Verslag openbare fractievergadering 31 augustus 2012

Verslag openbare vergadering 31 augustus 2012
Driemaster Midsland   Aanvang 20.00 uur
Aantalbezoekers 28

Voorzitter Roelof de Jong

Agenda van de RC wordt gevolgd.

1.Welkom
Voorzitter heet een ieder welkom.. Doet enkele mededelingen. Memoreert aan de vergadering van 30 aug. J.l.  in het Wapen over de Horecanota
Voor  deze vergadering heeft PBT diverse ondernemers uitgenodigd en extra uitleg te gegeven en vragen te stellen.. Uit de velen vragen blijkt waar de knelpunten liggen. Onze voorzitter geeft aan het prettig te vinden dat ook bij deze vergadering weer veel mensen zijn afgekomen. Het Rock en Roll weekend is dan ook geen belemmering.

2 t/m4 n.v.t.

5 Horecanota
J.Spanjer geeft een uitgebreid inzicht in deze nota, Het gaat er om het handhaven simpeler te maken. Dit komt niet altijd als zodanig over. Door de vele vragen blijkt ook wel de angst van ondernemers de verworven rechten te verliezen. Door de discussie die volgt geeft de wethouder aan zeker op specifieke knelpunten te letten en zonodig maatwerk te leveren. Ook op het gebied van sluitingstijden zijn veel onzekerheden  Over de indeling van de horecacategorieën zijn veel vragen gesteld, De beddenboekhouding komt ter sprake. Kortom er zal nog veel wek moeten worden verzet. Niet altijd blijkt het begrip voor de ondernemers van uit diverse organisatie( Horecaned. Buurtoverleg Gemeente. Ondernemersver. Enz). Juist dit knelpunt geeft grote irritaties en onbegrip. De campinghouders voelen zich gepasseerd.
Er zal zeker een overgangsregeling komen om e.ae.a. in goede banen te leiden

6. Startnotitie voor herziening bestemmingsplan Hoorn en  De Duunt
Het bestemmingsplan Hoorn is vastgesteld op 15 aug. 2000 en de Duunt op 29 maart 1994.
Op grond van de wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen eens in de 10 jaar worden herzien. De raad wordt nu gevraagd in te stemmen met de uitgangspunten voor een nieuw bestemmingsplan en in te stemmen met het procedurevoorstel.(Nota uitgangspunten d.d. 21 aug. 2012.)

7 Vaststelling bestemmingsplan West-Terschelling-Dennenweg (Brede School)
Op de zienswijze is door het college antwoord gegeven. Uit de reacties blijkt duidelijk dat er een dwingend karakter was in het buurt overleg. Bepaalde invloeden zorgden in de buurt voor een slechte communicatie. Het is jammer dat dergelijke invloeden er voor zorgen dat uiteindelijk grote vertraging ontstaat. De school daardoor duurder uitvallen en niet binnen de geplande termijn kunnen worden gebouwd . De toename van activiteiten en het verkeersplan is een zorg.

8 Verlegging  Havendam en de consequenties voor Natura 2000
Geen uitvoering zal worden gegeven aan het amendement van de CDA. Te duur en kosten MER en Natura 2000. Er is geen direct maatschappelijk belang. Het verleggen van de dam moet worden gecompenseerd. Het is een groot probleem. De haven blijft rommelig. Haven zou moeten worden verlegd. Allerlei sentimenten zullen blijven spelen. Er blijven veel ideeën.
De kosten zullen aanzienlijk zijn. Aanvoer goederen blijft discussie. Ook de 2e brug is prioriteit.
De voorzitter kapt deze discussie af omdat het de vergadering zal verzanden.
Beter is hier apart over te discussiëren als het onderwerp aan de orde komt.

9 rondvraag
J.Spanjer geeft inzicht over plannen betonning en de bijpassende problemen. Een aardige discussie ontstaat. Ook hier geldt dat er veel is te bereiken als partijen open staan en communicatie goed wordt geleid. De betonning blijft voor het eiland belangrijk.
Veel onderwerpen zijn aan de orde geweest het zal te ver voeren alles uitgebreid te verwoorden. De voorzitter sluit af en dankt de aanwezigen voor de positieve inbreng. Een noodzaak voor de politiek.
 


Geplaatst

in

door

Tags: