Voorjaars nota 2012

 

De mening en reactie  van PBT over de voorjaarsnota 2012

Bij het lezen van het gedeelte  algemeen maken wij ons als PBT zorgen over de korting bij de uitkering van het gemeentefond als de adressen met recreatie bestemming niet meegenomen worden,Geld dit ook voor adressen,Permanente bestemming, die onrechtmatig recreatief verhuurd? worden en woningen met een gedeeltelijke verhuur? ,dubbel nadeel ,niet in woningbestand en een extra korting,wel vallend onder de gemeentelijke voorzieningen.

1.2 Wet houdbare Overheidsfinanciën –Als prov,Waterschappen en gemeentes te maken krijgen met boetes,als deze investeringen plegen.Is er bekend hoe wij hier op Terschelling mee te maken krijgen ,door de verschillende grote projecten die er nog op de rails staan?   Deze vorm van belasting is je reinste diefstal van de centrale overheid,Het zelfde geld voor het centrale overheids bankieren,moet onze reserve daar ingeleverd worden? En wat kost het onze gemeente aan rente opbrengst.

Op blz 15 ontwikkelingen Reorganisatie, bij functie verandering  en verder ontwikkelen zal een adviseur van HRM adviezen en ondersteuning geven is dit structureel? Zijn hier afspraken over de hoogte van een bedrag gemaakt?

Daaronder wordt er nog gesproken over meerkosten reorganisatie ,zijn deze nog niet bekend? En waarom uit de reserve,is dit niet mogelijk uit de normale begroting?

Blz 16 Regionalisering Brandweer,Daar staat een zin positie Onroerend goed en Materieel  bestaat nog onduidelijkheid. Dit  gaat toch niet over de Gemeentelijke eigendommen?

Wegenonderhoud,Het zal lastig worden om met de huidige budgetten het kwaliteitspeil te handhaven !!! teleurstellend vind PBT temeer omdat de weg door Lies in zeer slechte staat is en ook verschillende fiets paden hoognodig aan onderhoud toe zijn,dit vraagt om maatregelen.

DAN DE VOORTGANG VAN HET COLLEGEPROGRAMMA

Blz 25 Bestuurlijke zelfstandigheid :In april 2012 heeft de provincie haar visie op de bestuurlijke inrichting van de Waddeneilanden gegeven.

Wij zijn blij met dit voorstel en hopen dat hier daadwerkelijk aan vast gehouden wordt ,maar ook signaleren wij de vaak wispelturige politiek in- den Haag- dus hoe zeker is deze visie?

Tevens vind PB ook  dat wij als gemeenteraad zelf als geheel eensgezind hier aan moeten werken en dat laatste dan ook zouden moeten uitdragen.

Dat er duidelijk verandering moet komen in de bestuurlijke  spaghetti waarin het wadden gebied als het ware  is verstrikt, lijkt ons een eerste vereiste. Als VAST zouden de eilanden zich ook nog meer als eenheid moeten presenteren.

 

BLZ 26 -Gaat over de reorganisatie  waar we als raad, maar nog meer als coalitie, uitdrukkelijk op hebben ingezet. Heb daarnet ook al op gewezen,

Dat we het eerste resultaat hiervan pas in 2013 kunnen verwachten stelt ons enigszins teleur. Een organisatie omzetten kost uiteraard tijd, maar een voorzichtig resultaat hadden wij nu al graag gezien.

Ook de benoemde relatie versterking bestuur en inwoners —Is deze periode aan gewerkt, hier had vermeld kunnen worden de geregelde intensieve bedrijfsbezoeken die dit college onderhoudt,  ook de pas gerealiseerde uitgebreide WA verzekering die de Gemeente voor alle vrijwilligers en eilander verenigingen heeft afgesloten, had hier benoemd kunnen worden. Twee punten die duidelijk bijdragen aan een versterking van de relatie bestuur/inwoners

Er is wel een minpuntje  in deze communicatie   het parkeren bij het Bram v Hol Stadion,veel overleg met de buurtschappen Klein Lies en Formerum, toezegging van de Wethouder en SBB  maar het komt weer niet rond ,een deuk in de  relatie burger /bestuur.

Over de  benoeming van de bezwaren commissie genoemd op de zelfde pagina  zijn wij als PBT altijd heel duidelijk  geweest: nogmaals bemensing uit eilanders!! wij wachten vol spanning af.

Blz 27 voldoen aan de Veiligheidsrisico’s: Aandacht voor Brandweer, Reorganisatie van de rampenbestrijdingsstructuur.  Natuurlijk vinden wij dit ook  uiterst belangrijk ,denk nog aan het incident  met een op’e rid wagen van enkele jaren terug en  de hulpverlening hierna.

Wel hebben wij onze vraagtekens bij de veiligheid op overvolle campings, zijn hier wel goede ramp scenario’s voor handen, denk maar aan nooduitgangen, moeilijk brandbare materialen en beplanting.  Is dit al in een plan aan de orde geweest?Hoe zijn de benoemde kwaliteit  eisen in deze voor onze gemeente?

Wat het punt  betreft over de inzet van  en het mede bekostigen van De brandweer in natuurgebieden, lezen we bij stand van zaken;!!! wordt op dit moment besproken met SBB in de ontwikkelagenda. NIET VERASSEND. Wij komen hier al in iedere voorjaarsnota als PB op terug en steeds dit zelfde antwoord, wij vragen ons dan ook af of er wel gesproken wordt en of die agenda er wel is?

 

Blz28 Wat betreft vastleggen dijkring  en de gevolgen hiervoor met betrekking waterschap en SBB: deze vorderen gestaag.  PB is ingenomen met de inbreng en de vastberadenheid waarmee de wethouder dit ter hand neemt.

Blz 29 Dat de ontwikkelagenda  polder vandaag  wordt gelanceerd is een goede zaak, het geeft de richting  aan voor de daarin genoemde sectoren en is mede een bouwsteen voor het bestemmingplan buitengebied en een nog te realiseren structuurplan, waar volgens PB niet snel genoeg mee kan worden begonnen.

Blz 30 begint met natuurregelgeving met voldoende ruimte voor de eilanders . PBT zal hier altijd naar blijven streven, wij denken in deze zeker ook naar het bijna heilige  strandrijden.

Wat ons wel opvalt in de rij van genoemde programma’s is dat we nergens de benoeming WERELD ERFGOED tegenkomen,

Wordt hier wel genoeg op in gespeeld door Terschelling en door VAST? Vergeten we hier iets? Het zou vreemd zijn als straks Nrd Holland of een andere provincie een Wereld erfgoed centrum opstart terwijl Terschelling  toch eigenlijk het episch centrum is in deze .Er liggen meerdere kapers op de kust of wordt hier is stilte aan gewerkt?

Wat het andere punt op deze BLZ aangaat het B&Y terrein en de daaraan gekoppelde uitleg aangaande de,,Stand van Zaken”- Over dit punt willen wij alleen afwijzend reageren op de absoluut on-eilandse  manier van handelen van de daar genoemde partijen, ook de positie van SBB wordt volgens ons daar  een te grote invloed toebedacht . PB  overweegt sterk met een voorstel te komen om de bestemming te behouden zo het  nu in het vingerende bestemmingplan  op die locatie wordt benoemd .

Daarnaast wordt invulling van de Dellewal  locatie genoemd. PB wil graag VOOR! er verdere initiatieven in de raad worden besproken dat een duidelijk beeld van omvang en volume ter plaatse zichtbaar worden gepresenteerd.

Met het beleid over afstoten gemeentelijk onroerend goed zijn wij het, mits voldaan aan de genoemde voorwaarden, eens. Wel zien we graag dat het z.g. scheef-wonen in gemeente objecten goed wordt gecorrigeerd.

Het overhoeken verkoop beleid: mee eens mits! het niet de structuur van gebieden en wijken aantast , Overhoekjes is de juiste benaming en akkoord, grond bezit past mits strategisch in het gemeentelijk pakket,VOOR verkoop inschatten of het event  later nog gebruikt kan worden voor weg verbreding of parkeer ruimte.

De genoemde handhaving op onrechtmatige recreatieve bewoning van permanente woningen moet volgens PB veel stringenter worden aangepakt !! De genoemde 10 stuks vinden wij te mager,zeker als we nu zelfs pas gebouwde invullocaties  zien die recreatief verhuurd worden.NOG maals wat zijn de gevolgen voor bijdrage uit gemeentefonds

BLZ 31 Dat door de inzet en betrokkenheid van de wethouder in prima samenwerking met de  DLG het beheersplan van de Grië  gestalte krijgt en klaar is voor een waddenfonds aanvraag , geeft de mogelijkheid om dit unieke gebied voor het eiland te bewaren. EEN gebied met een rijke cultuur historische geschiedenis, waar ook PBT zich volledig voor ingezet heeft.

We hopen dat ook het in ontwikkeling zijnde kwelderplan met de zelfde voortvarendheid kan worden aangepakt.

PB begrijpt dat de agenda’s overvol zijn en de bemensing beperkt,maar we vragen toch aandacht voor ons nationaal eilander product de cranberry. Meer aandacht voor deze bedreigde plant/bes zou op z’n plaats zijn.

De genoemde noodzakelijke  horeca nota ligt ter inzage, maar zal nog wel enig overleg en tijd en inzet vergen,

Het organiseren van een  vismarkt lijkt helaas niet haalbaar, dus kan wat PB betreft dan ook van de agenda—- Evenals het niet haalbare witte vlag project. Jammer dat hier een toch weer groot bedrag voor onderzoek mee was gemoeid.

Misschien is een korter, efficiënter, onderzoek in dit soort zaken in eerste aanzet verstandiger.

Blz 38 Nu even pas op de plaats voor het parkeer probleem oud West prima. Wel zouden wij vooruitlopend op de herstructurering  havengebied het parkeren op het haventerrein en de WB kade zo snel mogelijk  willen oppakken.

Het herstel en het verder optimaliseren van de haven kan volgens PB eigenlijk niet verder vooruit worden geschoven

Het zelfde geld  over de bereikbaarheidvan het eiland  men wijst natuurlijk op de concessie en ODC perikelen, maar de bereikbaarheid aangaande vaarwegen moet hierbij volgens PB ook worden betrokken.

Blz36- Campus en brede school zijn goed op de rail gezet door dit college en zal een verrijking zijn voor de eilander samenleving.

Het drank gebruik wordt nu hopelijk door de overheid ter hand genomen . Wel zou PB graag zien een veel strakker beleid op het gebruik en verhandelen van drugs.

Blz 38 Het optimaliseren van de Hippisch sport is op de goede weg en belangrijk voor toerisme en de eilander samenleving. Maar dat er over de voortzetting en invulling van de manege in Hoorn nog nooit duidelijkheid is , doet afbreuk aan dit gehele plan en vraagt daarom op korte termijn om nieuwe Aktie

We zijn blij met  museum nota , doch over de genoemde locatie, de Betonningloods, maken wij ons zorgen. Hoe en wanneer is de mogelijke verwerving van dit object? Vooral over de interesse en bemoeienis van diverse partijen met betrekking tot dit gebouw verontrust ons.

PB wil graag op korte termijn duidelijkheid hierover.

 

 

Het genoemde Tiger complex: wordt door velen breed gedragen , het behoud  van dit  historische  complex is mede door inzet van veel vrijwilligers en de vereniging Schylge Myn Lanse en Gemeente een toevoeging aan het toeristisch product. Een bijdrage uit de pot plattelands projecten zal dit alles nog extra kunnen stimuleren.  

 

 

 

 

Al met al positief kritisch over deze voorjaarsnota,  er zijn door dit college en raad op vele fronten flinke stappen gezet die jammer genoeg nog niet altijd zichtbaar zijn voor de bevolking. PR en voorlichting is een punt waar nu te weinig aandacht aan wordt geschonken wij zien graag dat hier op korte termijn verbetering in komt.

PB is wel bezorgd over de terugloop van het aantal gasten dit jaar,vorig jaar hebben wij hier al voor gewaarschuwd en hebben wij al aandacht gevraagd voor meer promotie voor het eiland, dat dit geen directe gemeente taak is weten wij maar ondersteuning  vanuit het college in de stichting SMPT is wel een belangrijk punt. Dat dit jaar een goed doordachte reclame campagne  om Terschelling te promoten vanuit die stichting in enkele weken door een Aktie comitee werd onderuitgehaald is voor allen maar zeker voor de toeristische brance een  gemiste kans . 

 OOk zor gaat uit naar de toch starre verhoudingen die de laatste  tijd  opspelen in de raad, en de ongefundeerde kritiek van burgers Dit is een aanslag op de zo nodige cohesie binnen onze gemeente. Democratie is een hoog goed in onze maatschappij,regels bijbesluitvorming en handhaving horen hierbij.


Geplaatst

in

door

Tags: