Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare fractievergadering vrijdag 28 september 2012

Graag nodigen wij u uit voor de Openbare fractievergadering op vrijdag 28 september om 20.00 uur in Het Wapen van Terschelling.
Wij volgen de agenda van raadscommissievergadering van a.s.
2 oktober en wat verder ter tafel komt.

Met vriendelijke groet Bestuur Plaatselijk Belang Terschelling

Agenda Vergadering Raadscommissie 02-10-2012

 

1   Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2   Vragenronde voor publiek
    Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden.

3   Vaststellen notulen raadscommissie 4 september 2012

4 a Mededelingen uit samenwerking VAST

4 b Overige mededelingen

5   Startnotitie voor herziening bestemmingsplan Polder
    Korte inhoud: de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Polder is een eerste aanzet tot een nieuw bestemmingsplan. Een integrale herziening is noodzakelijk omdat het bestaande bestemmingsplan zijn actualiteit heeft verloren.

6   Verleggen Havendam en de consequenties voor Natura 2000
    Korte inhoud: de raad heeft op 28 februari 2012 een amendement aangenomen waarin uitbreiding van de havenkom wordt aanbevolen. Het college heeft de consequenties hiervan beoordeeld. Daarnaast zijn de consequenties voor Natura 2000 van dit alternatief in beeld gebracht.

7   Begraafplaatsennotitie
    Korte inhoud: in de zomer van het afgelopen jaar heeft de conceptnotitie beheer Algemene Begraafplaats Longway ter inzage gelegen. Er is een aantal reacties op binnen gekomen. In de bijgevoegde reactienota wordt daarop ingegaan.

8   Beleidsplan politie
    Korte inhoud: de raad krijgt gelegenheid te reageren op het het Regionaal Beleidsplan 2013-2014 Noord-Nederland van de politie.

9   Rondvraag voor raadsleden
    Korte inhoud: De raadsleden kunnen het college een korte vraag stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.
De rondvraag voor de raadsleden is vastgelegd in de Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie regelt. Deze verordening is te downloaden van www.terschelling.nl of in te zien bij de griffie van de raad.