Openbare fractievergadering vrijdag 31 augustus 2012

Wij nodigen u graag uit voor onze openbare fractie vergadering.Deze vindt plaats in de DRIEMASTER in Midsland aanvang om 20.00 uur.
Wij volgen de agenda punten van de Raadscommissie 4 september

 

1   Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2   Vragenronde voor publiek

3   Vaststellen notulen raadscommissie 3 en 4 juli 201

4 a Mededelingen uit samenwerking VAST

4 b Overige mededelingen

5   Horecanota
    Korte inhoud: de concept-horecanota heeft alle procedures doorlopen. Er zijn 31 zienswijzen ingediend. Het college heeft op deze zienswijzen gereageerd in een reactienota. Het college biedt de horecanota aan de raad aan ter vaststelling.

6   Startnotitie voor herziening bestemmingsplan Hoorn en De Duunt
    Korte inhoud: de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Hoorn en De Duunt is een eerste aanzet tot een nieuw bestemmingsplan voor het dorp Hoorn en het recreatiegebied De Duunt. Een integrale herziening is noodzakelijk omdat de bestaande bestemmingsplannen hun actualiteit hebben verloren.

7   Vaststelling bestemmingsplan West-Terschelling – Dennenweg (Brede School)
    Korte inhoud: op het ontwerpbestemmingsplan zijn vijf zienswijzen ingediend. Het college heeft op deze   zienswijzen reacties gegeven. De raad moet het bestemmingsplan vaststellen.

8   Verleggen Havendam en de consequenties voor Natura 2000
    Korte inhoud: op verzoek van de raad zijn de kosten voor het verleggen van de havendam in beeld gebracht. Tevens krijgt de raad de kosten van het opstellen van de Milieu-effectrapportage (MER) hierbij.

9   Rondvraag voor raadsleden
    Korte inhoud: De raadsleden kunnen het college een korte vraag stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.
De rondvraag voor de raadsleden is vastgelegd in de Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie regelt. Deze verordening is te downloaden van www.terschelling.nl of in te zien bij de griffie van de raad.

Met vriendelijke groet ,

Bestuur Plaatselijk belang Terschelling


Geplaatst

in

door

Tags: