Openbare fractievergadering DONDERDAG 30 MEI 2013

 

Verslag Openbare fractievergadering donderdag 30 mei

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheids meldingen, agenda vaststellen
Opening door R. de Jong

2 Vragenronde voor publiek
Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden.

3 Vaststellen verslag raadscommissie 7 mei 2013

4 a. Mededelingen uit samenwerking VAST b.

4 b. Overige mededelingen

5  Inspraak en overleg bestemmingsplan campus
Korte inhoud: Het voorontwerp bestemmingsplan heeft voor inspraak en overleg ter inzage gelegen. Het college vraagt de raad in te stemmen met de Inspraak- en Overlegnota en het college de opdracht te verlenen het ontwerpbestemmingsplan op te stellen en in procedure te brengen
Ontsluiting naar hoofdweg in september ter visie. Verkeerstelling en advies wordt uitgewerkt zodat het veilig wordt. Het kan op een goede manier. Tekeningen bij de stukken. Het komt in december in de raad. Begin sept. wordt het gebied uitgezet om inzicht te verwerven. Het worden onzelfstandige appartementen. 200 eenheden voldoende. Verantwoordelijkheid voor de Veste om ze te verhuren. Gekozen voor kleinere ook makkelijker te verhuren
De hele locatie wordt gekocht. Zeevaart school wordt volgend jaar gerenoveerd of eventueel nieuwbouw. Hangt af van de campus. Voorkeur voor investering van 12 miljoen. Nog geen beslissing genomen.
6  Inspraak en overleg bestemmingsplan woningbouw plan West Aleta
16 woningen 7 gegadigden voor een kavel . 16 woningen van Veste. Bouwbedrijf voor vrije sector eigen keus. Veste heeft eigen aannemer.
Korte inhoud: Het voorontwerp bestemmingsplan heeft voor inspraak en overleg ter inzage gelegen. Het college vraagt de raad in te stemmen met de Inspraak- en Overlegnota en het college de opdracht te verlenen het ontwerpbestemmingsplan op te stellen en in procedure te brengen.
Compensatie voor de bouw van woningen en campus is €337134,- uitgeven in 10 jaar o.a. voor
Grië, binnenduinrand, kwelders enz. Het moet in de natuur geïnvesteerd.

7  Evaluatie strand rijden
Korte inhoud: De evaluatie van het strand rijden seizoen 2012-2013 is gereed. Het college stelt de raad voor op vergelijkbare wijze door te gaan.
À.Doeksen uitleg over vergunningen .Geen historisch medegebruik meer . Advies hetzelfde te houden. Niet te veel vergunningen. Uitbreiding beperken.
Houden zoals het is. De beste goodwill en bevoegdheid ligt bij college. Van 10 tot 16.00 uur geen auto's op strand. De komende 6 jaar verantwoordelijkheid bij gemeente . Gaat dit niet goed dan verliezen wij de zeggenschap en wordt de provincie de baas. Toelichting en problemen over het broeden van plevieren.

8  Jaarrekening 2012
Korte inhoud: Het college verantwoordt in de jaarrekening de inkomsten en uitgaven in het afgelopen jaar. Ligt nu ter inzage. Door verschillende van onze raadsleden 20 vragen gesteld. Antwoorden komen nog. Door verrekening door het Rijk twee ton extra gestort. Een meevaller.
Er komen nog betonstroken van 40 cm. Bepaalde fietspaden worden dit jaar ook nog opgeknapt. Met staatsbosbeheer nog in gesprek over fietspaden. Waarschijnlijk beton hoe breed? Schelpen zullen uiteindelijkverdwijnen. Raad moet er ook nog iets van vinden.
Dit jaar beslissingen. Ook fietspad in de polder nog besproken.

9  Rondvraag
Nuon geld beschikbaar voor infrastructurele werken. Kunnende misschien mee financieren voor de havens. Oosterdam moet weg. Los van de haven is dit verhaal. De haven nog niet overgedragen.

Dodemanskisten groenfonds . Visvangers een idioot verhaal. Anders laat je water zakken en schep je de vis er op het laatst uit.
Leden vergadering wordt uitgeschreven. Nog geen datum bekend.
Kamperen bij de boer op Oosterend. Enige toelichting. Hoe aangelegd.
Bestemmingsplan polder in 't geding.
Vragen over burgemeester. Blijft zeker drie maanden weg. Op zoek naar iemand die deze functie kan waarnemen. Commissaris komt met voorstel.
Torenstraat 13 . Bouwvergunning aanvragen. Wijkt af dan raad beslissen eerst een ambtelijk advies. Beschadigingen chips afvalcontainers.
Hierover geen klachten. Soms wordt niet geleegd omdat chip is beschadigd.
SBS heeft geld tekort. Hoe een goed toeristisch product neerleggen in de toekomst. Beslist geen toeslagen op kaartjes van de boot. Bestuur onder geen beding daaraan meewerken. Hele eiland wordt trouw locatie moet wel voldoen aan voorwaarden
Oude kelder Rijf. Woensdag een bouwaanvraag. voor hotel restaurant op deze locatie. Nog een oud bestemmingsplan. Aangevraagd door de heren Rijf.
Kamers of appartementen. Primaire waterkering in geding.
Hoogeland pension bestemming mag 14 meter hoog worden. Jammer karakteristiek. We gaan aanpassen , max 7 m. Hoog er mag dan meer worden bebouwd. Dus nieuwe bestemming. Voor commerciële partij minder interessant.
Andere locaties 10 m. hoog. Vragen over capaciteit bedden.
Westerkeijn
Raad moet er wat van vinden. Wij weten nog niet wat er gaat gebeuren. Bestemming eraf halen geen hotel bouwen. Alleen festivalterrein. Maar SBB nog geen antwoord. Ook andere mogelijkheden. Later meer. Het probleem dat te veel bouwen niet goed is. Verkoop stagneert. Punthoofd komt voor de rechter. Duurt nog een tijd voor dat daar iets is beslist. Nu redelijk gevaarlijk.
Wat voor strepen op de weg. Aan de buitenkant alleen strepen.

Voorzitter sluit af.

Volgende vergadering 28 juni

 


Geplaatst

in

door

Tags: