Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Openbare fractievergadering dinsdag 6 november 2012

Graag nodigen wij u uit voor de openbare fractievergadering van vrijdag 2 november.
Wij volgen de agenda van de raadscommissie van 6 nov. A.s.
Op de agenda staan de volgende punten.

1. Agenda raadscommissie 6 november 2012.
1.a. Totale agenda raadscommissie 6 november 2012.

2. Vragenronde voor publiek
Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden.

3. Vaststellen notulen raadscommissie 9 oktober 2012 en raadscommissie Begroting 10 oktober 2012
3.a. Verslag raadscommissie 9 oktober 2012.
3.b. Verslag raadscommissie 10 oktober 2012.

4.a. Mededelingen uit samenwerking VAST
4.b. Overige mededelingen

5. Horecanota
Korte inhoud: de concept-horecanota heeft alle procedures doorlopen. Er zijn 31 zienswijzen ingediend. Het college heeft op deze zienswijzen gereageerd in een reactienota. Het college biedt de horecanota aan de raad aan ter vaststelling.
5.a. Gemeenteblad Horecanota.
5.b. Raadsbesluit Horecanota.
5.c. Nota horecabeleid Terschelling.

6. Nota bodembeheer
Korte inhoud: de nota beschrijft hoe de gemeente omgaat met het Besluit bodemkwaliteit, specifiek met grondstromen. De raad moet hoofdstuk 5, gebiedsspecifiek beleid, vaststellen. Het college stelt de raad voor de bevoegdheid tot het vaststellen/accepteren van de bodemkwaliteitskaart te delegeren aan het college.
6.a. Gemeenteblad Nota bodembeheer.
6.b. Raadsbesluit Nota bodembeheer.

7. Beantwoording vragen van raadsleden
Korte inhoud: op de lijst ingekomen stukken voor de raad van 25 september jl. stond een brief met 10 antwoorden op vragen die raadsleden in de maanden daarvoor gesteld hebben. De raad heeft op 25 september aangegeven in een raadscommissie met het college te willen debatteren over enkele van de antwoorden.

7. Antwoorden van B&W aan raad.

8. Rondvraag voor raadsleden
Korte inhoud: De raadsleden kunnen het college een korte vraag stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.
De rondvraag voor de raadsleden is vastgelegd in de Verordening die de vergaderingen van de raadscommissie regelt. Deze verordening is te downloaden van www.terschelling.nl of in te zien bij de griffie van de raad.

Wij stellen uw komst en inbreng zeer op prijs, zien dus uit naar uw komst.

Met hartelijke groet ,

Bestuur Plaatselijk Belang Terschelling