijst in haar eerste bestuursvergadering
    uit haar midden een penningmeester en een secretaris aan, bij meer dan drie
    bestuursleden eveneens nog een vice-voorzitter.
7. Een bestuurslid kan tussentijds bedanken. Bij tussentijds opstappen,
    uitvallen of overlijden heeft het bestuur mandaat om ter handhaving van het
    oneven aantal bestuursleden maximaal tot aan de eerstvolgende algemene
    ledenvergadering in diens plaatsvervanging te voorzien. Betreft het de
    voorzitter, dan kan het bestuur tevens besluiten tot een andere
    functieverdeling. Het in de eerstvolgende ledenvergadering benoemde
    nieuwe bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger had zullen
    aftreden.

ARTIKEL 7: TAKEN VAN HET BESTUUR

1.  De hoofdtaak van het bestuur is zorg te dragen voor een efficiënte, effectieve
     en democratische organisatie, binnen de door de wet, statuten en
     huishoudelijk reglement alsmede binnen deze kaders door de
     ledenvergadering geboden mogelijkheden, gericht op de doelen van
     Plaatselijk Belang Terschelling
2. De verantwoordelijkheden en hoofdactiviteiten van het bestuur omvatten:
a. Uitvoeren van de algemene organisatorische leiding van de partij;
b. Zorg dragen voor een organisatiestructuur waarbinnen de verenigings –
               organen zo goed mogelijk kunnen functioneren en samenwerken.
c. Onderhouden van een constructieve relatie met de vertegenwoordigende
     organen;
d. Bewaken van een bestendig politiek imago;
e. In samenwerking met de fractie voorbereiden en  ontwikkelen van partij-      en verkiezingsprogramma's     ;
f.  In samenwerking met de fractie voorbereiden en uitvoeren van
     verkiezingscampagnes;
g. Zorg dragen voor:interne en externe public relations;informatievoorziening      aan de leden;ledenwerving;
h  Opstellen van een procedure voor de totstandkoming van de kieslijst.
3. Voorbereidingen t.a.v. partijprogramma, verkiezing en campagne en informatie
    naar de leden hierover. Opstelling kieslijsten.
4. Het bestuur is bevoegd om kosten te vergoeden die partijleden hebben
    gemaakt ten behoeve van Plaatselijk Belang Terschelling. Hiertoe dient
    vooraf een verzoek te worden gedaan aan het bestuur via het secretariaat, ter
    goedkeuring. In beginsel worden de onkosten gemaakt door fractieleden niet
    door de vereniging vergoedt, daar de fractieleden een onkostenvergoeding
    van de gemeente ontvangen. Het is ter beoordeling van het bestuur of
    fractieleden, in bijzondere gevallen, in aanmerking kunnen komen voor
    vergoeding van kosten die zij hebben gemaakt ten behoeve van Plaatselijk
    Belang Terschelling. Ook hier geldt dat vooraf een verzoek hiertoe moet
    worden gedaan aan het bestuur via het partijsecretariaat, ter goedkeuring.
    Kostenvergoedingen vinden plaats op declaratiebasis onder bijvoeging van
    originele nota's en betalingsbewijzen.

ARTIKEL 8: KIESLIJST PROTOCOL

1. Ieder partijlid van 18 jaar en ouder kan zich kandidaat stellen voor de kieslijst.
2. Leden van het bestuur, de fractie dan wel andere leden kunnen iemand, nog
    geen lid zijnde van Plaatselijk Belang Terschelling, voordragen om op de
    kieslijst te worden geplaatst. Het bestuur bepaalt uiteindelijk of deze
    voorgedragen kandidaten, niet zijnde lid van de vereniging, formeel worden
    voorgedragen ter ledenvergadering waarin besloten wordt over de
    kandidaatstelling en kieslijst. Zulk een voorgedragen kandidaat dient dan
    uiterlijk ter ledenvergadering lid te worden van Plaatselijk Belang Terschelling
    en de contributie van dat jaar alsnog te voldoen.
3. De kandidatuur dient bij het bestuur te zijn ingediend,tenzij de agenda bij
    de  oproeping ter vergadering vermeldt dat kandidaatstelling op een later
    moment mogelijk is,of dit ter ledenvergadering wordt besloten.
4. Het bestuur en de fractie stellen in onderling overleg het minimum aantal
    voor de kieslijst benodigde kandidaten vast.
5. Alle kandidaten voor de kieslijst worden door het bestuur gepresenteerd aan
    de algemene ledenvergadering, waarbij elke kandidaat een door het bestuur
    bepaalde, voor ieder gelijke spreektijd krijgt.
    Het bestuur bepaalt samen met de kiescommissie wie kandidaat-lijsttrekker
    zou moeten zijn, wie de nummers 2 t/m 4 dienen te zijn en de nummers 5 t/m 8.
    De vergadering kan binnen deze kaders de volgorde bepalen door middel van  
    stemming. Het bestuur kan de ledenvergadering desgevraagd ter zake adviseren.
6. Een door het bestuur in te stellen kiescommissie heeft tot taak de kandidaten
    te vragen naar hun motieven om zich kandidaat te stellen en hen erop te
    wijzen wat het bestuur van een kandidaat verwacht.
7. Elke kandidaat moet zich bewust zijn dat gedurende de zittingsperiode van
    de gemeenteraad hij of zij niet overstapt naar een andere politieke partij.

 

ARTIKEL 9: OVERGANGSBEPALINGEN

1. Een besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement mag
    uitsluitend door de algemene ledenvergadering worden genomen bij normale
    meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
2. De ledenvergadering bepaalt op voorstel van het bestuur bij gewone
    meerderheid, wanneer het gewijzigde reglement in werking treedt.
3. Een groep van tenminste een derde van het aantal stemgerechtigde leden kan
    het bestuur verzoeken een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk
    reglement ter stemming te doen brengen in de algemene ledenvergadering.
4. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag na de vaststelling
    door de algemene ledenvergadering.

Aldus vastgesteld door het bestuur van
Plaatselijk Belang Terschelling,

De voorzitter,

De secretaris,


Geplaatst

in

door

Tags: