Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Verslag voorbespreking Plaatselijk Belang Terschelling

OPENBARE VERGADERING 27 SEPTEMBER LANDBOUWSCHOOL LIES

Aanwezig 20 personen

De agenda van de raadscommissie van 1 oktober 2013 wordt besproken.

Van het bestuur van PBT is alleen de secretaris Rein Borneman aanwezig, bijgestaan door Arie Doeksen fractievoorzitter PBT. Voorzitter Roelof de Jong is afwezig i.v.m. zijn werk in het buitenland. Op deze avond zal de secretaris het voorzitterschap op zich nemen.

1. De voorzitter geeft een inzicht in de ontwikkelingen op politiek terrein. De sfeer is zeer positief. Er is duidelijk dat voor veel leden en belangstellenden het niet duidelijk is waarom onze partij in zwaar weer zit. Nogmaals wordt aangedrongen om vooral aanwezig te zijn op de aanstaande vergadering van 4 oktober in 't Wapen. Misschien wordt daar duidelijk waarom het vertrouwen in de beste mensen onder druk staat. De voorzitter legt in duidelijke bewoordingen uit hoe altijd de samenwerking is geweest. Ook de aanwezigen bevestigen dit. Vervolgens zijn de verschillende agendapunten afgehandeld. Voortdurend ligt er de sfeer van ongeloof. Voor onze vaste bezoekers voelt het als een onwerkelijke situatie.

2 t/m 3 n.v.t.

4. Mededelingen over VAST (Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling). Over het samenwerkingsverband VAST zijn tot nu toe weinig mededelingen gedaan. Er wordt uitgelegd hoe dit komt. De voortdurende veranderingen in het politieke landschap zijn moeilijk bij te benen. Te veel wetten en regels leiden tot problemen bij bestuuur en raad. Toch is het boeiend als je wilt werken aan de inzichten. Door te veel afleiding elders is het door Guus S. niet altijd goed gevolgd. Het VAST wordt onvoldoende begrepen door het publiek. Een aantal keren hebben wij hierover met Guus S. gesproken. Het VAST is van belang in het gezamenlijk overleg tussen de waddeneilanden. Door het vertrek van de heer S. uit onze fractie zijn we de verbindingen met VAST tijdelijk kwijt.

5. Concept samenwerkingsovereenkomst uitbreiding Hotel Schylge. Ook bij dit onderwerp blijkt hoe belangrijk de coalitie is. Nu de slagkracht verloren is kunnen we door duidelijke informatie de politiek misschien overtuigen waar de valkuilen zitten. Ervaring is nodig om dergelijke plannen goed te doorzien. Voortschrijdend inzicht en kennis zijn nodig om de politiek hierin goed te begrijpen. Historische kennis is van grote waarde. Arie Doeksen geeft inzicht. Dinsdag 1 oktober geeft hij uitleg in de raad.

6. Uitvoering bestemmingsplan Westerkeijn. Door de verminderde politieke invloed zijn we volledig afhankelijk van de andere raadsleden op dit terrein. PBT zal trachten uitleg te geven hoe in samenhang met dit onderwerp natuurwaarden elders in stand kunnen blijven. Gebrek aan inzicht is ook op dit terrein de grootste tegenstander.

7. Herinrichting van de omgeving van het zwembad (klimbos en ontsluiting kampeerterrein). Over de ontsluiting zijn nog wat onduidelijkheden. Op zich is PBT niet tegen.

8. Jaarverslag Hús en Hiem. Er is veel over te zeggen. Niet altijd is het nut van deze organisatie voor ieder duidelijk. PBT vindt dat een dergelijk orgaan mag verdwijnen. Maar toch zijn er diverse tegenpolen die vinden dat H&H moet blijven.

9. Begroting 2014. We zullen hierover in samenspraak met de auditcommissie vragen stellen en suggesties doen.

10. In de rondvraag zijn de ontwikkelingen nogmaals aan de orde geweest. Nogmaals heeft Arie Doeksen benadrukt dat de vergadering van 4 oktober van belang is voor de toekomst van onze partij. Toch blijft steeds de indruk aanwezig dat niet voldoende wordt beseft dat onze partij van groot belang is voor onze eigen identiteit en de toekomst van ons eiland. Het is niet duidelijk met welke intentie de initiatiefnemers de ledenvergadering van 4 oktober hebben georganiseerd en niet hebben willen wachten tot 21 oktober. Nogmaals benadrukken wij het belang van uw aanwezigheid.

De voorzitter sluit af.