Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare fractievergadering vrijdag 1 maart 2013

 Goeden dag

Bij deze willen wij u graag uitnodigen tot het bij wonen van onze openbare fractie vergadering op vrijdag 1 Maart 2013
Aanvang 20.00 uur in het Wapen van Terschelling.
Wij volgen de agenda van de aankomende raadscommissie.

AGENDAPUNTEN:

1   Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2   Vragenronde voor publiek
    Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden.

3   Vaststellen verslag raadscommissie 5 februari 2013

4 a Mededelingen uit samenwerking VAST

4 b Overige mededelingen

5   Ontwerp bestemmingsplan Hoorn – De Duunt
    Korte inhoud: het ontwerp bestemmingsplan Hoorn-de Duunt is klaar. Het kan ter inzage gelegd worden.

6   Evaluatie Strandbewaking
    Korte inhoud: sinds twee jaar verzorgt de KNRM de bewaking van de badstranden. Dit is nu geëvalueerd.

7   Verzoek verplaatsing kampeerareaal
    Korte inhoud: Aan de gemeenteraad is een brief gestuurd met daarin het verzoek medewerking te verlenen om het kampeerareaal van kampeerterrein Willemsplak (Hoorn) te   verplaatsen naar het terrein in aansluiting op vakantiepark Haantjes (Formerum - Noord). De gemeenteraad heeft het college verzocht om een raadsvoorstel.

8   Rondvraag voor raadsleden
    Korte inhoud: De raadsleden kunnen het college een korte vraag stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.
De rondvraag voor de raadsleden is vastgelegd in de Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie regelt. Deze verordening is te downloaden van www.terschelling.nl of in te zien bij de griffie van de raad.

Met vriendelijke groet

Bestuur Plaatselijk Belang Terschelling