Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

infoavond 06-09-2013

 

De vergadering is bijeen om een toelichting te geven op de ontwikkelingen van afgelopen weken.

In de raadsvergadering van woensdag   28 augustus 2013

hebben de raadsleden G.Schweigmann en G Bos te kennen gegeven niet meer voor PBT in de raad te willen zitten.  Een duidelijk motivatie hiervoor is niet afgegeven. Zij willen lid blijven van PBT. Zij vormen  samen een tweemansfractie. Inmiddels zijn de beide heren geschorst als lid van onze vereniging. Ook mevrouw Monique de Boer is geschorst. Het bestuur is van mening dat genoemde personen de partij ernstige schade hebben berokkend. Door hun actie is het niet meer mogelijk onze doelstellingen te realiseren. Acht jaar werk is door koppig inzicht overboord gegooid. Van de hr Schweigmann hadden wij verwacht dat hij de coalitie in stand zou houden. Door invloed vanuit de achterklap heeft hij zich laten overtuigen toch met de hr Bos uit de fractie te stappen. Het bestuur heeft verschillende pogingen gedaan de heren tot rede te brengen.

Onder de huidige omstandigheden is het niet meer mogelijk optimaal politiek te bedrijven. We hebben de meerderheid in de Raad verloren. De consequenties van het uittreden zijn desastreus. Onze wethouder en raadslid zijn volledig monddood. In de afgelopen periode hebben wij veel bereikt. 80% van ons programma is gerealiseerd. Een programma samen met u vastgesteld.Door hard werken is veel kennis en ervaring opgebouwd. De partij heeft in de loop der jaren veel nieuwe leden er bij gekregen.  Het bestuur en raadslid Doeksen concludeerden dat spanningen toenamen omdat het niet eenvoudig was met de genoemde heren samen te werken. De hr Schweigmann liet nog al eens verstek gaan. De heer Bos wekte veel spanning op door te weinig ervaring.Teksten bleken te ingewikkeld. Regelmatig bracht hij onze politiek in gevaar. Het kostte de Hr Doeksen de grootste moeite deze ongeleide projectielen te sturen. Vanzelfsprekend ging daardoor de meeste invloed uit van de hr Doeksen en de hr.Spanjer. De leden hebben nooit hiertegen bezwaren gemaakt. Juist het aantal bezoekers op onze openbare vergaderingen deden ons begrijpen dat er veel vertrouwen was. In persoonlijke gesprekken heeft de hr S. aangegeven en bekend dat het een lang proces is de politiek te doorzien.

Met de verkiezingen in het vooruitzicht is het onbegrijpelijk dat deze zet is gedaan. Ongetwijfeld was de uitkomst van de verkiezing eerlijker geweest dan onduidelijke malversaties in deze fase van de strijd. De partij is nu niet meer in staat te besturen. Wij zijn nu afhankelijk van vage uitkomsten.

In een brief aan het bestuur wordt er door de leden geeist dat er binnen 4 weken een ledenvergadering  wordt gehouden. Zij stellen dat ze meer dan tien procent van de leden vertegenwoordigen.  Het is door het te vroeg 

 

 

vertrek van Cees Rijf  en de schorsing van Monique de Boer onmogelijk een vergadering binnen deze tijd te organiseren.

 

U begrijpt dat er veel werk moet worden verzet om weer enigszins vaart te krijgen in de partij. Dringend verzoeken wij u rond te kijken voor nieuwe leden in het bestuur en op kandidatenlijst voor de Raad.

 

In de 8 jaar dat de hr Doeksen en Borneman samenwerkten  is er veel kennis opgebouwd. Samen met de inzichten van Jort Spanjer hebben wij een goed team . De voorzitter en vice voorzitter wisselden elkaar af. Monique beheerde de site uitstekend.

Het is dan ook jammer dat de hr Rijf is afgetreden. Aanvankelijk was de bedoeling van de hr Rijf om tot de verkiezing te blijven zitten.

Wij zijn van menig dat kennis en kunde beter is dan de achterklap.Voor de toekomst hebben wij alle vertrouwen. Nogmaals politiek is mensenwerk en wij hopen met uw steun de goede mensen aan ons te kunnen binden.

Voor de komende weken zullen wij trachten de maatschappelijke organisaties die van ons een brief hebben gekregen als nog te bereiken voor een goed gesprek. De motivatie die hieruit voortkomt zullen wij inzetten voor het verkiezingsprogramma. Inspiratie zullen wij goed kunnen gebruiken. Wij blijven overtuigd van de harde noodzaak, onze partij in stand te houden. Steeds vaker blijkt dat juist plaatselijke partijen van groot belang zijn. In deze tijd zal het centraal gezag de eigen lijnen vervagen.

Een plaatselijke partij heeft meer oog voor de bijzondere identiteit.

De politieke partijen kijken jaloers naar het grote aantal bezoekers op onze openbare vergaderingen. Behoefte is er om in informeel gezelschap politieke items te bespreken. Er zijn vele uren gestoken in de bestemmingsplannen; de bezwaren die er nu voor zorgdragen dat er zoveel misverstanden zijn, komt door de complexiteit en misschien niet altijd de goede beslissingen uit het ver verleden.

Gezien het feit dat er heel veel op het politieke spel staat is het nogmaals onbegrijpelijk dat deze ontwikkeling zo heeft kunnen plaats vinden.

Wij hopen dat goede mensen ons willen steunen om de partij te profileren en te brengen naar de verkiezingen, dit  i.p.v. elkaar te beschadigen.

Helaas heeft de hr Spanjer zich ziek gemeld. Het is treurig dat zo'n mooie partij verloren zou gaan door negatieve elementen.

Tot slot de schorsing rechtvaardigen wij omdat de doelstelling waarvoor de vereniging is opgericht, doorkruist wordt door de genoemde leden. Het gaat te ver om te stellen dat er sprake is van een onrechtmatige daad of juridische relevantie. Het is vanzelfsprekend dat leden die op deze wijze optreden geen aanwinst zijn voor de partij.

Het is niet de bedoeling dat de spelregels onder een vergrootglas worden gelegd.

 

 

Voor ons bestuur is het niet mogelijk de vergadering binnen 4 weken te realiseren. Er is van arrogantie geen enkele sprake.

Op de vergadering heb ik de heren P.Smit en E. van Dieren rechtstreeks aangesproken. Aan de hand van een door hen samengestelde lijst hebben zij aangetoond dat er voldoende mensen zijn die een vergadering eisen van het bestuur.

Meneer Smit en meneer van Dieren  u heeft voldoende mensen bij elkaar gekregen op deze lijst om een ledenvergadering  af te dwingen. Als u deze vergadering toch belegd zal dat het laatste brevet van onvermogen naar ons betekenen. Wij zullen dan waarschijnlijk niet aanwezig zijn. Wij zijn  er van overtuigd dat de waarheid ergens in het midden ligt. Wij vinden het een goede zaak dat de hr Bats daar duidelijk naar opzoek gaat. Maar mocht blijken dat de werkelijkheid heel anders ligt en niet zo scherp als u het voorstelt dan vraag ik af wie van u dan de excuses aanbiedt aan de beschadigde mensen. In deze geef ik u de overweging ook nog eens na te denken over het eigen handelen. Bovendien kunnen wij ons niet voorstellen dat alle leden uw denkwijze respecteren. Voorzitter ik zou het op prijs stellen als u deze avond beëindigd en dat u met mij en de heer Doeksen de vergadering verlaat opdat de leden kunnen discussieren over de voortgang van de partij. Nogmaals wij zijn bereid de draad weer op te pakken. 

Aan u de eer.