Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

Commissievergadering 5 juni 2014

Commissievergadering 5 juni 2014
Beste lezer,

Graag willen wij in de toekomst wat vaker gebruik gaan maken van onze nieuwsbrief Het is ons voornemen om u op deze manier op de hoogte te brengen wat er zoal door onze raadsleden is in gebracht.

Het betreft dan een korte samenvatting van de belangrijke agenda punten.

Commissievergadering 5 juni 2014.

Agenda punt 5: Formerum 7  Behandeld door raadslid Gossen Bos.

Voor ons ligt het Gemeenteblad met het voorstel:

Om geen medewerking te verlenen aan verzoek tot wijzigen van het bestemmingsplan wegens het ontbreken van planologische noodzaak.

Plaatselijk Belang vindt het iets te kort door de bocht, om zomaar met het college in te stemmen om niet mee te werken aan dit verzoek.

Het klopt, dat voor dit perceel het bestemmingsplan Formerum onherroepelijk is vastgesteld. Dat dit perceel de bestemming “Wonen” heeft. Ook klopt het dat de bestaande activiteiten van kleinschalige paardenhouderij binnen de bestemming Wonen mogelijk zijn. En dat de aanvrager Dhr. Doeksen, geen bedrijfsplannen heeft overlegd die wijzen op toekomstige uitbreiding van de activiteiten. En dat voor de aanvraag de planologische relevantie ontbreekt om een bestemmingsplanwijzigingsprocedure te doorlopen.

Maar om nu zomaar wel in te stemmen om wel medewerking te gaan verlenen om het bestemmingsplan te wijzigen, gaat Plaatselijk Belang ook iets te ver.

Je krijgt dan weer een at hok systeem en dat moeten we niet willen. Daarom moet er eerst een duidelijk beleid komen voor deze voorkomende gevallen.

Terschelling kent ook een groot aantal hobby en deeltijdboeren, vooral de vele paarden hier op ons mooie eiland draagt sterk bij het toeristisch product Terschelling, dat moeten we niet vergeten

En met de dierenwelzijnswet die eerdaags op stapel staat, lijkt het de fractie van Plaatselijk Belang van groot belang dat er op zeer korte termijn een duidelijk beleid wordt uitgezet hierover. Wij van Plaatselijk Belang hebben dat afgelopen jaar al eens in een commissie vergadering naar voren gebracht. Een duidelijk voorbeeld is de nota die de Gemeente Ameland hiervoor gemaakt heeft, de vraag is, kunnen we die nota ook overnemen voor de Gemeente Terschelling ? Of moeten we hier het wiel nog eens een keer uitvinden ?

Ook is er op 24 september 2013, een Motie van Dhr. Doeksen aangenomen met het onderwerp: ruimte voor hobby en deeltijdboeren, bestemmingsplan buitengebied polder.

Ons voorstel is, om deze motie zo snel mogelijk uitvoeren, zodat er duidelijk beleid komt voor hobby en deeltijdboeren. Iets wat er nu niet is en waar duidelijk behoefte naar is. M.b.t. de zaak Formerum 107 adviseert PBT nu geen beslissing te nemen, de zaak aan te houden totdat we wel beleid hebben en dan pas een beslissing te nemen in deze zaak Ik hoor graag van de andere fracties of u met dit voorstel kunt instemmen.

Agenda punt 7 Jaarrekening 2013. Behandeld door fractievoorzitter Guus Schweigmann.

Voorzitter,

We lezen in het gemeenteblad dat onze gemeente een negatief resultaat over 2013 hebben van € 495.195 zeg maar 5 ton.

Voorzitter volgens PBT is dit het slechtste jaar ooit geweest financieel gesproken. Want naast 1,2 miljoen meer uitgegeven te hebben dan aan inkomsten te hebben ontvangen ( zie bladzijde 12) hebben we ook nog eens 2,8 miljoen ( opbrengst verkoop Veste oude campus) uitgegeven aan kortlopende schulden, (schriftelijke uitleg afd. financiën n.a.v. vragen over besteding tijdelijke opbrengst oude Campus ). Volgens PBT dus 4 miljoen verlies i.p.v. 5 ton.
Graag horen wij van het college of dit klopt of dat we het mis hebben. Want als we even kijken op pagina 19 zie ik in beide meer jaren grafiek nergens een stijging van 2,8 miljoen.

Verder hebben we de volgende opmerkingen over het gevoerde beleid.

Bladzijde 12 onderaan Bijzondere Baten
Meer subsidie CNL dan begroot. Waarom wordt deze meevaller niet geboekt op de exploitatierekening van het CNL, waardoor het verlies CNL geen € 80.000 maar slechts € 40.000 wordt.

Bladzijde 13. Overschrijdingen structurele budgeten.

1) Gemeente werf overschrijding budget met € 80.000. Vz, PBT maakt bijna elk jaar opmerking over overschrijding van deze post en steeds belooft de gemeente beterschap. Naar onze mening is dit een structureel probleem geworden, waar de gemeente maar geen grip op krijgt.
We lezen op bladzijde: inkomsten lager dan begroot / inhuur derden hoger dan begroot/ hogere kosten door hogere inschaling medewerkers technische afdeling / hoger uurloon bij interne verrekening/
Allemaal structurele kosten die dus begroot konden worden.

2) Hogere loonkosten in huur personeel van derden € 60.000.
Geen goede budgetbewaking lijkt ons, want de afgesproken regel is dat eventuele inhuur van derden NIET hoger mogen zijn dan de loonkosten van niet bezette werkplekken. Of zit de totale inhuur nog binnen de aangegeven grenzen

3) Hogere kosten college en organisatie 115.000!
Oorzaak: o.a. door aanschaf auto college! Graag hoort PBT van u de reden van aanschaf en welk bedrag hiermee gemoeid is. In tijden van de buikriem aanhalen lijkt PBT autohuur of taxi gebruik goedkoper dan aanschaf.
Verder worden als oorzaak kosten opendagen zeevaartschool en springty genoemd. Vz volgens PBT zijn dit structurele kosten en mogen bij goede budgetbewaking niet tot budgetoverschrijdingen lijden.

 

Bladzij 16 Mutatie op de reserves.
Mag ik de raad er op attenderen dat het z.g minder gebruik van de reserves puur alleen gerealiseerd is door deze activiteiten niet uit te voeren en dus doorgeschoven zijn naar dit jaar!

Bladzijde 39 Stand van voorziening voor wegen en het MJP
Stand per 1 januari 2014 slechts € 126.000 en met de standaard begrootte vermeerdering van
3,3 ton zal er al een tekort optreden van € 60.000 in 2014 en maar liefst 5,7 ton binnen 3 jaar.
Voorzitter, dit ziet er niet goed uit en weer een aanwijzing dat er niet goed gebudgetteerd wordt.

Bladzijde 52: Weerstandscapaciteit vermogen

Zoals in het accountantsrapport ook staat vermeld en door de provincie reeds vorig jaar de kritische opmerking hebben gekregen dat wij als Terschelling ons niet houden aan onze eigen regels, namelijk het verhogen van het weerstandsvermogen / minimale algemene reserve met 3% per jaar en dat dit ook dit jaar niet meegenomen is. Kortom we zitten 5 ton onder de door ons zelf vastgestelde minimale financiële capaciteit. Is dit niet een vorm van creatief boekhouden om het verlies kleiner te doen lijken dan in werkelijkheid het geval is. PBT vreest de reactie van de Provincie na hun kritische opmerking van vorig jaar.

Wat PBT in deze jaarrekening mist is eigenlijk een goed overzicht van de sociale woningvoorraad. Hoe kunnen we als raad anders controleren of we als gemeente nog voldoen aan de wettelijke eis om minimaal 400 sociale woningen op voorraad te hebben.

Immers met de Veste als nieuwe woningcorporatie zou het goed zijn na 4 jaar om te weten:
1) hebben we nog wel steeds een minimale sociale woningvoorraad van 400 stuks zoals wettelijk is vastgelegd
2) Zijn we niet gedaald onder dit aantal door de verkoopactiviteiten van de Veste ( lees de Econoom)
3) Bent u het eens met PBT dat het aantal verkochte woningen / plan Econoom toch niet meer gerekend kunnen worden tot de sociale woningvoorraad.
4) Is ons huidig woningplan dat in 2014 afloopt wel op schema of lopen we ver achter? Dat laatste is volgens PBT nl aan de hand, maar de gegevens ontbreken hier.

Op verzoek van PBT heeft u alle juridische kosten van deze gemeente over 2013 gebundeld omdat we dat uit deze jaarrekening niet konden halen. Hartelijk dank hiervoor. We zagen dat naast de totale kosten van onze juridische afdeling € 190.000 zien we een totaal van € 151,000 aan inhuur van derden en waarvan 60% ten laste van RO ruimtelijke ordening. Het merendeel aan handhavingkosten nemen we aan. Als dit zo is moeten we dan als raad, dit als vraag aan de andere fracties, het college niet dwingen om deze juridische kosten binnen een maximum budget te houden? PBT heeft het gevoel dat deze gemeente te gauw haar wil doordrukt en een gang naar de rechter inzet i.p.v. serieus werk maken van een oplossing te zoeken.

 

Pagina 59 de bedrijfsvoering.

U schrijft terecht de burger verwacht van de gemeente dat de gelden doelmatig en doeltreffend besteed worden.
Mag PBT m.b.t. dit onderwerp de volgende suggestie doen?
Met het oog op de situatie van de net overgedragen taken aan de FUMO zou u willen overwegen om standaard evaluatieformulieren te willen uitreiken aan de burger en ondernemer om hun ervaring met de FUMO te polsen? . Immers meten is weten

Pagina 63 Grondbeleid.

M.b.t. tot Dellewal hoopt PBT dat deze coalitie, waarin beide partijen verantwoordelijk voor de aankoop hiervan ( PvdA en CDA) zich maximaal inzetten om dit grondgebied op korte termijn te gelde maakt. Zeg binnen een jaar? En niet dit probleem door te schuiven naar de volgende verkiezingen? Het heeft ons reeds een miljoen aan rente gekost. Elk jaar € 100.000.

Tot slot verwijst PBT graag even naar de uitgebreide accountantsverklaring bij deze jaarrekening.

1) een halvering van de afdeling financiën aan FTE’s kan geen goede bedrijfsvoering zijn. Zeker gezien de financiële problemen waarin we nu verkeren en de grote financiële consequenties van de 3 D komend jaar. Hierbij staat immers de opdracht 3 nieuwe taken van Rijk over te nemen, de zelfde zorg te garanderen voor een 30% lager budget. PBT maakt zich grote zorgen over deze ongekende onderbezetting van een specialistische afdeling als financiën, juist nu we daar heel extra taken voor krijgen opgedrongen. Graag hoort PBT of het college onze mening deelt.

Agenda punt 8 Handhaving en toezicht drank en horecawet. Behandeld door raadslid Grytsje Kootstra

In 2013 is er een wijziging doorgevoerd in de drank en horecawet waardoor de handhaving, toezicht en preventie bij de gemeente komt te liggen.

Wij zijn blij dat de gemeente met voortvarendheid et overleg met betrokkenen heeft opgepakt wat geresulteerd heeft in voorliggend convenant met betrokken ondernemers.

Wel maken wij een kanttekening bij de camping terreinen. In de wetswijziging staat duidelijk dat jongeren onder de 18 niet mogen drinken in openbare ruimten. Maar wat nu een openbare ruimte is en wat privéterrein is, is nog onduidelijk en een discussie die wij gaan afwachten.

Wij hopen dat de minister een wet heeft gemaakt die handhaafbaar is.

Wij stemmen in met de beleidslijn zoals die door de gemeente nu is ingezet.

Tot zover een kort overzicht uiteraard kunt u altijd de band afluisteren van de vergadering Dit is te vinden op de gemeente site.

Met vriendelijke groet,

Fractie en bestuur PBT.