Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Verslag openbare fractievergadering 2 maart 2012

Verslag openbare fractievergadering 2 maart 2012
`t Wapen van Terschelling aanvang 20.00 uur

Aantalbezoekers 30 

Afwezig R.de Jong en R.Hoeve en G.Schweigman
Voorzitter opent de vergadering en merkt op dat de opkomst groot is. Enige huishoudelijke mededelingen volgen.

De aanstelling van Marius Pals . A.D geeft een toelichting Commotie binnen partijen. Er loopt een handhaving. M.P. weet waar het over gaat hij zit zelfs in de com. Beroep en bezwaar.. Met coalitie moeite hoe de procedure tot stand komt. In de raad gaan opmerkingen worden geplaatst. Integriteit wordt aan de orde gesteld. Kwestie M Pals. Wethouder legt uit. Juridisch steekspel
Amendement over de haven ingediend. In 2009
hetzelfde amendement ingediend. AD geeft uitleg.
Waterschap en verkiezing in de Buren lijkt niet juist.
Ontstemd over deze werkwijze.

WOZ waarde te hoog.Info avond met de taxateur. We raden aan bezwaar in te dienen.
Dinsdag vervolg.
De agenda van de RC van 6 maart a.s. wordt zoveel mogelijk gevolgd.

1 t/m 3 n.v.t.
4 Mededelingen uit samenwerking VAST

Door de afwezigheid van G.S waren er geen verdere mededelingen.
5 Horecanota
Korte inhoud: het college heeft een nieuw horecabeleid laten opstellen. Hierover is uitgebreid overlegd met belanghebbenden. Het college vraagt de raadscommissie of de conceptnota de inspraak in kan.

Behoefte om nieuw horecabeleid vast te stellen .
Markt verandert. Wanneer horeca en wanneer detailhandel. Aantal mensen uitgenodigd. Breedschalig overleg. Op korte termijn in de inspraak
Hoe passen we nota aan. Volgend jaar vaststellen nota.
Geen ruimte voor nieuwe vestigingen. Wel uitbreiding en verandering in de markt. Strandpaviljoens mogen blijven staan daardoor hele jaar exploitatie.
Regels vereenvoudigen. Omzetting voor markt aanpassingen dan flexibeler.
Kantines op camping duidelijkheid belangrijk. Handhaving eenvoudiger.
Vanuit de raad zullen er nog wel wijzigingen te komen. Nieuwe ontwikkelingen van belang.
Dinsdag wordt er nog niet over beslist. Concurrentie is geen argument voor bezwaar. We verwachten dat het in procedure komt. Het is een moeilijke materie en zeker zullen niet alle partijen tevreden worden gesteld.
6 Aanpassing Commissie Beroep en Bezwaar

Korte inhoud: de raad heeft in 2006 besloten de samenstelling van de Commissie Bezwaar en Beroep te wijzigen. In eerste instantie is getracht tot een gezamenlijke CBB voor VAST te komen. Nu dat niet gelukt is, dient de raad de CBB aan te passen.

Lokale kennis van belang. Moet vervangen worden. Verjonging van belang. Er zouden 3 leden inkomen.geen raadsleden maar het lid mag wel lid zijn van politieke partij. Van elke partij één. Zoals wij er over denken. Er zal wel discussie over komen wij vinden dat er meer leden zouden moeten zijn.
Brede school eind 2013 gereed. Op plek van margriet school een gebouw van 3  half miljoen.
Twee bezwaren van zomerhuisje en iemand die wil invullocatie
Onderaan duin. Genoemd de naam H.Gorter. Dit verhaal sterk veroordeeld in de vergadering.
H.G wel uitgenodigd voor toelichting maar hij is niet aanwezig.
 

 

Rondvraag
Algemeen

Functioneren gemeenthuis. Onderzoek naar organisatie
Conclusie andere structuur anders georganiseerd.
Vergunning en handhaving loopt niet goed. Wordt later geclusterd. Cultuuromslag van belang. Veel dingen gaan niet goed. Tot de zomer tijd om te veranderen. Geeft veel onrust. Zowel onder- als bovenin de organisatie.Aansturingen moeten beter gaan. Samenwerking niet altijd even soepel. Managementteams gaan er tussenuit.
Het eiland moet zelfstandig blijven. De juiste plaats voor de juiste man. Grote veranderingen door ander Haags beleid. Hoger opgeleiden van belang. Veel zaken kunnen ruis op de lijn veroorzaken. Kwaliteit van belang anders onder Harlingen of een ander gemeenten. Deze organisatie geeft kosten. Noodzaak voor de toekomst.
Er gebeurt veel. Kan dit apparaat alle taken doen?
Wat besteed je uit en wat blijft in eigen huis? Omrin wordt als voorbeeld gegeven. Onderzoek blijkt niet toereikend.
Gemeente controleert. Dan kun je taken uitbesteden.
Jachthaven: volgens rapport goed beoordeeld. Cijfer 7.
Klankbord campus. Wethouder geeft toelichting op kritiek .
Brief 28 feb Veste gaat zaak regisseren. Veste gaat niet werken met klankbordgroep.
Inloopdagen is het substituut. Veste gaat dit verder organiseren. Er moet iets gebeuren . Anders loopt de school gevaar. Uittreding uit de Aedes juridisch afgedekt als dit zou gebeuren. Nu ligt het bij het Europese hof.
Door EHS weinig mogelijkheden.We hebben een aantal locaties 4 stuks. Studie doen naar deze locaties. Provincie geeft 2bureaus aan. College keuze gemaakt dat de Veste dit gaat uitvoeren. Zij willen geen klankbordgroep. De inloopdagen komt hiervoor in de plaats. Daardoor bredere mening. Verslagen geven duidelijkheid over deze vergaderingen. Democratischer dan een klankbordgroep. Ruimte voor iedereen.
Aan het eind van het verhaal kan altijd nog bezwaren worden ingediend. Wij moeten het terrein aan de Veste bouwrijp opleveren.
Kritiek op de brief. Toppunt van harkerigheid.
De raad had allang besloten dat de Veste het traject zou doen. Zie brief
Bewaking op west wordt nog gepraat.wethouder weet niet of het lukt.
Omrin jachthavenvuil en clippers. Er zijn nog problemen over de afvalstromen van deze branche. Misschien zijn ondernemerspasjes een oplossing.
Waar ligt het draagvlak voor waterkering. Waterkering moet storm en waterhoogte tegen houden van ruim 4 m.Oostkant een uitbreiding voor de waterkering, zoetwaterbel moet daar beschermd worden. De waterkering moet buiten deze bel en gebieden lopen. Zoutwater moet uit het duin kunnen weglopen. Draagvlak voor een keuze onder de bevolking. Welke keuze: kunnen wij met hun plannen mee eens zijn. Dus gefundeerde kijken naar dit onderwerp. Veiligheid en natuurbelangen nu te sterk van belang. Wettelijke garantie voor duingebied en zoet waterbel.
POK buitenste ring Deltacommissie. Hierbij een concept volledig verlaten van basis kustlijn.
Wij hebben zo geen zeggenschap meer over het kustbeleid.
Men kiest zogenaamd voor dynamiek. Provincie moet ons steunen. Buitenste duinenrij als waterkering. Miljoenen M3 verdwijnen nu zo in de zee. Het is moeilijk alles op elkaar af te stemmen. Moeilijk te zeggen hoe de hazen gaan lopen. Over de bel niet grootste zorg. Niemand verantwoordelijk voor de zeereep. Zou primair moeten zijn
We moeten vooruit blijven kijken. Politieke partijen moeten op de voorlichtingsavond een duidelijk signaal afgeven. Het waterprobleem wordt uitgebreid besproken. Het gaat om een visie voor de toekomst. De waterleiding moet toch nog maar even blijven liggen.
Vluchtheuvels gevaarlijk zonder reflectie Landerum. Wordt eventueel aangepast.
Duurzame energie. Ambitie manifest. Er gebeurt nog te weinig .Er moet iets aan gedaan worden.
Duurzaam energieteam. Het is niet los te trekken.Zonne-energie is toch ook veel mee te doen.
Het ambtelijk apparaat heeft te weinig capaciteit. Er zou een partner moeten worden gezocht. Met green choise te weinig gedaan. Als raad komen wij er niet doorheen.
Suggestie met Delft te werken. Studenten meer in te zetten. Het Waddenfonds kan dienen als belangrijk. Plannen zijn er voldoende. Wij hebben In den Haag te weinig invloed.
Vergunningen vaak te duur. Zeevaartschool zou met de in en uitgaande stromen iets kunnen doen enz.
Ondergrondse omrin. Op de zwarte weg is een bak gemaakt op de plaats waar trap komt.
Wethouder geeft toelichting over ondergrondse weerstanden. Daardoor kan de bak wel eens op verkeerde plaatsen. Op de haven wordt de container er uit gehaald bij hoog water.Voorzitter sluit af en geeft aan dat er 12 maart een ledenvergadering is.
.