Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare fractievergadering DONDERDAG 30 MEI 2013

Bij deze willen wij u graag uitnodigen tot het bijwonen van onze openbare fractie vergadering.
Door omstandigheden is dit op DONDERDAG 30 MEI aanvang 20.00 uur in ’t Wapen van Terschelling.
Wij volgen de agenda van de aankomende raadscommissie.

Met vriendelijke groet Bestuur Plaatselijk Belang Terschelling

AGENDAPUNTEN:

1   Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen
 
2   Vragenronde voor publiek
    Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden.

3   Vaststellen verslag raadscommissie 7 mei 2013
 

4   a. Mededelingen uit samenwerking VAST b.

4   b. Overige mededelingen

5   Inspraak en overleg bestemmingsplan campus
   Korte inhoud: Het voorontwerp bestemmingsplan heeft voor inspraak en overleg ter inzage gelegen. Het college vraagt de raad in te stemmen met de Inspraak- en Overlegnota en het college de opdracht te verlenen het ontwerpbestemmingsplan op te stellen en in procedure te brengen.
 
 6   Inspraak en overleg bestemmingsplan woningbouw plan West Aleta

    Korte inhoud: Het voorontwerp bestemmingsplan heeft voor inspraak en overleg ter inzage gelegen. Het college vraagt de raadin te stemmen met de Inspraak- en Overlegnota en het college de opdracht te verlenen het ontwerpbestemmingsplan op te stellen en in procedure te brengen.
 
7   Evaluatie strandrijden
     Korte inhoud: De evaluatie van het strandrijseizoen 2012-2013 is gereed. Het college stelt de raad voor op vergelijkbare wijze door te gaan.

8   Jaarrekening 2012
    Korte inhoud: Het college verantwoordt in de jaarrekening de inkomsten en uitgaven in het afgelopen jaar.

 
9   Rondvraag voor raadsleden
    Korte inhoud: De raadsleden kunnen het college een korte vraag stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. De rondvraag voor de raadsleden is vastgelegd in de Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie regelt.