Verslag openbare fractievergadering donderdag 28 juni 2012

Verslag openbare vergadering 28 juni 2012
`t Wapen van Terschelling aanvang 20.00 uur
Aantalbezoekers 20

Voorzitter Roelof de Jong

Agenda van de RC wordt gevolgd.

1.Welkom
Voorzitter heet een ieder welkom.. Doet enkele mededelingen. G.v.d. Beek heeft op eigen verzoek het bestuur verlaten. Zie onze site.Omdat onze wethouder op vrijdag de 29 juni is verhinderd vindt deze openbare vergadering een dag eerder plaats. De voorzitter vraagt nogmaals aan de vergadering rond te kijken voor prettige kandidaten voor onze partij en bestuur.
2 en 3 n.v.t.

4. Mededelingen uit samenwerking VAST
G.S, doet enige mededelingen over frequentie vergaderingen en de bevoegdheden van het Vast .De verhoudingen en hoe andere eilanden daar over denken. Texel keert misschien ooit terug in het VAST. Uit het betoog blijkt ook de conclusie dat Terschelling actiever moet worden op het energiegebied: zelfvoorzienend en duurzaamheid. Alhoewel duurzaamheid ook een bepaalde klank heeft die niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid.
4b nvt
5 Bijdrage Oerol
Onder bepaalde voorwaarden is de gemeente bereid in de periode 2013 t/m2016 de subsidie te verhogen naar € 100.000,-
De verhoging dient om te voldoen aan het criterium bijdrage lokale
overheden van het Fonds Podiumkunsten (FPK). Als de bijdrage van het
FPK niet aan Oerol wordt verstrekt dan zal de verhoging worden
heroverwogen. Ondernemend Terschelling zal zeker € 200.000,- moeten bijdragen. Er zal moeten worden nagedacht worden over de toekomst van het Oerol.
De Rijksbezuiniging van af 2013 zal een belangrijke rol spelen.
De vergadering snapt slecht hoe het land van subsidies werkt. Men vindt het al gauw “broekzak vastzak politiek”. Terschelling verdient er aan.

6 Voorjaarsnota 2012
Er is een duidelijke tendens naar lagere bijdragen  voor het gemeente fonds. Gelukkig is er nog reserve. Inkomsten gemeentefonds zijn redelijk hetzelfde gebleven. Maar er is wel ongerustheid als bezuinigingen dieper gaan snijden. Belang rijk is het de vinger aan de pols te houden. Het coalitieprogramma wordt goed uitgevoerd.
7 Ontwikkelplan Terschellinger polder
In 2011 is hard gewerkt aan het ontwikkelplan Terschellinger polder. Invulling aan een gezamenlijke aanpak op het gebied van landbouw. natuur en landschap, recreatie en waterhuishouding. Van belang zijn de diverse projecten als:
Kavelruil, Drinkwaterwinning, Financiële analyse,Clusters kavelruil landbouw en recreatie,
Instellen gebiedscommissie.
Het is vooral plannen te ontwikkelen die in de komende jaren ingepast kunnen worden in de ontwikkeling  buitengebieden. Er zijn verschillende zoekgebieden vast gelegd. Het is een fundament voor de toekomst.
8 Locatiekeuze campus
Er is een eerste gesprek geweest met de provincie. De bouw van de nieuwe campus  en de woningbouw  in het gebied tussen de bestaande woningbouw en de geplande campus is in strijd met het bestemmingsplan.
Voorgesteld wordt om een bestemmingsplan op te stellen op basis van een
stedenbouwkundig plan voor het betreffende gebied. Het voorontwerp van het
bestemmingsplan zal worden gebruikt voor overleg met de besturen van
betrokken overheden en andere belanghebbenden. Daarna wordt een
ontwerpbestemmingsplan opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met het
overleg over het voorontwerpbestemmingsplan. De gemeenteraad wordt gevraagd
het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven om in procedure te brengen.
De provincie heeft gekozen voor locatie 4. Het is de meest voordelige locatie met de minste kosten. Andere locaties zijn ongewenst en veel meer kosten. Voor de woningbouw en de campus moet worden gecompenseerd. Hiermee is een bedrag van rond de € 150.000 mee gemoeid.

9 Jaarverslag handhaving omgevingsrecht 2011
verder geen mededelingen.. Zie het verslag . Dit wordt jaarlijks gemaakt.

10 Minimabeleid 2013
Jaarlijks worden de percentages voor de ondersteuning minima aangepast. Regelingen worden per jaar opgesteld. Terschelling zit qua hoogte in de middenmoot met de uitkeringen..
Er wordt niet veel aangevraagd. Veel blijft liggen. Het zal een hamerstuk zijn.

11 Rondvraag

Vragen over het ziekenvervoer dit moet over naar de ANWB.
Er wordt een vraag gesteld over bepaalde verharding. Hier moet wel een omgevingsvergunning voor zijn.
In het gemeente huis vindt een reorganisatie plaats. Er wordt hierover enige toelichting gegeven. De zogenaamde derde laag wordt er uitgehaald. Er komen nog berichten. De komende jaren wordt de overheidsorganisatie geheel anders. Er wordt veel samenwerkingsverbanden aangegaan, Externe bureaus zullen minder worden ingeschakeld. Overcapaciteit zal moet worden verdeeld..
Veel onbegrip over behandeling van onze gasten i.z het spel tussen Doeksen en EVT.
Ook de strategie komt aan de orde. Er zal toch eens goede oplossingen moeten komen in dit hele verhaal.Misschien moeten ondernemers eens goed naar zich zelf kijken. Het gaat altijd om de gasten die wij op ons eiland krijgen. Belangen moeten eens echt als belangen worden bekeken.
Ook het B&Y terrein komt aan de orde. Deze materie is al net zo ondoorgrondelijk en langdurig . Onverzettelijkheid is ook hier aabn de orde. Het is opmerkelijk dat de mooiste stukjes Terschelling er zo bedorven bij liggen.. De toelichting over dit gebiedje is moeilijk en lijkt wel oplosbaar als partijen de echte belangen willen zien.
De voorzitter sluit deze late discussie af .


Geplaatst

in

door

Tags: