Openbare fractievergadering vrijdag 28 september 2012

Verslag openbare vergadering  PBT 28 september 2012
`t Wapen Midsland Aanvang 20.00 uur
Aantalbezoekers 20
In verband met de afwezigheid van de voorzitter neemt Monique de honneurs waar.
Rcvergaderingen  2 oktober gaat niet door omdat publicatie achterwege is gebleven
Nu wordt 9 en 10 oktober deze vergaderingen ingehaald
De agenda van de RC wordt gevolgd.
1 t/m 3 n.v.t.
4a. Mededelingen uit samenwerking VAST
Er is nog niet vergaderd dus geen mededelingen
5. Startnotitie voor herziening bestemmingsplan Polder
5.a. Gemeenteblad Nota van uitgangspunten beheersverordening Buitengebied Polder.pdfLees voor

5.b. Raadsbesluit Nota van uitgangspunten beheersverordening Buitengebied Polder.pdfLees voor

5.c. Nota van uitgangspunten beheersverordening Buitengebied Polder.pdfLees voor

Door een voorbereidingsbesluit het vigerende bestemmingsplan stop gezet. Tot april is deze voorziening geldig. Voor juli dient het beheersplan gereed te zijn. Hoogten van belang dus gebouwen lager (10m)
Het ontwikkelplan wordt geschreven naar het bestemmingsplan. In dit plan zijn in overleg nog mogelijkheden voor wijzigingen. In later stadium zal het bestemmingsplan worden gemaakt.
Ontwikkelplan mogelijk als ruimtelijke plannen achterwegen blijven. Waarom het bestemmingsplan niet opschuiven?
Iedereen heeft  met het ontwikkelplan ingestemd. Het voordeel is dat je kleine dingen nog kan wijzigen.Hoe waarborg je het niet mogen inbrengen van bezwaren.?
We moeten er snel mee verder. Beheersverordening niet iedereen voor . Is dit anders te doen? Er spelen meer belangen mee. Samen de schouders er onder.
Arie legt uit dat er bepaalde problemen liggen. Er ontstaat een discussie. In de camping sector zit een verkaveling . In het natuurgebeuren zijn nog mogelijkheden van aanpassingen.
Uniekheid van de polder behouden. Nu een miljoen voor de ontwikkeling. Hoe mogelijk het in stand te houden.
Wat is er optegen het oude bestem.plan en aanpassing door te voeren?
Voorbereidingsbesluit nog een jaar verlengen. Dit heeft allerlei praktische bezwaren
6. Verleggen Havendam en de consequenties voor Natura 2000
Gemeenteblad Verleggen Havendam en de consequenties voor Natura 2000.pdfLees voor

Raadsbesluit Verleggen Havendam en de consequenties.pdfLees voor

Havenkom uitbreiding en natura 2000
Guus geeft enige uitleg over de haven
Een aantal bottelnecks. Dam verleggen een optie?
Probleem dam verzwakt
Antwoord college compenseren natura 2000.
Te hoge kosten dam te verleggen.Geen waddenfonds mogelijk. Geen maatschappelijk belang.Wij missen een goed plan. Er is geen urgentie en geen geld! Hier zit een belangrijk punt. Haven terug naar het rijk. Zie ook projectvoorstel herinrichting havengebied Terschelling
Er komen diverse onderwerpen ter sprake.
Betonningsloods, dam uitbreiding  ook de MER speelt een bepaalde rol. Div. Scenarios passeren de revue.
In feite terug naar een structuurvisie.

7. Begraafplaatsennotitie
Gemeenteblad Begraafplaatsennotitie.pdfLees voor
Raadsbesluit Begraafplaatsennotitie.pdfLees voor
Begraafplaatsennotitie.pdfLees voor
Reactienota Begraafplaatsennotitie.pdfLees voor
Korte inhoud: in de zomer van het afgelopen jaar heeft de conceptnotitie
beheer Algemene Begraafplaats Longway ter inzage gelegen. Er is een
aantal reacties op binnen gekomen. In de bijgevoegde reactienota wordt
daarop ingegaan.
Kopen van rechten op begraafplaats moet worden opengebroken enz. Dus wordt er gesproken over onbepaalde tijd. Rechten hoe geregeld? Verantwoordelijkheid bij de burger. Er worden aantal spelregels besproken.
8. Begroting 2013
Gemeenteblad Begroting 2013.pdfLees voor
Raadsbesluit Begroting 2013.pdfLees voor
Begroting 2013.pdfLees voor
Begrotingskrant komt in de bus . Verzocht te mailen naar pbt als er vragen zijn. Er komt een aparte vergadering voor deze begroting. Guus schildert de toekomstverwachting.
Heffing groter en minder subsidie.
9. Beleidsplan politie
Gemeenteblad Beleidsplan politie.pdfLees voor
Raadsbesluit Beleidsplan politie.pdfLees voor
Beleidsplan politie.pdfLees voor
Korte inhoud: de raad krijgt gelegenheid te reageren op het het Regionaal
Beleidsplan 2013-2014 Noord-Nederland van de politie.
Er komt nu een nationale politie. Groningen wordt het hoofdkantoor. Gemeente blijft betrokken. Maar burgemeester krijgt steeds minder bevoegdheid.
Waddeneilanden krijgen een aparte status.
Strandrijnotitie
AD behoorlijke communicatiestoring met burgemeester. Dit moet goed worden uitgesproken.
Totaal aantal vergunning in een grote pot
Vorig jaar kregen niet alle eilanders een vergunning . Nu wel. Het stond al vooraf in de Terschellinger. Voorstellen in de wind geslagen. Wij brengen het in de raad. Hoe vergunningen kunnen worden aangevraagd.
In dit kader ook de subsidie aan Oerol niet juist.
Ook hier is te snel gepubliceerd Sponsering ook niet duidelijk. Bij de begroting komt het ter sprake.
Subsidie niet alleen garanderen. Ook van belang te weten hoe het geld wordt besteed..
Nog enige opmerkingen van uit het publiek.
Rondvraag.
Aanvraag over kamperen bij de boer. Ooit van de agenda gehaald. Waarom niet meer op de agenda gezet? Er is nu over dit onderwerp een afspraak op het gemeentehuis gemaakt. Voorgesteld bij de commissievergadering inspreken.
Horecanotitie tearoom hema. Toegezegd. Vorige fractie heeft dat beslist.
Worden subsidies aan waddenfonds gevraagd. Er zijn veel  plannen. Nog zeer onduidelijk hoe het gaat.
Haven en overname? Waarom haven niet terug naar overheid?
Uitleg gevraagd over hoe de begroting tot stand komt.
Er wordt een sporthal voorgesteld. Herijking woz waarde. Er wordt nu aan gewerkt.
We hopen voor januari op te lossen.
Afsluiting

Er wordt nog een opmerking gemaakt over het voortreffelijk voorzitterschap.


Geplaatst

in

door

Tags: