Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Uitnodiging openbare fractievergadering

Geachte PBT-leden,

Graag nodigen wij u uit voor de openbare fractie vergadering voor aanstaande vrijdag 28-08-2015.
Aanvang 20.00 uur bij Het Wapen van Terschelling te Midsland.

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen van het PBT-bestuur

3. Mededelingen vanuit de PBT-gemeenteraadsfractie

4. Punten van de a.s. Raadscommissievergadering dd. 1 september a.s.:
a. Besluitenlijst 29 juni 2015
Bijgevoegde documenten
• Nr 07 2015 Cie 29062015
• Bijlage inspraak Baai Dellewal
Bij dit agendapunt zou de PBT-fractie het standpunt van PBT, zoals verwoord op de PBT-website, aan de orde kunnen stellen.
b.  Lijst met toezeggingen
c. Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden
d. Herziene Kadernota 2015
De kadernota is het instrument waarmee het college uw Raad een overzicht geeft van de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren en onze beleidsvoornemens. Daarnaast wordt halverwege het jaar een actualisatie gegeven van de gang van zaken in het lopende begrotingsjaar. De kadernota is daarmee de opmaat naar de begroting van het volgende jaar, in dit geval het begrotingsjaar 2016.
e. Verordeningen (water)toeristen- en forenbelasting 2016
Voorgesteld wordt de verordeningen watertoeristenbelasting- en   toeristenbelasting 2016 vast te stellen. Daarnaast dient de verordening op de heffing en invordering forensenbelasting 2016 te worden vastgesteld.
De commissie wordt gevraagd een primair oordeel te geven.
f.  Beheersverordening Waddenzee en Noordzee
Er is voor de Waddenzee en Noordzee een Beheersverordening opgesteld. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het planmatig actualiseren van de bestemmingsplannen zoals dat is vastgelegd in de Startnotitie actualisering bestemmingsplannen 2014.Nu de inspraak en het overleg zijn afgerond kan de beheersverordening worden vastgesteld.
g.  Beheersverordening Bedrijventerrein Nieuwedijk West-Terschelling
Op 31 maart 2015 heeft de gemeenteraad besloten de ontwerp Beheersverordening bedrijventerrein Nieuwedijk ter inzage te leggen. Het plan heeft met ingang van 10 april t/m 21 mei 2015 ter inzage gelegen. In deze periode is een zienswijze ingediend.
h.  Groen Beleidsplan
Witteveen Groenprojecten en Advies heeft een Groen beleidsplan gemaakt wat past in een modulair Groentotaalplan. Deze Module Beleid heeft van 23 april t/m 4 juni 2015 ter inspraak gelegen. Reacties van bevolking en gemeenteraad zijn meegenomen en deels in het definitieve verwerkt en kan door de raad worden vastgesteld.
i.  WMO-vervoer 2016
In Noardwest-Fryslân (Vlieland, Harlingen, Franekeradeel, Menameradeel, Leeuwarderadeel en Het Bildt) wordt het Wmo-vervoer (collectief vervoer) gezamenlijk uitgevoerd. Omdat het huidige contract tot en met 31 december 2015 loopt, wordt momenteel een nieuw contract Wmo-vervoer door de Dienst SZW Noardwest Fryslân (Dienst SZW), in de vorm van een Europese aanbesteding, voorbereid.
Voor de gedetailleerde agenda en nadere info hieromtrent Raadscommissievergadering klikt u op onderstaande link.
http://www.terschelling.nl/politiek-en-bestuur/vergaderingen_3643/item/vergadering-raadscommissie_907.html

5. PBT-notitie inzake TS25 (bijlage)

6. W.v.t.t.k.

7. Rondvraag

8. Sluiting

Met vriendelijke groet
Bestuur PB Terschelling