Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare fractievergadering donderdag 28 juni 2012

             Terschelling 25-06-2012
Middels deze nieuws brief willen wij u graag uitnodigen voor de openbare fractie vergadering op DONDERDAG 28 JUNI om 20.00 uur te Midsland in het Wapen van Terschelling.De vergadering volgt de agenda van raadscommisie 3 en 4 juli 2012.Zie ook de advertentie in De Terschellinger.

Vergadering Raadscommissie 03-07-2012

1   Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen
  1. Agenda commissie 3 en 4 juli 2012

2   Vragenronde voor publiek
    Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden.

3   Vaststellen notulen raadscommissie 5 en 6 juni 2012
  3. Verslag raadscommissie 5 en 6 juni 2012

4 a Mededelingen uit samenwerking VAST

4 b Overige mededelingen

5   Bijdrage Oerol
    Korte inhoud: Oerol heeft gevraagd om een grotere gemeentelijke subsidie. Daarmee maakt de organisatie meer kans op een substantiële bijdrage uit het Fonds Podiumkunsten.
  5.a. Gemeenteblad Bijdrage Oerol.
  5.b. Raadsbesluit Bijdrage Oerol.

6   Voorjaarsnota 2012
    Korte inhoud: In de voorjaarsnota signaleert het college lopende ontwikkelingen en blikt het college vooruit naar de verwachte ontwikkelingen.
  6.a. Gemeenteblad Voorjaarsnota 2012.
  6.b. Raadsbesluit Voorjaarsnota 2012.
  6.c. Voorjaarsnota 2012 Terschelling.

7   Ontwikkelplan Terschellinger polder
    Korte inhoud: het voorliggende Ontwikkelplan Terschellinger polder biedt inzicht in het vanaf 2008 doorlopen proces en doorzicht naar de stappen die gezet moeten worden. Daarvoor worden in het ontwikkelplan zes projecten gepresenteerd die de komende jaren uitgevoerd moeten worden.Het college vraagt de instemming van de raad.
  7.a. Gemeenteblad Ontwikkelplan Terschellinger polder.
  7.b. Raadsbesluit Ontwikkelplan Terschellinger polder.
  7.c. OntwikkelplanTP_DEF17mei_lowres.

 

 

Vergadering Raadscommissie 04-07-2012

  
  1. Agenda commissie 3 en 4 juli 2012.

8   Locatiekeuze campus
    Korte inhoud: Er is een studie uitgevoerd naar een plek voor de bouw van een nieuwe campus voor het MIWB. Voorgesteld wordt in te stemmen met de locatiestudie en locatiekeuze.
  8.a. Gemeenteblad Locatiekeuze campus.
  8.b. Ecologische beoordeling bouwlocaties Campus Terschelling.
  8.c. Terschelling Campus.

9   Jaarverslag handhaving omgevingsrecht 2011
    Korte inhoud: Het college verantwoordt in het jaarverslag de handhavingsinzet op het terrein van het omgevingsrecht in het afgelopen jaar.
  9.a. Gemeenteblad Jaarverslag handhaving omgevingsrecht 2011.
  9.b. Raadsbesluit Jaarverslag handhaving omgevingsrecht 2011.
  9.c. Jaarverslag omgevingsrecht 2011.

10   Minimabeleid 2013
    Korte inhoud: de raad moet besluiten nemen voor 2013 over de normpercentages voor de zorgverzekering (AV Frieso) en de langdurigheidstoeslag. Verder over de hoogte van de kindbijdrage en gezinsbijdrage in het kader van de regeling Meedoen in de Samenleving.
  10.a. Gemeenteblad Minimabeleid 2013.
  10.b. Raadsbesluit Minimabeleid 2013.

11   Rondvraag voor raadsleden